dinsdag 30 april 2019

Adam versus Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Adam vs Jezus


Satan is door heel de geschiedenis heen de grote verleider.
Het begon al in Genesis 3: 1-8 met zijn poging Eva te verleiden.
Later probeerde Satan ook Jezus te verleiden.
Hierover kun je lezen in Mattheüs 4: 1-11.

Satans verleidingspoging bij Eva had succes.
Eva ging erop in en zij verviel in zonde.
Ze haalde Adam over om hetzelfde te doen.
Zo werden zij ongehoorzaam aan God.
Een daad met grote gevolgen voor heel de mensheid.

Jezus werd op dezelfde manier verleid als destijds Eva.
Maar met dit verschil: Hij overwon.
Hij ging niet in op de verleiding.
Hij luisterde niet naar Satan,
maar Hij bleef gehoorzaam aan God.
Jezus bleef zonder zonde.
En daar mogen we heel blij om zijn.
Want alleen zo kon Hij onze Redder zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel


Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

maandag 29 april 2019

God geeft de moederbelofte

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God geeft de moederbelofte


Toen zei de Heer God tegen de slang:
"Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan zwaar vervloekt.
Je hele leven zul je op je buik kruipen en stof eten.
En jij en de vrouw zullen elkaars vijanden zijn.
En jouw kinderen en haar kind zullen elkaars vijanden zijn.
Haar kind zal jouw kop verpletteren
en jij zal de hiel van haar kind verpletteren.
Genesis 3: 14,15


Satan misleidde Eva.
Eva luisterde naar hem en nam van de verboden vrucht.
Samen met Adam ging ze in tegen wat God hen had gezegd.
Zo kwam zonde onze wereld binnen.
Schaamte deed zijn intrede om wat ze hadden gedaan.

God zoekt Adam en Eva op.
Hij vraagt hen of ze van de boom gegeten hebben?
De boom waarvan Hij gezegd had daar niet van te eten.
Adam geeft toe dat hij ervan gegeten heeft,
maar hij legt de schuld bij de vrouw.
Als God Eva vraagt waarom ze gegeten heeft,
geeft ze aan dat de slang haar misleid heeft.

Dan neemt God het woord en spreekt tot de slang.
Vervloekt ben je omdat je dit gedaan hebt.
God zal de slang vernederen.
Stof zal hij eten, zijn hele leven lang.
Hij zal de nederlaag lijden.
Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw.
Tussen zijn nageslacht en haar nageslacht.
Het zaad van de vrouw zal zijn kop verbrijzelen.
Satan zal het zaad van de vrouw in de hiel bijten.

In de vloek die God uitspreekt tegen satan,
klinkt voor de mens een belofte in door.
Er zal strijd zijn, maar satan zal de strijd verliezen.
Het zaad van de vrouw zal overwinnen.
Deze eerste belofte wordt ook wel de moederbelofte genoemd.
God heeft deze belofte waar gemaakt in Jezus.
Hij is het zaad van de vrouw en Hij overwon.

Satan deed zijn uiterste best om Jezus uit te schakelen.
Dat ging zover dat Jezus onschuldig veroordeeld werd tot de dood aan het kruis.
Aan het kruis verpletterde satan Jezus' hiel.
Maar het kostte hemzelf de kop.
Satan dacht zo te winnen, maar het werd zijn ondergang.
Jezus dood verpletterde satans kop.

Wat geweldig dat God dit al op de eerste bladzijden
van Genesis aan ons bekend maakt.
Ja, het ging gigantisch mis aan het begin van de geschiedenis.
Genesis laat ons dat heel duidelijk zien.
Maar nu al laat God zien wat Hij van plan is te gaan doen.
God zal voorzien, Hij zal redding geven.
Dat klinkt al door in de moederbelofte gegeven in Genesis 3.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

vrijdag 26 april 2019

Laat je niet misleiden


Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Laat je niet misleiden


De slang vroeg aan de vrouw:
Is het waar dat God gezegd heeft
dat jullie van geen enkele boom
in de tuin mogen eten?
Genesis 3: 1


In dit gedeelte van de Bijbel
lees je van de eerste aanval van de duivel.
Hij probeert de mens te misleiden.
Hij probeert twijfel te zaaien aan Gods Woord.
Dat deed Hij bij Eva.
Maar dat doet hij ook bij ons.
Hij zal proberen ons bij Gods Woord weg te halen.
Hij wil ons overhalen om tegen God in te gaan.

Het lukte satan om Eva en Adam tot zonde aan te zetten.
Adam was erbij toen Eva misleid werd.
Maar hij hield haar niet tegen.
Hij liet haar eten van de verboden vrucht.
Hij nam niet zijn verantwoordelijkheid.
Hij nam ook van de vrucht en at ook.

Ook jij zult in je leven te maken krijgen met verleidingen.
God gaf je een vrije wil.
Kier jij ervoor om naar Hem te luisteren?
Kies jij ervoor om te doen wat Hij zegt?
Of laat je je ook misleiden door satan?
Zijn tactiek is nog niet veel veranderd.
Hij zal Gods Woord verdraaien om jou te misleiden.
Doorzie zijn strategie en hou vast aan Gods Woord.
Dat zal je helpen om zijn misleiding te weerstaan.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel


Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

vrijdag 19 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 14: 5-10

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 14: 5-10


WEEK 6 DAG 5
LEES: Hosea 14:5-10, 1 Korinthiërs 1:25, Jakobus 3:17
SOAP: Hosea 14:10


SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 14:10
  Nieuwe Bijbelvertaling: Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie ​rechtvaardig​ is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.

  Bijbel in Gewone Taal: Wie wijs en verstandig is, moet nadenken over de woorden in dit ​boek. Want de Heer is ​rechtvaardig. Leef daarom zoals hij het wil. Als je dat niet doet, loopt het slecht met je af.

  Basisbijbel: Hosea zegt: "Wie wijs is, zal naar deze woorden luisteren. Wie verstandig is, zal ze begrijpen. Want wat de Heer doet is altijd eerlijk en rechtvaardig. Met mensen die leven zoals Hij het wil, zal het goed gaan. Maar met mensen die zich niets van Hem aantrekken, zal het slecht aflopen."
 • 1 Korinthiërs 1: 24, 25
  Het Boek: Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken, en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen.

 •  Jacobus 3:17
  Bijbel in Gewone Taal: Echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Wanneer het volk in alle oprechtheid en met berouw over hun zonden tot God komt, dan zal God hen Zijn liefde weer kunnen tonen. Hij zal de wonden vanwege hun ontrouw genezen. Zijn hart zal naar hen uitgaan, Hij zal hen liefhebben. Hij zal niet langer toornen. Wat de dauw voor het land is, zal God voor Israël zijn. Daardoor zullen ze prachtig bloeien als een lelie. Ze zullen wortelen als een ceder op de Libanon. Ergens las ik dat dit staat voor innerlijke kracht. Zijn jonge loten zullen uitlopen: ze zullen weer talrijk worden, net zoals een plant zijn loten naar alle kanten uitzendt. Israël zal weer als een prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. Er zal weer rust en vrede genoten worden. Ieder zal weer kunnen zitten in de schaduw van zijn olijfboom en wijnstok. De akkers zullen weer bebouwd worden en een rijke oogst aan koren geven. Heel het land zal bloeien als een wijnstok. Er zal weer heerlijke wijn zijn, befaamd als de wijn van de Libanon. Dan zal het volk niets meer te maken willen hebben met afgoden. Ze zullen Gods liefde willen beantwoorden, alleen op Hem gericht willen zijn. Dan zullen ze zijn als een altijd groene cipres en beseffen ze dat ze hun vrucht alleen te danken hebben aan God. Hij is hun Bron van zegen.
Het boek Hosea eindigt met de volgende slotsom: wie wijs is en inzicht heeft die neme al deze woorden ter harte. Want Gods wegen zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val. De woorden uit Jacobus 3: 17 sluiten hier prachtig bij aan. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil!
Het geheim dat God zijn liefde weer volop zal tonen wanneer het volk naar Hem terugkeert is gelegen in Christus. Hij is de kracht en de wijsheid van God. Door Christus' volbrachte werk aan het kruis is Gods toorn gestild. Hij toont ons in Christus Zijn liefde en genade. Wanneer je gelooft in Christus en wat Hij voor je heeft gedaan, wanneer je Gods liefde beantwoordt, dan mag je gaan ervaren hoe zegenend Gods liefde je leven wil binnenstromen.
Iemand die wijs is zal Gods boodschap in het boek Hosea opmerken en er acht op geven. Hij zal begrijpen dat God een geweldige mogelijkheid geeft tot bekering en herstel. En dat het een linke zaak is om niet op Gods uitnodiging in te gaan. In heel Gods aankondiging van oordeel klinkt zijn roep om naar Hem terug te keren. Gods trouwe liefde schittert hier royaal. Wat laat Hij hier Zijn hart vol liefde voor zijn volk en ook voor ons zien. Want Gods oproep is er ook voor jou en mij. Ben ik zo wijs om me met heel mijn hart aan Hem te geven of ga ik voorbij aan Zijn liefde? Overgave of verzet? Wat kies jij?

Het is opvallend hoeveel bomen hier in dit gedeelte genoemd worden: ceders, olijfboom, wijnstok, cipres. Dat doet me denken aan hoe de zegeningen van het beloofde land ook uitgedrukt werden in bewoordingen die daar bij aansluiten: het volk zou het land van melk en honing uit Gods hand ontvangen. De verspieders lieten aan de hand van een tros druiven zien hoe goed het land was wat ze bekeken hadden. Hier in Hosea lees je opnieuw in woorden die aansluiten bij de natuur en de landbouw hoe God hen zal zegenen.

Wat me bij het vergelijken van de verschillende vertalingen opviel is dat de meeste vertalingen vers 9 woorden van God laten zijn, de Nieuwe Bijbelvertaling laat het echter de woorden van het volk zijn.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Wat een zegen is er gelegen in het liefhebben van God en in het gaan van Zijn wegen! Wanneer je leest van alle zegeningen die Israëls deel zullen worden wanneer ze terugkeren naar hun God, dan wil je toch niet anders dan ook bij die God te horen? Het spreekt van wijsheid wanneer je de woorden van dit boek ter harte neemt. Bekeer je, staak je verzet en heb God lief! Maak de goede keuze. Beantwoord Gods liefde. Dan zul je ervaren hoeveel liefde God aan je wil geven, hoe Hij je wil overladen met Zijn zegeningen.

PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer wat een geweldige beloften doet U ons. Wanneer wij met heel ons hart U toebehoren dan staat U klaar om ons te herstellen en te zegenen. Uw liefde gaat steeds naar ons uit. U wilt niets liever dan dan wij Uw liefde beantwoorden. U had daar alles voor over. Zelfs Uw geliefde Zoon. Hij stierf voor onze zonde om ons weer met U te kunnen verzoenen. Heer, geef dat wij ons geheel en al aan U geven. Dat wij ons niet verzetten tegen U en Uw wegen. Heer maak ons hart gewillig en bereid om U te volgen en naar U te luisteren. Heer, ik kom bij U. Ik hou met heel mijn hart van U. Heer, laat mij genieten van Uw liefde. Laat mij in alle wijsheid ingaan op Uw uitnodiging om bij U te komen. Heer, U bent mijn alles, mijn redding is van U. U bent het die mij vrucht doet dragen. Dank U wel dat U er zo voor mij wilt zijn.
Heer geef dat nog velen Uw roepstem mogen horen. Dat ze Uw liefde mogen proeven. Heer geef hen een hart dat klopt voor U. Heer breng met Uw liefde nog velen tot bekering. Breek het verzet en geef liefde voor U. Zodat ook zij Uw rust, zegen en vrede mogen ervaren. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 18 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 14:2-4

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hose 14: 2-4


WEEK 6 DAG 4
LEES: Hosea 14: 2-4, Nehemia 1: 9, 2 Petrus 3: 9
SOAP: Hosea 14: 3


SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Hosea 14:3
  Nieuwe Bijbelvertaling: Kom met woorden van ​berouw​ en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef​ ons al onze ​misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als ​offer​ brengen wij u oprechte woorden.

  Het Boek: Belijd uw schuld! Ga terug naar de Here en zeg Hem: ‘Vergeef al onze zonden en wees ons genadig. In plaats van offers zullen wij U loven en prijzen.

  Basisbijbel: Vergeet niet wat ik heb gezegd. Zeg tegen je Heer God dat je verkeerd gedaan hebt. Vraag Hem of Hij je wil vergeven. Vraag Hem of Hij weer goed voor je wil zijn. Je woorden van spijt zullen zijn als offers waardoor je vergeving krijgt.
 • Nehemia 1: 8,9
  Nieuwe Bijbelvertaling: Heer, denk toch aan wat u tegen ​Mozes​ gezegd hebt! U zei: ‘Israëlieten, luister. Als jullie mij ontrouw zijn, zal ik jullie wegjagen naar verre landen. Maar als jullie dan weer naar mij willen luisteren en doen wat ik wil, dan laat ik jullie terugkomen. Ook al wonen jullie helemaal aan de andere kant van de wereld! Ik breng jullie allemaal terug naar je eigen land. Want dat is de plaats waar jullie mij moeten vereren. Die plaats heb ik zelf voor jullie ​uitgekozen.’

 •  2 Petrus 3: 9
  Nieuwe Bijbelvertaling: De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
Hosea doet een dringende oproep aan Israël om terug te keren naar de HEER, hun God. Hij houdt hen voor dat het door hun eigen wandaden is dat ze ten val komen. Hij roept hen op zich tot God te bekeren voor het te laat is. Zeg tegen God dat je spijt hebt en weer bij Hem terug wilt komen. Vraag en smeek Hem je je zonden te vergeven. Breng Hem niet de offers die je eerder gewend was te geven, maar laat je offer bestaan uit oprechte woorden. Geef heel je hart aan God. Zeg tegen God dat je je redding niet langer verwacht van Assyrië. Vertel Hem dat je niet langer vertrouwt op paarden en wagens en niet meer andere goden achterna zult lopen om die te dienen. Maar dat je je redding alleen van Hem verwacht. Bij God zul je dan weer ontferming vinden.

Na de vele hoofdstukken met oordeelsprofetieën, is dit gedeelte heel anders van kleur. Er is ruimte voor hoop. Wanneer het volk zich bekeert en weer terugkeert naar haar God dan zal God zich weer over hen ontfermen. Dan zal Hij niet definitief met hen afrekenen, maar hen weer redding schenken. Wat een verademing om dit te lezen. Er gloort nog licht aan de horizon.

De tekst uit Nehemia 1: 8,9 past heel mooi bij dit gedeelte. Hier belooft God al dat Hij zich zal ontfermen en hen zal doen terugkeren uit ballingschap wanneer het volk weer terugkeert naar haar God, luistert naar Hem en doet wat Hij zegt. Hosea houdt het volk voor wat God al bij monde van Mozes gezegd heeft. Wanneer ze terugkeren naar God zal Hij zijn belofte nakomen en hen ontferming schenken.
2 Petrus 3: 9 vertelt hoe veel geduld God heeft. Hij is niet uit op de ondergang van mensen. Hij wil niets liever dan dan mensen tot inkeer komen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat.
God zal dolblij zijn wanneer het volk Hem weer zoekt, zijn zonden belijdt en voortaan Hem weer wil dienen en liefhebben. Dat is wat Hij altijd het allerliefste heeft gewild.

Dit is ook precies wat God vandaag nog zegt. Wanneer wij ons tot keren met onze zonden en gebreken en Hem die oprecht belijden en om vergeving vragen, dan is God nog steeds bereid om ons te vergeven en zich over ons te ontfermen. Zeker nu Christus voor de zonden gestorven is en de straf heeft betaald mogen wij zeker weten dat God niets liever wil dan dat wij Hem zoeken en liefhebben.

APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
Keer terug naar God voordat het te laat is. Ga naar Hem met al je zonden en gebreken. Belijd Hem oprecht je schuld en vraag vergeving. Op grond van het offer van Jezus zal God je vergeving schenken. Hij wil niets liever dan dat je Hem liefhebt en in Zijn nabijheid bent. God wacht geduldig op je, Hij wil je graag ontferming schenken. Ga naar Hem en ervaar hoe Hij zich liefdevol over je ontfermt.

PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
Heer, wat hebt U een geduld met mensen. U bent niet uit op onze ondergang, U wilt niet dat er iemand verloren gaat. God U hebt Uw liefde zo laten zien in Uw Zoon. Hij nam onze zonden op zich en stierf in onze plaats aan het kruis. Dank U wel daarvoor. Zijn offer opent voor ons de weg naar U. Heer, wij hoeven niet bang te zijn om met onze zonden bij U te komen. Wanneer wij U onze zonden belijden, dan mogen we zeker weten dat U ons vergeeft. U zult zich over ons ontfermen en ons hoop en perspectief geven. Dank U wel dat U zo liefdevol voor ons bent. Heer, ik wil ook U liefhebben met heel mijn hart. Ik vestig mijn vertrouwen op U. Want ik weet dat ik niet tevergeefs bij U ontferming zoek. Amen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


Koop bij bol.com

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 17 april 2019

Trouwe Liefde, Hosea 13: 15- 14: 1

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 13: 15 - 14:1


WEEK 6 DAG 3
LEES: Hosea 13:15-14:1, Jeremia 4:11-12, Jeremia 51:36
SOAP: Jeremia 51:36

SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
 • Jeremia 51: 36
  Nieuwe Bijbelvertaling: Daarom – dit zegt de HEER: Ik zal voor jullie recht opkomen, ik zal jullie wreken. Ik zal de ​Eufraat​ laten opdrogen, de watertoevoer leg ik droog.

  Bijbel in Gewone Taal: De Heer zegt: ‘Ik zal de ​Babyloniërs​ straffen, omdat ze jullie slecht behandeld hebben. Ze krijgen hun verdiende loon. Ik laat de grote rivier opdrogen, er zal daar geen water meer stromen.

  Basisbijbel: Nu zegt de Heer: Ik zal voor jullie opkomen en hen straffen. Ik zal Babels water en bronnen laten opdrogen.
 •  Hosea 13: 15
  Nieuwe Bijbelvertaling: Zo voorspoedig als Efraïm was te midden van zijn broers ... als de oostenwind komt, ja, als de HEER de wind uit de woestijn laat opsteken, dan zullen zijn ​bronnen​ opdrogen, zijn ​waterputten​ droogvallen. Alles wat waardevol is, wordt uit zijn schatkamer geroofd.
 • Jeremia 4: 11-12
  Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Dan zeg ik Juda en Jeruzalem: Vanuit de kale heuvels in de woestijn waait een verzengende wind naar mijn volk. Geen wind om het koren te ​wannen,ik stuur een woeste wind. Nu, ja nú vel ik mijn oordeel over hen.
  OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
  Efraïm lijkt nu misschien nog heel wat te zijn, maar Hosea profeteert dat het oordeel over Efraïm aanstaande is. Ze zijn schuldig, omdat het volk in opstand is gekomen tegen zijn God. Daar zullen ze voor moeten boeten. De wind van Gods oordeel zal spoedig opsteken uit de woestijn met een vernietigend effect. De bronnen zullen opdrogen en de waterputten droogvallen. De vijand uit het Oosten, de Assyriërs, zullen komen en al hun schatten en kostbaarheden zullen ze roven. De hele bevolking wacht een vreselijk lot, zowel mannen, vrouwen als kinderen.

  In Jeremia 4 en 51 kom je dezelfde uitdrukkingen tegen als in Hosea 13:15. Jeremia 4 spreekt over een woeste verzengende wind die vanuit de woestijn naar Gods volk zal waaien. Het betekent dat God zijn oordeel gaat vellen over hen.
  Hoewel Jeremia 51: 36 betrekking heeft op het oordeel dat later de Babyloniërs zal treffen omdat zij Gods volk wreed behandeld hebben, vermeld het wel dezelfde effecten van de straf die hen zal treffen: Babels water en bronnen zullen opdrogen. God zal voor zijn volk opkomen wanneer ze door anderen slecht behandeld worden en hen straffen voor hun wreedheid.

  APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
  God is een rechtvaardig God. Wanneer wij God verlaten en weigeren naar Hem terug te keren, dan zal Hij met zijn oordeel over de zonde komen. Hij kan anderen gebruiken om zijn straf te voltrekken. Wanneer zij dat buitensporig doen, dan zal God opkomen voor degene die gestraft werden. Wie door God gebruikt wordt als instrument om zijn oordeel te voltrekken mag dat nooit meedogenloos en buitenproportioneel doen. Anders zullen ook zij Gods oordeel moeten ondergaan.

  PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
  Heer, U bent een rechtvaardig God. U kunt de zonden niet ongestraft laten. Dank U wel dat we mogen weten dat Jezus de straf in onze plaats gedragen heeft. Uw oordeel trof Hem. Zodat wij vrij van schuld zouden zijn. Heer, geef dat wij U nooit verlaten, maar U trouw blijven dienen en liefhebben.
  Heer dank U wel dat we mogen weten dat U het niet tolereert dat anderen ons wreed en slecht behandelen. Dan mogen we weten dat U voor ons zult opkomen en ons recht zult doen. Heer, we bidden voor hen die hier mee te maken hebben. Er zijn zoveel christenen die wreed vervolgd worden. Heer, doe hen recht. Bevrijd hen van onderdrukking. Geef inzicht aan hen die verdrukken, zodat ze zien waar ze mee bezig zijn en daarmee stoppen. Heer, er is zoveel onrecht in deze wereld. We bidden om Uw wederkomst. Kom Here Jezus, kom. Doe recht en maak een einde aan alle zonde en onrecht. Amen.


  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
  Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


  Koop bij bol.com

  Cadeauwinkel
  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  dinsdag 16 april 2019

  Trouwe Liefde, Hosea 13:4-14

  Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 13:4-14


  WEEK 6 DAG 2
  LEES: Hosea 13:4-14, Markus 10:45
  SOAP: Hosea 13:14
  Voor meer verdieping: Johannes 13:1-17

  SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
  • Hosea 13:14
   Nieuwe Bijbelvertaling:
   Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer.

   Herziene Statenvertaling: Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!

   Het Boek: Zou Ik hem verlossen uit het dodenrijk of loskopen van de dood? Dood, waar zijn uw verschrikkingen? Dodenrijk, wat voor kwaad kunt u nog doen? Ik ken geen medelijden meer.

   Basisbijbel: Zou Ik hen dan uit de macht van de dood bevrijden? Zou Ik hen van de dood loskopen? Dood, waar blijven je ziekten, waar blijft je ellende? Kom er maar mee! Ik heb geen medelijden meer.
  OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
  De tekst in de afbeelding bij dit gedeelte (= tekst van de Herziene Statenvertaling) komt heel positief over. Er staat: Ik zal hen verlossen. In de andere vertalingen staat het echter geformuleerd als vraag. Zou ik hen verlossen ...? Waarom zou ik hen vrijkopen ...? En wanneer je dan verder leest, is deze tekst zeker niet bedoeld als een aankondiging van verlossing. Integendeel. God heeft geen medelijden meer met Efraïm. Laat de straf maar komen. Dat is wat deze tekst zegt. En dat is ook precies de betekenis die past in de context van Hosea 13: 4-14. Israël blijft zich verzetten tegen haar Redder. Al sinds Egypte is de HEER hun God, buiten Hem is er niemand die Israël redt. Hij zag naar hen om in de woestijn. Hij bracht hen naar het beloofde land van melk en honing. Maar toen ze daar genoten van het goede, werden ze hoogmoedig en keerden God de rug toe. Daarom loert God nu op hen, zoals een leeuw loert op zijn prooi. God zal hen aanvallen als een berin die beroofd is van haar jongen. Hij zal Israël vernietigen. Wie zal hen nog redden als God hen niet langer redt? Waar is nu hun koning die hen zou moeten redden? God neemt hen hun koning weer af. God zal hen straffen om hun slechte daden. Maar ondanks Gods straffen, weigert Israël te gehoorzamen. Ze zijn dom en onverstandig. Zou God hen dan nu nog redden? Hen van de dood loskopen? Nee, God heeft geen medelijden meer. Laat de dood maar komen.

  Markus 10:45:  want ook de ​Mensenzoon​ is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
  Johannes 13:1-17: Jezus wast de voeten van de leerlingen.

  Jezus kwam op aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor zondaars. Hij ging in Zijn liefde voor ons tot het uiterste. Hij stierf in onze plaats. Hij, de Allerhoogste, onze Heer en Meester vernederde zichzelf voor ons om ons te dienen en zo vrij te kopen. Buiten Hem is er niemand die ons kan redden. Hij overwon de dood en stond op uit het graf. Hij verrees om ons nieuw leven te geven.

  APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
  Buiten God is er niemand die redt. Hij zond Zijn Zoon Jezus om ons te redden en vrij te kopen. Luister daarom naar Hem. Keer Hem niet de rug toe zoals Israël eens deed. Wanneer je Zijn Zoon, die Zijn leven gaf afwijst, dan zal God zich tegen jou keren. Zoek je redding bij Hem, bij Hem alleen. Want buiten Hem is er geen redding mogelijk.

  PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
  God wat bent U oneindig goed voor ons. U bent onze God. U bent de Enige die redding biedt. Dank U wel dat U ons Uw Zoon hebt gegeven. In Hem ontvangen we redding. Hij stierf, opdat wij zouden leven. Heer, laat ons nooit redding zoeken bij iets of iemand anders. Niemand is in staat om redding te bieden. Alleen U redt ons. U hebt ons lief en was bereid om voor ons tot het uiterste te gaan. Heer, leer ons Uw liefde iedere dag weer op waarde te schatten en het alleen van U te verwachten. Onze redding is van U. Duizendmaal, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer! Amen.

  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
  Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


  Koop bij bol.com

  Cadeauwinkel
  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  maandag 15 april 2019

  Trouwe Liefde, Hosea 13:1-3

  Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 13:1-3


  WEEK 6 DAG 1
  LEES: Hosea 13:1-3, Psalm 1
  SOAP: Psalm 1:6

  SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
  • Psalm 1:6
   Nieuwe Bijbelvertaling:
   De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

   Bijbel in Gewone Taal:De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.

   Basisbijbel: De Heer leidt het leven van de mensen die leven zoals Hij het wil. Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken, loopt het uiteindelijk slecht af.
  OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
  Eens was Efraïm groot en machtig onder de stammen van Israël. Efraïm stond in hoog aanzien. Maar de verering van de Baäl betekende zijn doodsvonnis. Desondanks bleven ze zondigen. Ze maakten zich gegoten beelden om die te aanbidden en te kussen. Maar die beelden kunnen hen niet helpen. Ze zijn slechts mensenwerk. Als straf hiervoor zullen ze weggevaagd worden. Ze zullen worden als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens verdwijnt, als kaf dat wordt weggeblazen van de dorsvloer of als rook uit een trekgat.
  Psalm 1 beschrijft het verschil tussen mensen die Gods wegen gaan en mensen die zich niets van God aantrekken. De mensen die Gods wegen gaan, lijken op een boom die aan het water is geplant,
  waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is en waarvan de bladeren nooit verdrogen. Ze zullen succes hebben bij alles wat ze doen. Maar zo gaat het niet met de mensen die zich niets van God aantrekken. Zij zullen lijken op stof dat door de wind wordt weggeblazen.
  Deze beschrijving van kaf dat wordt weggeblazen tref je ook aan in Hosea 13. De woorden van Psalm 1:6 zijn van toepassing op de stam Efraïm: Maar met de mensen die zich niets van Hem aantrekken, loopt het uiteindelijk slecht af.

  APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
  Luisteren naar God doet je lijken op een boom geplant aan het water. Je zult geen dorst hebben en op zijn tijd zullen er vruchten in je leve groeien. Maar met wie niet luistert naar God loopt het uiteindelijk slecht af. 

  PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
  Heer, ook vandaag laat U weer zien hoe belangrijk het is dat wij naar U luisteren. Wanneer wij dat doen, mogen wij Uw zegen verwachten. Maar niet wanneer wij weigeren om naar U te luisteren. Dan zal het net als destijds met Efraïm, slecht met ons aflopen. Heer, doe ons zijn als een boom geplant aan het water. Laat ons vrucht dragen op Uw tijd. Laat ons leven bloeien en nooit dor en doods zijn. Heer, ik wil leven van het levende water dat alleen U kunt geven. Amen.

  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
  Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


  Koop bij bol.com

  Cadeauwinkel
  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  zondag 14 april 2019

  God houdt van mij

  DE BIJBEL BIDDEND LEZEN: Romeinen 5:8
  Sta voor jezelf even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.


  Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God houdt van mij (Romeinen 5:8)
  Maar God bewees ons zijn ​liefde​
  doordat ​Christus​ voor ons gestorven is
  toen wij nog zondaars waren.
  Romeinen 5:8 (NBV)


  God, dank U wel dat ik zeker mag weten dat U van mij houdt.
  U bewees Uw liefde voor mij doordat Christus voor mij stierf
  toen ik nog een zondaar was.
  U vond mij de moeite waard
  om Uw Zoon voor te geven
  tot in de dood.
  Dank U wel voor Uw liefde.
  Amen.

  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  Cadeauwinkel

  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  zaterdag 13 april 2019

  God kent mij

  DE BIJBEL BIDDEND LEZEN: Jeremia 1:5
  Sta voor jezelf even stil bij deze tekst en spreek er daarna over met God.


  Leef je geloof, Hillie Snoeijer: God kent mij (Jeremia 1:5)


  Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
  voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
  Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.
  Jeremia 1:5 (NBV)


  God, al voordat ik geboren werd,
  hebt U mij gekend en gewild.
  Voor U mij vormde in de buik van mijn moeder,
  hebt U al bedacht wat ik voor U zou gaan doen.
  Dank U wel dat U een speciale taak aan mij hebt toevertrouwd.
  Dank U wel dat U mij kent.
  Amen.

  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  Cadeauwinkel

  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  vrijdag 12 april 2019

  Trouwe Liefde, Hosea 12:13-15

  Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Hosea 12:13-15


  WEEK 5 DAG 5
  LEES: Hosea 12:13-15, 2 Koningen 7:7-9, Micha 6:16
  SOAP: Hosea 12:15
  Voor meer verdieping: Genesis 29:1-20

  SCRIPTURE (Schrift: noteer het betreffende bijbelvers, eventueel in meerdere vertalingen)
  • Hosea 12:15
   Nieuwe Bijbelvertaling:
   Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt! Maar het ​bloed​ aan Efraïms handen zal de HEER hem aanrekenen, en de smaad die Efraïm hem aandeed zal hij vergelden.

   Het Boek:Israël heeft de Here diep gekrenkt en daarom zal de Here haar bloedschuld niet wegnemen, als vergelding voor haar zonden.

   Basisbijbel: Maar Israël heeft Mij woedend gemaakt. Israël is heel erg schuldig. Daar zal Ik hem voor straffen.
  OBSERVATION (Observatie: noteer een aantal dingen die je opvallen)
  Hosea trekt in dit gedeelte een parallel tussen Israël en Jakob. In vers 13 zegt hij: Jakob​ vluchtte naar ​Aram; ​Israël​ (=Jakob) werd knecht om een vrouw te krijgen, om een vrouw hoedde hij de schapen. Dit verwijst naar de vlucht van Jakob voor Esau en zijn verblijf bij zijn oom Laban (Genesis 28-30) en hoe hij zeven jaar de schapen van Laban hoedde om met Rachel te kunnen trouwen. Hij en zijn nageslacht verbleven later in Egypte. Daar werden ze laten verdrukt en tot slaven gemaakt. Toen bevrijdde God het volk Israël door de profeet Mozes uit de slavernij van Egypte. Mozes heeft hen vervolgens als een kudde geweid in de woestijn. 
  Efraïm had een bevoorrechte positie in vergelijking met Jakob. Jakob moest vluchten uit het beloofde land naar Aram, terwijl zij in het beloofde land mochten wonen. Jakob moest de schapen hoedden om een vrouw te verwerven, Efraïm werd door de Here als schapen gehoed. Want het was de Here zelf die Zijn volk door de hand van Mozes uit Egypte bevrijdde. Hij leidde hen als een kudde door de profeten. Maar ondanks al die voorrechten heeft Efraïm God, die zo goed voor het volk was, tot het uiterste getergd. Het volk heeft God tot bittere toorn verwekt en Hem diep gekrenkt. Daarom zal God de smaad die ze Hem hebben aangedaan vergelden. Hij zal hen straffen voor hun zonden.

  In Genesis 28:5 kun je lezen dat Jakob naar Paddan-Aram gaat. Paddan-Aram betekent “het veld van Aram; het vlakke land van Aram; hoge vlakte”.

  In 2 Koningen 6 en 7 lees je hoe de koning van Aram in de dagen van Elisa oorlog voerde tegen Israël.
  Micha 6:16: Het zal slecht aflopen met Jeruzalem vanwege de slechte dingen die de bewoners doen. God zal de stad verwoesten en haar bewoners zullen voor schut staan.

  APPLICATION (Toepassing: Wat betekent dit voor vandaag en voor mij?)
  God kan niet anders dan de zonde te straffen. Dat zou Hij gaan doen bij Efraïm die Hem tot het uiterst had getergd. Van nature verdienen wij allemaal Gods straf op de zonde, ook wij. Maar God heeft de straf die wij verdiend hadden op Christus gelegd. Hij onderging de straf in onze plaats.

  Ken je bevoorrechte positie. Je bent een kind van God, de Vader. Hij zorgt voor je en geeft je steeds weer wat je nodig hebt. Heb eerbied en respect voor Hem, vertrouw in alles op Hem en geef Hem je liefde en je hart.

  PRAYER (Gebed: spreek met God over wat je hebt geleerd)
  Heer ondanks alle voorrechten die U ons geeft, zijn wij nog zo vaak net zo dwaas en hoogmoedig als destijds Efraïm. U gaf ons het voorrecht Uw kinderen te zijn. Maar ondanks dat, gaan ook wij zo gemakkelijk nog eigen wegen. Wij erkennen dat wij daardoor ook Uw straf hebben verdiend. Maar U toont ons Uw ontferming. U liet de straf die wij verdiend hadden neerkomen op Uw eigen Zoon. Hij droeg de straf in onze plaats. Dank U wel dat U zo afgerekend hebt met onze zonden. Heer, leer ons om steeds dicht bij U te blijven en te strijden tegen de zonde in ons leven. Geef dat wij Uw liefde niet versmaden, maar dankbaar leven voor U in het besef wat U voor ons hebt gedaan. Amen.

  Hillie Snoeijer
  Leef je geloof

  BOEKENTIP: BEVRIJDENDE LIEFDE (FRANCINE RIVERS)
  Voor wie meeleest met de bijbelstudieserie over Hosea (en natuurlijk voor iedereen die van lezen houdt), kan ik het boek "Bevrijdende Liefde" van Francine Rivers aanbevelen. Het is heel mooi om dit boek te lezen naast de bijbelstudie over Hosea. Francine plaatst met deze roman het bijbelverhaal van Hosea tegen de achtergrond van de negentiende eeuw. De onvoorwaardelijke liefde van Michael Hosea voor Angel laat zien hoever God gaat in Zijn liefde voor ons. Heeft Gods onvoorwaardelijke liefde het verzet in jouw hart al doen smelten? Staat jouw hart al open om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden? Een aanrader om te lezen!


  Koop bij bol.com

  Cadeauwinkel
  Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/product
  dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
  Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
  Hartelijk dank daarvoor!

  Koop bij bol.com

  Populaire posts:

  Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

  bol.com Partner Koop bij bol.com
  Ik ben partner van Bol.Com.
  Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
  ik daar een kleine provisie voor krijg.
  Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
  Bedankt voor je bestelling via mij!