vrijdag 31 januari 2014

Jezus weet wat worstelen isJezus kwam naar deze aarde met een missie.
Hij kwam om ons met God te verzoenen.
Om dat mogelijk te maken moest Hij door lijden heen gaan.
Gods volle toorn zou over Hem komen,
en Hij moest de enorme zondeschuld van de mensen dragen.

Als Gods Zoon wist Hij,
dat de weg die voor Hem lag noodzakelijk was.
Maar als Mensenzoon had Hij het er enorm moeilijk mee.
Hij wist wat er moest gebeuren.
En dat maakte Hem doodsbang.
In zijn worsteling ging Hij in gebed tot God.
Hij bad en smeekte onder luid geroep en geween:
"Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren."
Maar ... er was geen andere weg.
De beker moest door Hem gedronken worden.

Die beker van God ging niet over de pijn die Hij zou moeten lijden,
of over de afwijzing en vernedering door de mensen.
Wat Hem het meest beangstigde,
was dat die beker Gods toorn bevatte over de zonden.
Dat God Hem daarom zou verlaten,
en Hem zou blootstellen aan de machten van de duisternis.
Het was de vloek die Hij zou moeten dragen,
die bij Hem doodsangst deed ontstaan.

De worsteling van Jezus ging diep.
Als mens kende Hij net als wij
gevoelens van angst, dreigende wanhoop en pijn.
Zijn angst was zo groot,
dat de Vader zelfs een engel stuurde om Hem te ondersteunen.
Lucas 22: 43 vermeld dat uit de hemel
een engel verscheen om Hem kracht te geven.
Hij was zo verschrikkelijk bang,
dat het zweet Hem uitbrak
en als grote druppels bloed op de grond viel.

Hij worstelde en worstelde,
maar, God zij dank, Hij overwon zijn worsteling.
Hij kwam tenslotte tot overgave aan Gods wil.
Hij leerde en ontving kracht om God gehoorzaam te zijn,
ook al zou dat Hem heel wat kosten.
Stel dat Hij niet zover was gekomen,
... wat zag het er voor ons dan hopeloos uit.
Maar Hij ging in volle overgave Gods weg.
En maakte voor ons daarmee de weg weer vrij tot God.
Aan Hem zij alle lof en eer!

Ook wij kunnen in ons leven worstelen,
moeite ervaren om ons over te geven aan Gods wil.
Wat is het dan bemoedigend om te weten
dat Jezus weet wat wij op zo'n moment doormaken.
Hij staat naast je in je strijd.

Geef Hem de ruimte om je te helpen in je worsteling,
zodat je ook mag komen tot overgave aan Gods wil.
Leer net als Hij gehoorzaamheid.
Het is niet de gemakkelijkste weg,
maar wel de beste weg.
Want alleen langs die weg van overgave,
blijf je binnen Gods wil.
Bid daarom tot God om kracht,
zodat je je worsteling overwinnend zult doorstaan.

donderdag 30 januari 2014

Wonderbaarlijk!Wat een wonderen deed Jezus tijdens zijn leven op aarde!
Hij deed allerlei natuurwonderen,
Hij genas op wonderbaarlijke manier zieken.
Blinden gingen door Zijn handelen weer zien, doven weer horen.
Bij velen dreef Hij demonen uit.
Zelfs doden werden door Hem opgewekt.
Wonderbaarlijk wat Hij deed!
Menselijkerwijs deed Hij onmogelijke dingen.
Er vonden door Zijn toedoen bovennatuurlijke dingen plaats.
Hij is werkelijk de Zoon van God.

Uit de wonderen die Jezus deed
kunnen wij veel paralellen trekken naar ons geestelijk leven.
Zo doet de genezing van blindheid
ook denken aan het genezen van geestelijke blindheid.
Hoeveel mensen zijn er wel niet geestelijk blind,
ze hebben geen zicht op wie God is
en wat Gods bedoelingen met hun leven zijn.

Het eerste wonder dat Jezus deed
was het veranderen van water in wijn.
Wanneer we dat met ons geestelijk oog zien,
dan leren we daaruit dat Hij in de eerste plaats gekomen is
om mensen leven te geven en blijdschap.
Het volgen van Jezus is een bron grote vreugde en geluk.

Zo zijn er uit de vele wonderen
nog veel meer geestelijke lessen te leren.
Lees en kijk vanuit dat gezichtspunt eens naar de wonderen die Hij deed.
Je zult verbaasd staan hoe de wonderen illustreren
hoe God in geestelijke zin de harten van mensen
wil genezen en vernieuwen.
Prachtig hoe de wonderen Jezus onderwijs ondersteunen.

Open je geestelijke oren voor de boodschap van God.
Hoor zijn boodschap van redding en nieuw leven.
leer te luisteren naar Gods stem in je leven.
Ontdek en verwonder je steeds meer
over de diepte van de wonderen
die Hij tot stand heeft gebracht.
Niet alleen in het leven van anderen,
ook in jouw leven wil en kan Hij wonderen doen.
Wonderbaarlijk!


woensdag 29 januari 2014

Wees barmhartig


" Wie is mijn naaste? "
Zo vroeg een wetgeleerde aan Jezus.
Jezus vertelde als antwoord op zijn vraag
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Je kunt deze gelijkenis lezen in Lucas 10: 29-37.

Een man wordt op zijn reis overvallen door rovers.
Ze takelen hem flink toe en laten hem halfdood liggen.
Hij is er zo slecht aan toe
dat hij afhankelijk is van de hulp van anderen.
Anders zal hij zeker sterven.
Er komen drie mensen langs:
een priester, een Leviet en een Samaritaan.

De priester loopt met een boog om hem heen.
Volgens de wet mocht hij niet in de nabijheid van een lijk komen.
Hij wil niet het risico lopen onrein te worden door een dode.
Gehoorzaamheid aan godsdienstige regels lijkt voor hem belangrijker
dan het redden van een mensenleven.

Vervolgens komt er een Leviet voorbij.
Ook hij loopt met een boog om de gewonde man heen.
Ook zijn gedrag wordt waarschijnlijk ingegegeven
door de strenge reinigingsregels uit de wet van Mozes.

Dan komt er een Samaritaan langs.
Hij krijgt medelijden met het slachtoffer
en is bereid hem te helpen.
Hij verzorgt zijn wonden
en brengt hem naar een herberg.
Hij neemt de kosten op zich voor de verdere verzorging.

En dan de hamvraag:
wie van deze drie is de naaste geworden van de gewonde man?
De wetgeleerde kon niet anders dan toegeven
dat het de Samaritaan was die medelijden toonde.
De priester en de Leviet gingen beiden
op zo'n manier met de wet om
dat het leidde tot kille onbarmhartigheid.

Jezus maakt duidelijk dat er geen excuus is
voor het niet helpen van een mens in acute nood.
Gods leefregels zijn geen doel op zich.
Ze beogen onbaatzuchtige liefde voor God en de medemens.
En daarom heeft barmhartigheid hoge prioriteit.
Jezus vraagt van zijn volgelingen een barmhartige levenshouding.

Deze gelijkenis confronteert ons met onszelf.
Ook wij zijn nogal eens geneigd om als het erop aankomt
excuses te zoeken om niet barmhartig te hoeven zijn.
De Samaritaan had dat ook best kunnen doen.
Joden en Samaritanen liggen elkaar immers niet.
Maar hij deed het toch.

Deze gelijkenis plaatst jou voor de keuze:
hoe ver ga jij in je barmhartigheid?
Van wie wil jij de naaste zijn?
Kies ervoor om als navolger van Jezus
barmhartigheid te betonen aan mensen in nood.
Ontloop je verantwoordelijkheid niet,
hoe gerechtvaardigd je argumenten daarvoor ook mogen klinken.
Want bij Jezus gaat er niets boven barmhartigheid.
Bij jou ook?

dinsdag 28 januari 2014

Gezegend zij die zien en horen!


Jezus maakte in zijn onderwijs veelvuldig gebruik van gelijkenissen.
Hij vertelde kleine verhalen en gebruikte diverse voorbeelden,
om mensen allerlei dingen te leren over het Koninkrijk van God.
Met heel alledaagse voorbeelden
illustreerde Hij de principes van Gods Koninkrijk.
Jezus sloot met zijn beelden en gelijkenissen aan
bij de belevingswereld van de mensen.
Zo konden ze de geheimen van Gods Koninkrijk ontdekken.

Voor wie op zoek gaat naar de betekenis van de gelijkenissen
zal duidelijk worden wat Jezus bedoelde.
Maar voor degenen die die moeite niet wilden en willen nemen,
bleef en blijft de betekenis van een gelijkenis onduidelijk.
Zij zullen niet zien en begrijpen waar het over gaat.

Wanneer de discipelen Jezus vragen waarom Hij in gelijkenissen spreekt,
dan antwoordt Hij dat het sommigen gegeven is
de geheimen van het Koninkrijk van de hemel te kennen,
terwijl dit anderen niet gegeven is.
Voor deze laatsten geldt dat ze ziende blind en horende doof zijn.
Zij zullen het niet begrijpen en geen inzicht hebben
in de geheimen van Gods Koninkrijk.
Maar gelukkig zijn de ogen van hen die zien,
en de oren van hen die horen. (Mattheus 13:10-17)
Gezegend ben je wanneer je de principes van Gods Koninkrijk ziet,
en daarnaar gaat handelen en leven.

Gelijkenissen richten zich op je hart.
Ze doen een beroep op je en plaatsen je voor een keuze.
Gaat je hart ernaar uit om het goede te doen?
Of erger je je omdat de gelijkenis je een spiegel voorhoudt,
die laat zien dat je eerder geneigd bent
het slechte te doen dan het goede?
Gelijkenissen maken zichtbaar wat er in je hart leeft,
ze maken de overleggingen van je hart openbaar.
En dat is precies wat Jezus wilde bereiken bij zijn toehoorders.
Wat leeft er in jouw hart?


maandag 27 januari 2014

Jezus missieJezus kwam niet zomaar naar deze aarde.
Hij kwam met een duidelijke missie.
Hij kwam om plaatsvervangend te lijden en te sterven
aan het kruis op Golgotha.
Hij nam daar onze zonden op zich
en droeg Gods toorn over onze schuld.
Hij voerde zijn missie uit in volmaakte gehoorzaamheid.
Hij was bereid zichzelf te geven
om daarmee God de Vader te eren.

Zijn missie bleef niet zonder resultaat.
De macht van satan werd door Hem gebroken.
De vijandschap tussen de heilige en rechtvaardige God
en de zondige en opstandige mensen
werd door Hem weer bijgelegd.
Door Jezus dood beschouwt God
de mensheid niet langer als zijn vijand.
De mensheid werd door Jezus met God verzoend,
God kan weer vreugde hebben in de mensen.
Door Jezus werk is er weer ruimte
voor een relatie tussen God en mens.
Door geloof mogen mensen de vrede met God ontvangen.

Die vrede met God wens ik ook jou toe.
Geef je leven aan Jezus,
geloof in wat Hij voor je deed,
zodat je weer mag gaan leven in verbondenheid met God.
Laat je met God verzoenen.
Ervaar hoe heerlijk dat is!

vrijdag 24 januari 2014

Wie is Jezus?


Binnen het christelijke geloof staat Jezus centraal.
Aan Hem hebben gelovigen hun bestaan en toekomst te danken.
Maar wie is Jezus?

Jezus is de Zoon van God.
Hij was er al voor al het andere bestond.
God heeft Zichzelf afgebeeld in Zijn Zoon Jezus.
In Hem is de onzichtbare God zichtbaar geworden.
Wie Jezus gezien heeft, heeft God gezien.
Ken je Jezus dan ken je ook de Vader.
Ze hebben hetzelfde karakter.
In Jezus is de Godheid bij de mensen komen wonen.

Jezus is ook de Mensenzoon.
Hij is tegelijk volledig God én volledig mens.
Hij was mens onder de mensen.
Heel gewoon en toch zo bijzonder.
Hij was van joodse afkomst, uit het nageslacht van David.

Jezus naam betekent 'God redt'.
Hij heeft zijn naam waar gemaakt.
Hij stierf aan het kruis om de mensheid te redden
uit de macht van zonde en satan.
Jezus heeft zijn bloed gegeven
om zondige mensen te redden van de eeuwige dood.
Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis
heeft Jezus de verzoening tot stand gebracht
tussen God en de mensheid.
Door Jezus kunnen wij weer met God in contact komen.

Jezus is Koning.
Na zijn hemelvaart ontving Jezus de hoogste koninklijke positie.
Hij zit nu aan de rechterhand van God.
Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Eenmaal zal Hij terugkomen op de wolken
om voor altijd onze Vredevorst te zijn.

Leer deze Jezus kennen,
open je hart voor Hem en geloof.
Erken Hem als je Heer en Heiland,
zodat je deel mag krijgen aan de zegeningen
die Hij voor de zijnen heeft verdiend.

donderdag 23 januari 2014

Leven los van God is doodlopende weg

Nadat Adam en Eva in zonde vielen,
woekert de zonde voort in het menselijk geslacht.
De Bijbel vertelt het verhaal van Kaïn en Abel.
Zij vertegenwoordigen twee verschillende levensprincipes,
die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Abel is degene die wil leven in toegewijde afhankelijkheid van God.
Hij gelooft en wil het beste aan God geven.
Kaïn daarentegen leeft in onverschillige onafhankelijkheid van God.
Hij doet wel godsdienstig,
maar ten diepste wil hij zelf de dienst uitmaken in zijn leven,
en kent hij geen innige verbondenheid met God.

Kaïn wordt boos als hij merkt
dat God zijn offer niet accepteert
en dat van zijn broer Abel wel.
God waarschuwt Kaïn dat de zonde op de loer ligt,
maar dat hij die kan overwinnen.
Kaïn luistert echter niet naar God,
hij doodt zijn broer Abel.

God roept Kaïn tot verantwoording,
maar Kaïn weigert voor God op de knieën te gaan.
De dood van zijn broer lijkt hem niet te raken.
God vervloekt Kaïn en stuurt hem weg.
Kaïn wordt verdreven bij zijn familie vandaan,
maar ook bij God vandaan.
Hij is voortaan op zichzelf aangewezen, zonder God.

In Kaïn nageslacht gaat het van kwaad tot erger.
Ze geven zich over aan zondige praktijken
en creëren daarmee een onleefbare wereld vol geweld.
De zondeschuld stapelt zich enorm op.

En dan is bij God de maat vol.
Hij ziet geen andere mogelijkheid om het mensenras te redden
dan door een zondvloed over de aarde te laten komen.
Het hele menselijke geslacht werd uitgeroeid,
alleen Noach en zijn gezin worden gered.

De geschiedenis laat zo zien
dat de mensheid als vanzelf zijn ondergang tegemoet gaat
wanneer ze leeft in onafhankelijkheid van God.
Leven los van God blijkt een doodlopende weg.

We hebben het nodig om te leven in afhankelijkheid van God.
Hij weet hoe we goed en verstandig kunnen leven.
En daarom wil Hij dat we zijn wil en richtlijnen respecteren.

Het stelt jou voor de keus:
wil jij leven als Kaïn of als Abel?
Wie maakt de dienst uit in jouw leven: jij of God?
Leven los van God is een doodlopende weg,
leven in afhankelijkheid van God doet leven.
Aan welke kant sta jij?

woensdag 22 januari 2014

Zonde is ons grootste probleemDe zondeval van Adam en Eva had grote gevolgen.
Het leidde tot ontluistering van de aarde en alles wat erop leeft.
Het leven werd een puinhoop.
Gods heerlijkheid verdween van de aarde.
Alle mensen na Adam en Eva waren ook geneigd tot zondigen.
Alle ellende in deze wereld komt voort uit de zonde.
Oorlogen, conflicten, liefdeloosheid,
ziekte, armoede, honger en de dood,
al deze dingen zijn te herleiden tot de zonde.
En daarmee is zonde ons grootste probleem.

Toch zijn veel mensen niet werkelijk doordrongen
van de ernst van het zondeprobleem.
Veel mensen, ook christenen, vinden eigenlijk dat ze niet zo heel slecht zijn.
Maar als we onszelf konden zien door Gods alles ziende ogen,
dan zouden we schrikken van de ernst van de zonde in ons leven.
En daarom vertelt God in de Bijbel
hoe hij aankijkt tegen ons zondeprobleem.
Kijkend door Gods ogen gaan we beseffen
hoe alles in ons leven besmet is geraakt door de zonde.
We gaan zien hoe afschuwelijk de zonde is,
en hoe groot onze schuld tegenover God is.

Zonde is het grootste probleem in ons leven.
En het trieste is dat we zelf niet in staat zijn
om ons te bevrijden uit de macht van de zonde.
De zondemacht houdt ons gevangen vanaf onze geboorte.
In ons allemaal zit de neiging om te zondigen.
Menselijkerwijs is het zondeprobleem onoplosbaar.

Maar gelukkig heeft God in Zijn liefde en genade
gezorgd voor een oplossing.
Hij gaf Zijn Zoon Jezus om ons te bevrijden.
Gelukkig is ieder mens die Hem heeft leren kennen
en door Hem is gered uit de macht van de zonde.
Gelukkig de mens die leert leven in verbondenheid met God.
Hij mag leven als een verlost mens, bevrijd van zondelast.

dinsdag 21 januari 2014

Wees gewaarschuwd!
Satan is een meester in het verleiden.
Hij dwingt ons niet, maar weet zijn spel heel subtiel te spelen.
Hij sluit haarfijn aan bij een behoefte die leeft in het hart van de mens,
en spoort hem aan om die behoefte te bevredigen.
Natuurlijk staat hij niet in voor de gevolgen die dat zal hebben.
Zo ging hij in het paradijs al te werk bij Eva,
en zo weet hij ook vandaag nog steeds velen te verslaan.

Zijn eerste stap is de zwakste plek van iemand op te zoeken.
Bij de mens is dat het gevoel,
dat aangestuurd wordt door innerlijke behoeften.
Een behoefte is iets dat bevredigd moet worden om je gelukkig te voelen.
Satan zal ons juist op het gebied van onze behoeften
suggesties doen hoe we gelukkig kunnen worden.
Maar dan sluit hij wel aan bij onze zelfzuchtige behoeften,
die ten diepste tegen God ingaan.
Hij stelt het ons heel mooi voor:
doe dat maar, dan zul je gelukkig zijn.

De tweede stap van satan is dat hij Gods waarheid gaat verdraaien.
Satan is de grote leugenaar.
Hij presenteert Gods waarheid op zo'n manier,
dat het belachelijk lijkt en toch wel een beetje vreemd.
Hij verpakt zijn leugens met wat waarheid,
en juist daardoor is het zo verradelijk.
Zo ging Eva eraan twijfelen of het wel redelijk was van God
om hen te verbieden van die boom te eten.

Tenslotte gaat hij als derde stap
zijn eigen leugens als waarheid verkopen.
Zo spiegelde hij Eva voor dat ze het ware geluk pas zou vinden
door onafhankelijk van God te worden.
Pas dan zou ze even wijs worden als God.
Hij weet zijn leugens heel aantrekkelijk te verpakken.

En zo kreeg satan het voor elkaar dat Eva haar gevoel
overspoeld werd door een zelfzuchtig verlangen
en haar verstand bedwelmd werd met leugens.
De verleiding stond levensgroot voor haar.
Toegeven aan verleiding is gemakkelijk,
het  weerstaan van verleiding kost veel energie en innerlijke strijd.
Eva gaf toe en zo viel zij in zonde.
Vervolgens verleidde zij haar man Adam,
en ook hij gaf toe aan de verleiding.
Een daad met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.
Want hierdoor raakte de mens van God verwijderd,
en verloor hij de heerschappij over de aarde.
Satan kreeg de macht in handen op aarde.

Satans strategie werkt vandaag nog precies zo.
Wees daarom op je hoede.
Ken je zwakke en kwetsbare plekken,
blijf weg van dingen die je in verleiding kunnen brengen,
leer om je zelfzuchtige verlangens en behoeften
onder Gods gehoorzaamheid te brengen.
Leef in afhankelijkheid van God,
dat zal je beschermen voor satans listige tactieken.

maandag 20 januari 2014

Wie volg jij: God of satan?


Bestaat satan?
Velen geloven vandaag niet meer in het bestaan van de duivel,
maar hij bestaat wel degelijk!
De Bijbel is daar duidelijk over.

Satan is een gevallen engel, die in opstand kwam tegen God.
Hij is Gods tegenstander.
Hij heeft hoge ambities om Gods plaats in te nemen,
maar dat zal hem nooit lukken.
God is veel machtiger dan satan.

Satan is in veel opzichten Gods tegenbeeld.
Tegenover Gods volmaakte karakter,
staat satans weerzinwekkend karakter.
God wil het leven voor de mensen,
satan is uit op de dood van allen.
God gebruikt zijn macht voor het welzijn van mens en schepping,
satan zet zijn macht in om alles en iedereen te vernietigen.
God biedt de mensen heil,
terwijl satan slechts onheil en ellende te bieden heeft.

God en satan.
Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.
Aan wiens kant wil jij staan?
Wanneer je het karakter van God en satan werkelijk kent,
hoeft die keuze toch niet moeilijk te zijn?

vrijdag 17 januari 2014

Je mag beelddrager van God zijn!


Geschapen naar Zijn beeld
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken. (Gen 1:26)


De mens vormde de kroon op Gods schepping.
Van alle vormen van leven die God schiep,
leek de mens het meest op God.

donderdag 16 januari 2014

Hemel en aarde staan niet los van elkaar


"In het begin schiep God de hemel en de aarde." (Gen 1:1)

Vaak ligt onze focus vooral op de schepping van de aarde.
Dat komt omdat daar ook alle aandacht naar uitgaat in Genesis 1 en 2.
Na kort genoemd te hebben dat God de hemel en de aarde schiep,
volgt een verslag van de schepping van de aarde.
Maar er is meer dan alleen de aarde, de zichtbare werkelijkheid die wij zien.

woensdag 15 januari 2014

Delen in Gods heerlijkheid
Heerlijkheid is voor ons niet zo'n alledaags begrip.
In de Bijbel wordt echter vaak gesproken over Gods heerlijkheid.

In het Oude Testament laat God op diverse momenten
heel indrukwekkend Zijn heerlijkheid zien.

dinsdag 14 januari 2014

God is jouw aanbidding en lof waard!Van sommige mensen zeggen we dat ze een sterke persoonlijkheid hebben.
Ze beschikken over kwaliteiten en eigenschappen
waardoor ze veel gedaan krijgen in hun leven.
We kunnen anderen daar enorm om bewonderen.

maandag 13 januari 2014

Leer God je Schepper kennen en liefhebben!


God is de Schepper van alles en iedereen.
Heel de aarde is door Hem gemaakt.
Ook wij mensen zijn door Hem geschapen.
Omdat God de Schepper is,
weet Hij als geen ander wat goed en slecht voor Zijn schepping is.
Hij weet het beste hoe wij zo kunnen leven, zoals Hij het bedoeld heeft.

Wij zijn zijn eigendom, Hij heeft ons immers gemaakt.
Als onze Maker en Eigenaar heeft Hij het recht om te zeggen hoe wij zullen leven.
Laten wij ons door Hem gezeggen?
Of willen wij eigen baas zijn in dit leven en zelf bepalen wat we doen en laten?
Het is aan ons om ons al dan niet te onderwerpen aan Hem die ons gemaakt heeft.

We hoeven niet bang te zijn om ons aan Hem te onderwerpen.
God zal echt geen misbruik van ons maken. Hij zal ons niet uitbuiten.
Hemel en aarde werden niet door God geschapen om er voor Hem zelf winst uit te halen,
maar Hij schiep alles om Zijn liefde, Zijn macht en glorie te delen met de mensen.
Daarom kunnen we er zeker zijn,
dat we nooit verkeerd uitkomen,
wanneer we ons aan Hem onderwerpen.
Zijn gezag over je leven aanvaarden
is zelfs de belangrijkste voorwaarde voor een goed en gelukkig leven.
Je kunt je leven werkelijk aan Hem, je Schepper toevertrouwen.

Het is een voorrecht om in dit leven God je Schepper te leren kennen.
Hij is het waard dat wij op zoek gaan naar Hem
en Hem leren liefhebben en voor Hem gaan leven.
Wanneer we ontdekken wie Hij is en hoeveel Hij van ons houdt,
dan hebben we een kostbare schat ontdekt.
Span je daarom in om Hem te leren kennen!
Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!