donderdag 28 september 2017

Besnijdenis - God vergeeft

Besnijdenis - God vergeeft


De HERE droeg Jozua in die tijd op 
alle mannelijke Israëlieten te besnijden.
(Jozua 5:2 Het Boek)

God sloot met Abraham en zijn nageslacht een verbond.
Als teken en zegel daarvan moesten de jongetjes besneden worden.
God gebruikte dit teken van de besnijdenis
als aanduiding van het wegsnijden van de zonde.

De omgang tussen God en mens
wordt van de kant van mensen steeds geblokkeerd door zonde.
Maar God van zijn kant ruimt genadig de belemmeringen op.
Daarom is zijn verbond een genadeverbond
en garandeert het de vergeving van de zonden.

De besnijdenis staat symbool
voor de reiniging van de zonden.
God doet de zonden weg van zijn volk.
Hij vergeeft ons onze schuld.
Toen het volk Israël rondzwierf in de woestijn
was het er om de een of andere reden
niet van gekomen om de jongetjes
die toen geboren werden te besnijden.

Na het oversteken van de Jordaan
geeft God Jozua de opdracht om
alle mannen van het volk alsnog te besnijden.
En Jozua deed wat God hem opdroeg.

Zo op het oog leek het volk nu zwak door de besnijdenis.
Maar juist in hun zwakheid lag hun kracht.
God stond aan hun kant, omdat ze trouw uitvoerden wat Hij hen vroeg.
Hij zou zelf uit genade zorgen voor de overwinning.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 27 september 2017

Christus gaat vóór je uit


Als u de priesters de ark ziet dragen, volg hen dan. 
Waar wij heengaan bent u nog nooit geweest,
daarom zullen zij u de weg wijzen.
De volgende ochtend gaf Jozua de priesters de opdracht:
'Neem de ark op en leid ons over de rivier!'
En zo gingen zij vóór het volk uit.
Jozua 3: 3,6 Het Boek

Door een wonder breekt God
de toegang tot het land Kanaän open.
Niet door eigen kracht, maar door de hand van God
komt het volk het beloofde land binnen.

De priesters met de ark gaan vóór het volk uit.
Zodra hun voet het water van de Jordaan betreedt,
ontstaat er een droge bedding door de Jordaan.
Het volk kan over het droge trekken
naar de overkant, naar het beloofde land.

De ark staat in deze geschiedenis uit Jozua 3 centraal.
De ark was de troonzetel van God.
Daar wilde Hij midden tussen zijn volk wonen.
De ark zei: God is met jullie.
De ark stond symbool voor de komende Christus.
Christus, Hij is onze Immanuel - God met ons.

Zoals de ark Gods volk leidde
en de weg wees in het Oude Testament,
zo is Christus de Leidsman en Voleinder
van het geloof van de kerk in het Nieuwe Testament.

Zoals alleen de ark de weg baande naar Kanaän,
zo baant Christus voor ons de weg naar het hemelse Kanaän.
Christus ging ons vóór door zijn lijden, sterven en opstaan.
Zo maakte Hij voor ons de weg vrij naar de nieuwe wereld.
Alleen door Hem kunnen we Gods hemels Koninkrijk binnengaan.

Geen mens wordt behouden door eigen kracht of prestatie.
Alleen door de genade van Jezus Christus.
Alleen door Zijn verzoenend bloed.
Er is geen andere naam onder de hemel gegeven,
waardoor wij behouden moeten worden
dan de naam van Jezus Christus (Hand 4:12).

Alleen door Hem kunnen we de wereld die komt binnengaan.
Hij is onze ark, die ons is voorgegaan.
Hij gaat vóór je uit en wijst je de weg ernaar toe.
Hij is de Weg naar het nieuwe leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 26 september 2017

Kijk vanuit Gods perspectief

Kijk vanuit Gods perspectief

"De HERE zal ons vast en zeker het hele land in handen geven",
 zeiden ze, "want alle inwoners zijn nu al vreselijk bang voor ons."
Jozua 2: 24 Het Boek

Kijk niet slechts naar de werkelijkheid die je voor ogen ziet.
Kijk in de eerste plaats naar God en naar Zijn beloften.
Bekijk je situatie vanuit Gods perspectief.
Dat deden ook Jozua en de verspieders van het land.

Jozua stuurt in Jozua 2 twee verkenners erop uit
om het land en de stad Jericho te gaan verkennen.
Zo op het oog lijkt het een onneembare stad.
Een stad met dikke muren.
Je zou de moed verliezen.

Maar de verkenners komen bij Rachab.
Zij zegt tegen hen:
"Ik weet heel goed dat uw God
mijn land aan u gaat geven.
Wij leven in grote angst voor u;
allen die hier wonen zijn verlamd
door angst en radeloosheid.
Wij weten wat de Heer voor u heeft gedaan.
En daarom zijn wij bang."

God had dit in Deuteronomium 11: 25 reeds aan Mozes gezegd:
"Niemand zal tegen u kunnen standhouden,
want de HERE, uw God, zal schrik en angst voor u uitsturen,
waar u ook gaat, precies zoals Hij heeft beloofd."
Dat is wat de verspieders nu van Rachab te horen krijgen.
En dit is wat ze vertellen aan Jozua.
Ze brengen hem een geloofsverslag uit:
Het hele land is bang voor ons vanwege onze God.

De sterke steden worden in hun perspectief nu klein,
omdat ze zien dat God hen is voorgegaan.
God heeft bij voorbaat de schrik
voor Hem in Kanaän rond gezaaid.
Dat geeft Israël de moed om het land in te nemen.

Die bemoediging is er ook voor ons.
De kracht en invloed van de wereld kan enorm lijken.
Maar God heeft ons Zijn koninkrijk beloofd.
En Christus is ons reeds voorgegaan.
Weet je daardoor bemoedigd.
Zie de dingen vanuit Gods perspectief.
Wees niet bang, God zal je het Koninkrijk geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 25 september 2017

God zal je terzijde staan

God zal je terzijde staan

Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft,
want Ik zal u terzijde staan, net als Mozes.
Ik zal u niet in de steek laten, noch u mijn hulp onthouden.
(Jozua 1: 5, Het Boek)

God gaf Jozua de opdracht het beloofde land in te nemen.
Leid mijn volk het beloofde land binnen.
Elk stuk grond dat je betreedt,
zal deel gaan uitmaken van het land Israël.
Niemand zal je kunnen tegenhouden,
want Ik zal met je zijn en je niet in de steek laten.
Je kunt op mijn hulp rekenen.
Wees dus sterk en moedig en gehoorzaam Mij.
Wanneer je dat doet, zal alles wat je onderneemt, gelukken.
Onthoud dat Ik je overal terzijde zal staan.
En Jozua ging in geloof, hij gehoorzaamde God.
Met Gods hulp nam hij het land in bezit.

Ook jij bent geroepen om Gods Koninkrijk binnen te gaan.
God wil ook jou terzijde staan.
Zie ik ben altijd met jullie, tot aan het einde van de tijd.
Dat beloofde Hij ons in Mattheüs 28:20.
Wees dus sterk en moedig,
neem in bezit wat God je heeft beloofd.
Je kunt op Gods hulp rekenen.
Ga in geloof, gehoorzaam God.
Neem het beloofde erfdeel met Zijn hulp in bezit.
Pak de taken op die God jou opdraagt.
Onthoud dat God je overal terzijde zal staan.
Hij zal je Zijn hulp niet onthouden.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 21 september 2017

Het evangelie werkt

Het evangelie werkt
Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt
u een dieper inzicht geeft in al het goede
dat ons nader tot Christus brengt.
(Filemon vers 6)

Gods Woord heeft de kracht
ons leven te veranderen.
Het doet zijn werk in ons door de Heilige Geest.
Gods Woord verandert ons van binnenuit.

Wanneer het evangelie zijn werk doet in ons leven,
komen er nieuwe, goede dingen tevoorschijn.
Nieuwe manieren van leven voor
individuen, gezinnen en gemeenschappen.

Het evangelie dat in ons zijn werk doet,
brengt ons dichter bij Jezus.
Wanneer we geloven in Jezus Christus
worden we onderdeel van Hem.

Dat we onderdeel van Hem zijn,
doet ons in liefde naar elkaar toegroeien,
dwars door alle barrières heen
die mensen vaak van elkaar scheiden.

In Christus komen allerlei soorten christenen samen,
Joden en Grieken, mannen en vrouwen, slaven en vrijen.
In Christus zijn we samen één, hebben we elkaar lief.
Samen vormen we het lichaam van Christus.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 september 2017

God open deuren

God open deuren, Kolossenzen 4

En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent 
om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit, 
en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. 
(Kolessenzen 4:3,4) 

Bid dat God de deuren van je hart wil openen.
Bid om een heldere uitleg van Gods Woord.
Je hebt het nodig als je wilt groeien
en sterk wilt worden in het geloof.

Bid of God deuren wil openen,
zodat het Woord kan binnenstromen
in jouw hart en de harten van mensen
en het daar zijn werk kan doen.

Bid voor groei naar christelijke volwassenheid.
Verlang ernaar een volwassen christen te zijn,
die geleerd heeft na te denken over Gods Woord,
en daarover kan spreken met het rustige zelfvertrouwen
dat opgebouwd wordt door na te denken over Gods evangelie.

Bid dat God Zijn werk wil doen in jouw leven.
Bid dat God Zijn werk wil doen in de mensen om je heen.
Bid voor Gods werk in de harten van vele mensen.
Bid dat God deuren opent voor het evangelie,
zodat mensen zich gewonnen geven aan God. 

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 19 september 2017

Gods kledingadvies

Kledingadvies Kolosenssen 3


Weg met je oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar Paulus toe oproept
in Kolossenzen hoofdstuk 3.

Je oude kleren passen niet meer
bij wie je nu bent als christen.
Doe niet langer verkeerde dingen.
Misdraag je niet op seksueel gebied.
Misbruik je tong niet.
Pak het grondig aan.
Doe die verkeerde dingen weg uit je leven.

God vraagt dat je nieuwe kleren aantrekt.
Ga in je doen en laten steeds meer lijken op Jezus.
Wees vol medeleven, goedheid, bescheidenheid,
vriendelijkheid en geduld.
Wees verdraagzaam en vergeef elkaar.
Wees vooral vol liefde.
Laat de vrede van Christus in je hart regeren.
Dat is waartoe God je geroepen heeft.

De oude gedragspatronen hebben tot gevolg
dat gemeenschappen uit elkaar gescheurd worden.
De nieuwe gedragspatronen zijn erop uit
om samen door liefde een volmaakte eenheid te vormen.

Trek dus uit die oude plunje.
Trek je nieuwe kleren aan.
Dat is waar God je toe roept.
Dit is Zijn kledingadvies:
Trek kleren aan die passen bij je christen-zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 18 september 2017

Alles draait om Jezus

Alles draait om Jezus


Jezus is de kern van het christelijk geloof.
Alles draait om Hem.
Jezus is het hart van Gods plan.
Door Hem wordt het nieuwe leven met God mogelijk.

Wanneer je Hem aanvaard hebt als je Heer en Heiland,
volg dan de weg van Jezus Christus.
Wees geworteld in Hem
als een boom in goede aarde.
Houd vast aan het geloof dat je geleerd is,
laat je niet misleiden door hen die anders beweren.
En wees vervuld van dankbaarheid,
voor alles wat je in Christus hebt ontvangen.

Je hebt niets meer dan koning Jezus nodig.
Je bent compleet in Christus.
Richt je op Hem, bouw je leven op Hem.
Verlang naar steeds meer van Hem in je leven.
Houd je stevig vast aan Jezus
en je zult alles hebben wat je nodig hebt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 14 september 2017

God geeft mij kracht

God geeft mij kracht


Ik ben tegen alles bestand 
door Hem die mij kracht geeft.
(Filippenzen 4:13)

Je kunt in je leven heel wat meemaken.
Soms meer dan je voor je gevoel kunt dragen.
Zo maakte ook Paulus van alles mee.
Hij wist wat het was om gebrek te lijden.
Hij wist wat het was om honger te hebben.
Hij maakte in zijn leven heel wat mee.

Maar, zegt hij, ik heb geleerd tevreden te zijn.
Hij heeft geleerd dat God hem kracht gaf
om door de moeilijkheden heen te gaan.
Hij had ondervonden dat hij tegen alles bestand was.
Niet door eigen kracht, maar door kracht van God.

Dat mag jij ook leren wanneer je het moeilijk hebt.
Je hoeft de kracht om het te doorstaan niet uit jezelf te putten.
God zal je de kracht geven die je nodig hebt.
Samen met Hem mag je leren de moeite te doorstaan.
Zodat je uiteindelijk net als Paulus kunt zeggen:
'Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.'

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 13 september 2017

Rechtvaardig voor God

Rechtvaardig voor God


Hoe kun je rechtvaardig voor God zijn?
Volgens de Joden door de Joodse wet na te leven.
Maar dat klopt niet en is niet juist.
Paulus zegt in Filippenzen 3:9 iets anders.

Je bent niet rechtvaardig voor God,
omdat je de wet naleeft.
Het is niet je eigen rechtvaardigheid.
Nee, je bent rechtvaardig voor God
op grond van wat Jezus voor je heeft gedaan.
Het is Jezus rechtvaardigheid
die jou rechtvaardig voor God maakt.

Jezus is de basis voor je redding.
Door geloof mag je delen in wat Hij voor je deed.
Je bent gerechtvaardigd door geloof in Jezus.
Alleen door geloof in Hem ben je rechtvaardig voor God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 12 september 2017

Wees eensgezind

Wees eensgezind
Wees eensgezind,
één in liefde,
één in streven,
één van geest.

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid
de ander belangrijker dan jezelf.
Heb niet alleen oog voor je eigen belangen,
maar heb ook oog voor de belangen van de ander.

Wees bereid om te dienen.
Wees bereid om je leven te geven.
Geef jezelf in liefde.
Zoals ook Christus Zichzelf gaf voor ons.

Zo te leven als kerk
is alleen mogelijk als we
ons samen richten op Christus.
Wanneer we gericht zijn op onszelf
zal er niets van terecht komen.

Hou je oog gericht op Jezus.
Ervaar en proef Zijn liefde.
En geef die liefde door aan elkaar.
Alleen zo kunnen we in de kerk
in perfecte harmonie en eensgezindheid
met elkaar samenwerken.
Tot eer van God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 11 september 2017

God keert het kwaad ten goede

God keert het kwade ten gooede

God doet het goede uit het kwade voortkomen.
Een prachtig voorbeeld daarvan is het leven van Jezus.
Jezus werd vals beschuldigd door zijn eigen volk.
Hij onderging de zwaarste straf,
de kruisdood op Golgotha.
Alles leek daar te eindigen.

Maar God gebruikte dit lijden en sterven
om een nieuw begin tot stand te brengen.
Hij liet Jezus opstaan uit de dood.
Door de opstanding van Christus
heeft God het kwade ten goede gekeerd.
Hij deed het goede uit het kwade voortkomen.
Door Jezus dood en opstanding ontvangen wij nieuw leven.

God keert het kwade ten goede.
Hij deed dat bij Jozef,
Hij deed dat bij Jezus.
Hij zal het ook doen voor jou.
Want de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 28:
"En wij weten dat voor wie God liefhebben,
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn,
alles bijdraagt aan het goede."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 september 2017

Onkruid wieden

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Een mooie tuin vraagt
dat je regelmatig onkruid weghaalt.
Je zult je tuin moeten onderhouden
voor een prachtig resultaat.

Doe je dat niet,
dan breidt het onkruid
zich flink uit
en verdringt
wat er aan moois
wil groeien.

Zo is het ook met geloof.
Bestrijd het onkruid in je geloofstuin.
Onkruid ontsiert je geloof.
Het verdringt het goede in je leven.
Geef het geen kans zich te verbreiden.

Onderhoud je geloof.
Doe weg wat er niet hoort.
Dan kun je genieten van het resultaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 6 september 2017

Leven door de Geest
Christen zijn gaat niet alleen om vergeving van zonden,
maar ook dat je steeds meer leert te leven
zoals God het leven bedoeld heeft.
God wil dat we heilig leven.
Dat we luisteren naar zijn aanwijzingen
en die dan ook opvolgen.

Onze eigen verlangens trekken ons
zo vaak de verkeerde kant op, bij God vandaan.
Maar God gaf ons Zijn Geest.
Zodat we leren om te leven met God.
Volg niet klakkeloos je eigen verlangens en begeerten.
Want daarmee begeef je je op een doodlopende weg.

Gods Geest wil je leiden op de goede weg.
Hij wil je leren God en je naaste lief te hebben.
Laat je leiden door de Geest.
Volg de richting die Hij je wijst.
Geef de vrucht van de Geest alle ruimte in je leven.
Dan leid je een leven waar God vreugde in vindt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 5 september 2017

Blijf vertrouwen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloWanneer dingen niet lopen in je leven
zoals je graag had gewild of gehoopt,
blijf dan vertrouwen op God.

Zijn weg met jou is wellicht anders dan je dacht.
Wellicht voel je teleurstelling,
doet wat er gebeurt je pijn en verdriet.
Je begrijpt niet waarom.

Maar je mag zeker weten,
dat Hij het beste met je voor heeft,
en dat Hij alles in de hand heeft.
Jouw situatie gaat niet buiten Hem om.

Laat dat je helpen wanneer je het moeilijk hebt
door de dingen die er in jouw leven gebeuren.
Blijf God vertrouwen, niets kan Zijn plan met jou teniet doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 4 september 2017

Rust vinden bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wanneer je je zorgen maakt
en piekert over hoe het verder moet,
ga dan tot God in je gebed.

Deel wat er in je leeft met God.
Vertel Hem maar wat je zorgen baart.
Leg het in Zijn handen.
Vertrouw het toe aan Hem.
Werp je bekommernissen maar op Hem.

Laat je hart rust vinden in Hem.
Hij laat je Zijn vrede na.
Ervaar Zijn rust en vrede.
Leg je zorgen bij Hem neer.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!