donderdag 30 november 2017

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Leef je geloof ~ Gelijk in de hemel alzo ook op de aardeIn de hemel wordt Gods wil al volkomen gedaan.
De hemelbewoners, de engelen, zijn God volkomen toegewijd.
Ze ervaren de vreugde van het zijn in Zijn nabijheid.
Ze dienen Hem volkomen en doen wat Hij hen opdraagt.
Daar is echt totale gehoorzaamheid.

Die volkomenheid zal er eens ook op de aarde zijn.
Die hoop wil Jezus bij ons aanwakkeren met deze bede.
Eens zal alle knie zich voor Hem buigen.
Eens zullen hemel en aarde met elkaar verenigd zijn.
Nu drijft de aarde nog vaak de spot met deze bede.
Maar houd je de hemel voor ogen.
Zoals daar Gods wil volkomen gedaan wordt,
zo zal dat ook op de aarde gaan gebeuren.

Dit te weten mag je bemoedigen en sterken.
Het geeft je kracht in de strijd.
God dank U dat in de hemel
Uw wil steeds wordt gedaan.
Het geeft ons op aarde de impuls en kracht
om steeds weer voor Gods wil te gaan.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.

Vorige blog in de serie over het gebed: Uw wil geschiede

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 29 november 2017

Uw wil geschiede

Uw wil geschiede
Leef je geloof ~ Uw wil geschiedeHet gaat bij bidden niet om jouw wil,
maar om Gods wil die mag gebeuren.
Dit gebed vraagt heel wat van je.
Je zult moeten leren jezelf te verloochenen.
Want hoe vaak doen we niet liever onze eigen wil
dan dat we ruimte geven aan Gods wil.

Ook Jezus bad dit gebed in Gethsemané.
Hij was ontzettend angstig voor wat komen ging.
Hij zou lichamelijk lijden en tot zonde gemaakt worden,
De Vader zou Hem verlaten.
Hij bad of de beker niet aan Hem voorbij kon gaan.
Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.
Wat heeft dit gebed Hem veel gekost.

En ook jou kan dit gebed veel kosten.
Dit gebed vraagt daarom jouw vaste voornemen
om trouw te blijven aan God tijdens alle tegenstand.
Luther zei het zo: "Uw wil geschiede, o Vader,
niet de wil van de duivel, of de wil van hen
die Uw heilig Woord krachteloos willen maken
of de komst van Uw koninkrijk willen verhinderen;
en geef dat we alles wat we daarom moeten
verdragen met geduld zullen overwinnen,
opdat ons vlees niet zal bezwijken
of het op zal geven uit zwakheid of gemakzucht."

God help mij om nederig en zonder klagen
te aanvaarden wat U mij geeft of niet geeft.
Leer mij wat U wilt dat ik zal doen
en maak mij gewillig en bekwaam voor die taak.
God, ik wil niet leven voor mijzelf,
maar ik wil Uw wil zoeken
en me daarnaar richten in heel mijn leven.
Uw wil geschiede in en door mij heen.

Vorige blog over gebed: Uw koninkrijk kome

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 28 november 2017

Uw koninkrijk kome

Uw koninkrijk kome
Leef je geloof ~ Uw koninkrijk kome


Wanneer je bidt Uw koninkrijk kome,
dan bid je dat de realiteit van de verlossing
steeds meer zichtbaar mag worden.
Gods koninkrijk bestaat overal
waar mensen Jezus erkennen
als de Heer en Heiland van hun leven.

Hoe krijg je deel aan dat koninkrijk?
Door in geloof volgeling van Jezus te worden.
Door je hart aan Hem te geven.
Door je leven door Hem te laten vernieuwen.
Door vergeving van Hem te ontvangen.
Door je te identificeren met Zijn belangen.
Door Hem zonder voorbehoud lief te hebben.
Door Zijn aanspraken belangrijker te achten dan wat dan ook.
Kortom door Jezus in geloof te erkennen als je Heer en Heiland.

Het koninkrijk van God is het rijk van genade, waar de schade
die wij door de zonde hebben opgelopen, wordt hersteld.
Alleen door de Heilige Geest, door wedergeboorte,
kunnen wij deel gaan uitmaken van dat rijk.
Dat rijk krijgt nu al gestalte in deze wereld,
daar waar christenen Jezus gaan volgen.
Gods koninkrijk zal volmaakt zichtbaar worden
op de dag van Jezus' wederkomst.

Met de bede Uw koninkrijk kome
bidden we dat Gods koninkrijk zich mag uitbreiden.
Dat nog velen deel mogen krijgen aan Gods genade.
Dat zij Jezus als hun Heer en Heiland mogen gaan erkennen.
Het roept ook op tot zelfonderzoek.
Ben ik bereid om Jezus gehoorzaam te volgen?
Laat ik mij inschakelen om mee te werken
aan de komst en doorwerking van dat koninkrijk?
Ben ik bereid om mijn leven te geven voor Hem
en me in te zetten voor de verbreiding van het evangelie?

Uw koninkrijk kome.
Heer Jezus, ik wil mij buigen voor U.
Voor U die mij bevrijdde.
Ik wil U dienen en U toebehoren.
Het is goed om te zijn in Uw nabijheid.
Uw koninkrijk is een rijk van vrede en vreugde.
Heer, laat Uw koninkrijk kome.

Vorige blog in de serie over gebed: Uw naam worde geheiligd

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 27 november 2017

God bij je leven betrekken

Tekst preek 26-11-2017 middagdienst GKV BafloBetrek God bij je dagelijks leven.
Denk aan Hem bij alles wat je doet.
Laat Hem je weg bepalen.

Hij wil dat je je weg gaat in liefde en trouw.
Zorg ervoor dat liefde en trouw je nooit verlaten.
Daar ben je voor geschapen, daarmee eer je Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

De Bijbel=Gods Woord

Tekst preek 26-11-2017 morgendienst GKV BafloDe Bijbel is Gods Woord, waarin Hij tot je spreekt.
Open je oor en hart voor het Woord van God.
Lees de Bijbel niet voor informatie, maar voor transformatie.
Laat de Bijbel van doorslaggevende betekenis zijn in je leven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 23 november 2017

Uw naam worde geheiligd

Uw naam worde geheiligd

Jezus leert je om je gebed te beginnen met het eren van God.
Het gaat niet als eerste om onze behoeften,
maar Zijn eer en glorie gaan voorop.
God wil geprezen zijn in je bidden en in je leven.
Alles begint met Hem en is door Hem.
Je hebt zoveel goeds van Hem ontvangen.
Laat daarom Zijn naam geheiligd worden.
Hem komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid. 

God is de Schepper, alles is door Hem gemaakt.
Hij heeft de wereld wonderlijk gemaakt,
afgestemd op wat wij nodig hebben om te kunnen leven.
Er is zoveel moois om te zien, te horen en te proeven.
De aarde geeft haar vruchten, zodat er voor ons voedsel is.
God schiep ons voor relaties, zodat wij niet eenzaam hoeven te zijn.
Hij geeft ons de gelegenheid om Hem te leren kennen.
Voor al die dingen mag je Hem prijzen en loven
en dankbaar gebruik maken van alles wat Hij je schenkt.

Prijs Hem voor de goedheid en grootheid van Zijn verlossingswerk.
God vond in Zijn wijsheid een weg om onrechtvaardigen te rechtvaardigen.
In liefde gaf Hij Zijn Zoon om voor ons te sterven.
Hij liet Zijn Zoon in onze plaats de straf dragen die wij hadden verdiend.
Door Zijn macht verbindt Hij ons met de opgestane Christus.
Hij vernieuwt ons hart, bevrijdt ons van de slavernij van de zonde.
Hij geeft ons geloof en bewaart ons bij het geloof.
En tenslotte zal Hij ons brengen in Zijn heerlijkheid.
Al deze dingen hebben we aan God te danken.
De verlossing is van begin tot einde Zijn werk.
Laten we Hem prijzen en aanbidden voor Zijn verlossingswerk.

God gaat in je leven steeds met je mee.
Hij gaf je Zijn betrouwbare Woord.
Zijn Woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad.
Je mag steeds weer bij Hem te rade gaan.
Hij wil je leiden en je de weg wijzen.
Je mag gaan in vertrouwen op Hem.
Ook hiervoor is Hij alle dank en eer waard.

Laten we Zijn naam heiligen.
Door Hem te prijzen en te eren.
Door Hem te gehoorzamen.
En door Hem iedere dag te dienen.
Door zo te bidden en te leven, door Zijn naam te heiligen
zullen we steeds meer de vreugde ervaren
die God voor ons heeft bedoeld.
Zijn eer is onze vreugde.
Hij is onze lof en eer zo waard.

Vorige blog in de serie over het gebed: Die in de hemelen zijt

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 22 november 2017

Die in de hemelen zijt


Wanneer we tot God gaan in ons gebed,
mogen we gaan in het bewustzijn van Gods grootheid.
Hij is onze Vader, die in de hemelen zijt.
Daarmee wordt niet aangegeven
dat Hij een God is die ver van ons vandaan woont.
Het wil duidelijk maken dat onze goddelijke Vader
groot, eeuwig, oneindig en almachtig is.
Als Vader heeft Hij een diepe liefde voor ons.
En wij mogen door de toevoeging 'die in de hemelen zijt'
beseffen dat Gods liefde voor ons
onveranderlijk, onbeperkt en onweerstaanbaar is.
Hij is in staat om alles wat wij Hem
voorleggen in ons gebed te vervullen.

Dit te weten maakt je nederig en roept op tot aanbidding.
Wie zou die God niet aanbidden om wie Hij is?
Wat ben je bevoorrecht dat je zijn kind mag zijn,
en dat jij door gebed met Hem mag communiceren.
De hoge, heilige God wil omgang hebben met jou.
Hij komt met Zijn liefde naar je toe en wil bij je wonen.
In tegenstelling tot aardse ouders kent Hij
geen beperkingen, geen onvolkomenheden.
Hij is in alle opzichten absoluut ideaal, volmaakt en heerlijk.
Er is geen betere vader, geen ouder die zo totaal
is toegewijd aan het welzijn van zijn kinderen
of die wijzer en guller hun welzijn bevordert
dan onze hemelse Vader.

Laat dat eens goed tot je doordringen.
Hij is God in de hemel - en Hij is mijn Vader.
Hij is mijn Vader - en Hij is God in de hemel.
Het is ongelofelijk, maar waar!
Laat dat je raken en je brengen tot aanbidding.
Dat is wat Jezus voor ogen stond toen Hij ons leerde
om God aan te roepen als onze Vader die in de hemelen zijt.

Vorige blog in deze serie over gebed: Onze Vader

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 21 november 2017

Onze Vader

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Je mag je gebeden beginnen met God aan te roepen als onze Vader.
Dat is wat Jezus zijn discipelen leerde.
Je spreekt niet zomaar tot God,
maar je mag komen tot Hem als Zijn kind.
Je richt je in je gebed tot je hemelse Vader.

Dat je God mag aanroepen als Vader is geen vanzelfsprekendheid.
Dat is Gods genade en mogelijk gemaakt door Jezus.
Mensen zijn niet van nature Gods kinderen.
Maar door Jezus hebben christenen het recht van zonen gekregen.
Door Christus is God ook onze Vader geworden.

Dat God onze Vader is betekent dat Hij oneindig van je houdt.
Niets zal je kunnen scheiden van Zijn liefde.
Hij zal je nooit vergeten en altijd voor je blijven zorgen.
Hij wil altijd naar je luisteren en Hij wil je het goede geven.
Je kunt een onbegrensd vertrouwen hebben in je Vader,
niet alleen bij het bidden, maar in heel je leven.
Hij is je hemelse Vader.

Jezus leert ons bidden onze Vader.
God is niet alleen mijn Vader, Hij is onze Vader.
Jij bent opgenomen in Gods gezin.
Jij bent verbonden met de Vader,
maar ook met al Zijn kinderen, jouw broers en zussen.
Daarom bid je niet alleen voor jezelf,
maar je aandacht gaat bij het bidden ook uit naar hen. 
Onze Vader ..., geef ons ..., vergeef ons ...,
leid ons ..., verlos ons ... .

Laat elk gebed beginnen met je te richten op de Vader.
Dank Hem voor die genade, prijs Hem dat Hij onze Vader wil zijn.
Verheug je erover dat je Zijn kind en erfgenaam bent.
Laat dat de houding zijn waarmee je tot God komt in je gebed.
Wees je ervan bewust dat Hij je Vader is en jij Zijn kind.
Roep Hem in al je gebeden aan als onze Vader.

Vorige blog in deze serie: Het gebed des Heren

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 20 november 2017

Het gebed des Heren

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De discipelen vroegen Jezus: 'Here, leer ons bidden.'
Jezus zei: 'Bidt gij dan aldus.'
Hij leerde hen toen het gebed des Heren.

In de eerste plaats mogen we God aanroepen
als onze Vader in de hemel.
Ons kindschap geeft ons toegang tot God.
Dan volgen er drie op God gerichte beden.
De eerste bede is dat Gods naam geheiligd wordt.
De tweede bede is dat Gods Koninkrijk zal komen.
De derde bede vraagt dat Gods wil gedaan wordt.
Dan volgen er drie op de mens gerichte beden.
Het zijn de beden om te voorzien in onze persoonlijke behoeften.
We vragen om ons dagelijks brood, om vergeving van zonden
en bescherming tegen verzoekingen en de verzoeker.
Tenslotte eindigt het gebed dat Jezus ons leerde met lofprijzing.
Het Koninkrijk behoort toe aan God,
de kracht en de heerlijkheid zij aan Hem.

Bidden, je leert het door het te doen.
Ervaring is ook hier een goede leermeester.
Je mag het gebed dat Jezus ons geleerd heeft,
gebruiken om je eigen gebeden ernaar te richten.
Zoek contact met je hemelse Vader door middel van gebed.
Weet wie God is en wat Hij voor jou betekent:
Hij is je Vader die in de hemelen zijt.
Stel je helder voor ogen wat God wil:
de heiliging van Zijn naam, de komst van Zijn Koninkrijk
en dat Zijn wil gedaan wordt.
Bid om wat je daarvoor nodig hebt:
voorzieningen, vergeving en bescherming.
Hoe kun je dit zo vrijmoedig bidden?
Omdat je mag weten dat Hij het kan doen
en wanneer Hij het doet Hij erdoor verheerlijkt wordt.

De komende periode wil ik verder stilstaan bij dit gebed.
Gebruik dit gebed om zelf te leren bidden.
God verlangt ernaar om contact met je te hebben.
Hij ziet uit naar jouw gebed, Hij heeft interesse in jou.
Spreek maar tot God, je hemelse Vader.
Hij ziet ernaar uit dat je je hart met Hem deelt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 16 november 2017

Ik geloof een eeuwig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Eeuwig leven.
Dat is veel meer dan een eeuwig voortbestaan.
Het is de vreugde van het altijd bij Jezus mogen zijn.
Te zijn waar Hij is, voor altijd.
Hem te mogen aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.
Hem te kennen zoals Hij is.

Het eeuwige leven zal zijn als een sprookje:
wij zullen leven,
wij zullen gelukkig leven,
wij zullen lang en gelukkig leven.
Er zal geen einde komen aan ons levensgeluk.
Wij zullen voor altijd bij Jezus zijn.
Hij zal voor altijd oneindig veel van ons houden
en wij zullen Hem voor altijd volmaakt liefhebben.
Eind goed, al goed.

Onze hartenwens zal in vervulling gaan:
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met God,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
met Zijn volk,
wij zullen eeuwig leven in vreugde ...
beseffend dat er een eind gekomen is
aan alle frustratie, ellende en gebrek.

Wat een vreugde zal dat zijn.
En aan die vreugde zal nooit een einde komen.
Die vreugde is er voor iedereen
die gelooft in Jezus, de Zoon van God.
Dat die hemelse vreugde
jouw en mijn deel mag zijn!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 15 november 2017

Opstanding van het vlees

Opstanding van het vlees


Een ding is zeker in dit leven,
allen zullen we eens sterven.
Tenzij Christus eerder terugkomt.
De dood is onze vijand.
Het vormt een wezenlijk probleem.
De dood maakt een einde aan ons leven.
De dood maakt een einde aan het leven
van hen die ons lief en dierbaar zijn.

Maar er is goed nieuws.
Het christelijk geloof biedt uitkomst voor de dood.
Door Jezus opstanding is de dood overwonnen.
Omdat Hij is opgestaan uit de dood
en nu voor eeuwig leeft in de hemel,
is er voor ons hoop dat de dood
niet het laatste woord zal hebben.

Als Jezus terugkomt zal Hij
ons vernederd lichaam veranderen,
zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt ( zie Filip. 3:21, 1 Joh. 3:2).
Deze hoop geldt voor allen die in Christus gestorven zijn
en voor christenen die in leven zijn bij zijn wederkomst.
Bij de wederopstanding van het vlees ontvangen de gelovigen
van God een nieuw lichaam, geschikt voor de nieuwe mens.
Nu al vernieuwt God onze inwendige mens
door wedergeboorte en heiligmaking,
op de jongste dag zullen we een lichaam
ontvangen wat daarmee samengaat.
Onze verlossing zal dan volkomen zijn.

Dan zullen we net als Christus onsterfelijk zijn.
We zullen in alles lijken op Christus.
Dat is de bestemming die God
voor gelovigen op het oog heeft.
Wanneer je ziet naar Jezus,
hoe volkomen Hij hier op deze aarde heeft geleefd,
dan mag je hart opspringen van vreugde
bij de wetenschap dat je eens
aan Hem gelijkvormig zult zijn.

Ik geloof de opstanding van het vlees.
Bij Jezus is uitkomst tegen de dood.
Ik mag leven met een geweldige hoop.
Op de jongste dag zal God zelf
mij doen opstaan uit de dood,
mijn verlossing volkomen maken.
Ik zal een verheerlijkt en onvergankelijk lichaam ontvangen.
De dood is door Jezus overwonnen.
De dood heeft niet het laatste woord.
Ik zal weer opstaan om eeuwig te leven met Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 14 november 2017

Het beste komt nog

Het beste komt nog
We leven nu nog in het aardse tranendal.
Ons treft veel leed, pijn en verdriet,
de hele schepping zucht onder de zonde.
Voor ieder loopt het uit op de dood.

Maar met de komst van Christus gaat dat alles voorbij.
Als Hij terugkomt zullen allen die in Christus gestorven zijn opstaan
en met de gelovigen, die dan nog leven, zullen we altijd bij de Here zijn.
Dan zullen we wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
en de Here God zal in ons midden wonen.

Straks komt Christus terug op de wolken en Hij Zelf
zal Zijn kerk leiden tot de bruiloft van het Lam
en God zal voor altijd alles in allen zijn.
Er zal geen leed en verdriet meer zijn.
De dood is voorgoed verdwenen.
De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer.

Wat een prachtige toekomst wacht de gelovigen.
Wij ontvangen het eeuwige leven.
Voor altijd mogen we bij onze Heer en Heiland zijn.
We kijken vol verlangen uit naar die toekomst.
We hebben blijde hoop, want het beste komt nog!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 13 november 2017

Ik geloof de vergeving van de zondenDe hele mensheid is besmet met het virus van de zonde.
Zonde tast ons leven en ons leven met God aan.
Zonde doortrekt heel ons leven.
Zonde is ons grootste probleem.

Maar er is goed nieuws.
De Bijbel leert ons dat zonden vergeven kunnen worden.
Bij God is vergeving mogelijk.
Daarvoor gaf Hij Zijn eigen Zoon.

Christus die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem gerechtvaardigd konden worden (2 Kor 5:21).
Jezus dood bracht de verzoening tussen God en mens tot stand.
Hij nam onze zonden op Zich, wij worden bekleed met Zijn gerechtigheid.
Een wonderbaarlijke ruil.

Deze genadegave van God mag je je eigen maken door geloof.
Geloof wat Jezus voor jou heeft willen doen.
Stel je vertrouwen op Christus.
Neem aan wat Hij je aanbiedt.
En verheug je in datgene wat nu door Hem van jou is.

Ik geloof in de vergeving van zonden.
Door Jezus hoef ik niet gebukt te blijven gaan onder mijn schuld.
Christus reinigt mijn geweten van zonden.
Hij droeg mijn zondeschuld.
Ik mag weer rechtvaardig staan tegenover God.
Dat geeft vrede en vreugde in mijn leven.
Dank U Jezus voor wat U voor mij deed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 9 november 2017

De kerk: God bouwt Zijn geestelijk huis

Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen.

Christus is het fundament van de kerk.
Hij is de levende steen,
waarop God Zijn bouwwerk neerzet.
Laat je door God gebruiken als levende stenen,
waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt.

Uit heel de wereld brengt Jezus mensen bij elkaar
die in Hem geloven en door Hem eeuwig leven ontvangen.
Dit doet Hij door alle tijden heen,
van het begin van de wereld tot aan het einde ervan.
Hij vergadert de kerk, beschermt haar en onderhoudt haar.
Hij doet dit door Zijn Woord en Geest.

Samen vormen we het lichaam van Christus.
Hij heeft ons geroepen om bij Hem te horen.
Samen vormen we Gods gezin.
Allen zijn we lid van één familie.
Samen verbonden aan Christus
met de opdracht elkaar tot hand en voet te zijn.
Om elkaar te dienen met de gaven die Hij ons gaf.
Wie houdt van Christus, houdt ook van de mensen die bij Hem horen.

Als kerk zijn we de bruid van Christus.
Hij kwam naar de aarde om ons als bruid te werven.
Hij betaalde de prijs daarvoor met Zijn eigen leven.
Hij ging ons voor naar de hemel om voor ons plaats te bereiden.
Wanneer alles klaar is, komt Hij terug.
Dan mag de kerk als Zijn bruid schitterend voor Hem staan.
Dan is alles gereed voor de bruiloft van het Lam.
Christus en de gemeente horen dan voor altijd bij elkaar.
Als kerk mogen we vol verlangen uitzien naar die dag.
De dag dat onze Bruidegom komt en het bruiloftsfeest begint.

God bouwt Zijn geestelijk huis.
Laat je door Hem gebruiken
als een levende steen in dat geestelijk huis.
Jij mag deel uitmaken
van die heilige, algemene christelijke kerk.
Neem deel aan Gods gezin.
En zie samen met haar uit naar de bruiloft die komt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 8 november 2017

Ik geloof in de Heilige Geest

Ik geloof in de Heilige Geest
Tot nu toe stond de geloofsbelijdenis
stil bij het scheppende werk van de Vader,
en het verlossende werk van de Zoon.
Nu verschuift de aandacht naar de Heilige Geest.
Naar het herscheppende werk wat Hij doet.

De Heilige Geest laat alle licht op Jezus vallen.
Hij spoort je aan om tot Jezus te gaan en in Hem te geloven.
Hij wil je door geloof verbinden met Jezus, de Verlosser.
De Heilige Geest verzekert je dat je als gelovige
een kind van God bent en erfgenaam van Christus.
Hij woont in je om je te leiden
in alle waarheid, gehoorzaamheid en dienstbetoon.
Hij is het die je aanzet om je af te keren van de zonden
en je helpt om heilig te leven voor God,
zodat je steeds meer op Christus gaat lijken.
Hij stimuleert en helpt je om van Christus te gaan getuigen,
zodat het evangelie over heel de aarde gehoord zal worden .

Wanneer je bij jezelf merkt,
dat je gelooft in Christus, Hem vertrouwt en liefhebt,
erop uit bent om Hem te dienen en heilig te leven voor Hem,
dan mag je weten dat de Geest in jou aan het werk is.
Het is geweldig om te geloven in de Heilige Geest.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 7 november 2017

Jezus komt terug als Rechter

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus voer voor het oog van de discipelen naar de hemel.
Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God.
Vandaar zal Hij op een dag terugkomen
om te oordelen de levenden en de doden.

Sommigen denken dat na de dood alles afgelopen is.
Maar de Bijbel leert wat anders.
Jezus zal eens terugkomen op de wolken.
Hij komt terug om alles recht te zetten.
Hij zal  rechtvaardig oordelen
de levenden en de doden.

Wie geschuild heeft achter het bloed van Jezus
mag op die dag vrijspraak verwachten.
Wie niets van Jezus wilde weten,
zal dan door Hem veroordeeld worden
tot de eeuwige ondergang.
Iemands relatie tot Jezus
zal bepalend zijn voor zijn/haar toekomst.

Jezus nodigt je uit om nu je heil bij Hem te zoeken.
Geloof in Hem, vertrouw je toe aan Hem.
Dan hoef je de dag van Zijn terugkomst niet te vrezen.
Dan kun je uitzien naar die dag,
omdat Jezus zelf dan een eind zal maken
aan alle zonden, ellende en verdriet.
Hij zal alles herstellen en nieuw maken.
Je mag voor altijd leven met Hem.

Verwacht Jezus terug op de wolken.
Maak je klaar voor Zijn terugkomt.
Leef je leven met Christus.
Zie uit naar Zijn komst.
En zeg met heel de kerk:
"Maranatha, kom Jezus, kom spoedig."

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 6 november 2017

Een levensmotto voor jou

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wees blij
Blijf onder alle omstandigheden
oog houden voor de zegeningen in je leven.
Wees blij, God staat aan jouw kant.
Laat niets of niemand je blijdschap roven.

Heb geloof
Vertrouw op God, geloof Hem op Zijn Woord.
Hij is de Betrouwbare en je vertrouwen waard.
Hoe het leven ook gaat, heb geloof
Geloof dat God alles goed en wel zal maken.

Geef liefde
Wees een zegen voor de mensen om je heen.
God zegent jou, zodat je zijn zegen weer door mag geven.
Door liefde te geven zul je ook zelf Gods liefde ervaren.
Deel royaal uit, geef liefde, de wereld heeft het zo nodig.

Wees blij, Heb geloof, Geef liefde
Een loffelijk levensmotto
om na te streven in het leven van alledag.
Durf jij die uitdaging aan te gaan?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 2 november 2017

Jezus opgevaren naar de hemel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Na zijn opstanding was Jezus nog een korte tijd op aarde.
Hij gaf Zijn discipelen nog het nodige onderwijs.
Daarna ging Hij terug naar Zijn Vader.
Terug naar de heerlijkheid waar Hij vandaan kwam.
Hij werd voor de ogen van Zijn discipelen
van de aarde naar de hemel opgenomen.

Daar is Hij nu ons ten goede.
Christus zet Zijn werk in de hemel voort.
Hij zit daar aan de rechterhand van God.
Hij is in het hemels heiligdom
om daar bij God voor ons te pleiten.
Hij spreekt met God ten gunste van ons.
En God hoort naar Hem, omdat Hij dat
door Zijn dood en opstanding heeft verdiend.

Zoals Hij nu in de hemel is, zo wil Hij ook ons daar hebben.
Hij maakt voor ons daar nu plaats.
Zodat wij eens ook mogen zijn waar Hij nu is.
Hij is ons onderpand in de hemel,
dat ons verzekert dat Hij ons tot Zich zal nemen.

Jezus zond ons vanuit de hemel als tegenpand Zijn Geest.
De Geest helpt ons om te zoeken naar wat boven is.
Wij leven nog hier op aarde,
maar de Geest doet ons hart richten op de hemel.
We zijn nauw verbonden met de hemel.
De Geest leert ons te leven met de Vader.
Hij leert ons om God te betrekken bij heel ons leven.
Alles wat ons bezighoudt, mogen we voorleggen aan onze hemelse Vader.
De Geest zegent ons met hemelse gaven.
Wij mogen vrede met God ervaren.
De Geest zal ons leven steeds mooier doen schitteren,
als we leven in verbondenheid met de Vader.

Jezus, Hij is nu in de hemel bij Zijn Vader.
Als mens is Hij hier niet langer op aarde.
Maar door Zijn Geest is Hij nog altijd bij ons.
Hij leeft in ons,
En Hij zei Zelf: En vergeet dit niet:
Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.
En dan mogen wij zijn waar Hij nu al is.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 1 november 2017

Jezus is opgestaan!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Hij is gekruisigd, gestorven en begraven.
Maar de dood kon Hem niet vasthouden.
Op de derde dag stond Hij weer op.
Hij leeft en zal leven tot in eeuwigheid!

Het lege graf getuigde van Zijn opstanding.
Engelen vertelden dat Hij is opgestaan.
Jezus verscheen aan honderden mensen.
Na Zijn opstanding onderwees Jezus zijn leerlingen.
Hij liet hen vanuit de Schriften zien
dat daarin al stond beschreven
dat Hij zou opstaan uit de dood.
Jezus is waarlijk opgestaan!

Jezus opstanding is de kern van het christelijke geloof.
Als Jezus niet is opgestaan dan heeft geloven geen zin.
Want zonder opstanding is ons geloof zonder vrucht.
Dan zitten we nog steeds vast in ons zondeprobleem.
Als Jezus niet is opgestaan,
dan is er voor ons geen hoop als we sterven.
Als Hij niet is opgestaan, dan zullen wij ook niet opstaan.
Als Jezus niet is opgestaan, dan kan Hij ook niet regeren.
Als Jezus niet is opgestaan, dan zal Hij ook niet terug komen.
Als Jezus niet is opgestaan dan kan Hij niet mijn Heiland zijn.
Dan is Hij hooguit een goed voorbeeld, maar niet mijn Verlosser.

Maar Jezus is opgestaan, Hij leeft!
Dit feit geeft hoop en uitzicht op een geweldige toekomst.
Jezus bewees door Zijn opstanding dat Hij de Zoon van God is.
Uit Zijn opstanding bleek dat Hij de rechtvaardige was.
Zijn opstanding laat de overwinning over de dood zien.
Zijn opstanding garandeert onze vergeving en rechtvaardigmaking.
Zijn opstanding garandeert onze toekomstige opstanding.
Door Zijn opstanding mogen wij nu al een heel nieuw leven leiden.

Jezus is waarlijk opgestaan.
Verheug je daarom en jubel het uit!
Zijn opstanding is van onschatbare waarde.
Vier feest, want Jezus leeft!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!