dinsdag 7 mei 2019

Zing voor God!

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Zing voor God!


Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,
want dat is lieflijk. Hem past een lofzang!
Psalm 147:1(HSV)


Wat een geweldig grote God hebben wij.
Hem komt ons loflied toe.
Hij bracht de ballingen weer terug naar Jeruzalem.
Hij gaf hen weer hoop en nam hun pijn weg.

Groot is Gods majesteit.
Hij is het die de sterren gemaakt heeft.
Hij weet hoeveel het er zijn en kent ze bij hun naam.
Groot is onze Heer, hij is machtig en oneindig wijs.
Zijn kracht is geweldig groot.
Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.

Hij zorgt voor hen die nederig van hart zijn.
Hij helpt de mensen die Hem trouw zijn.
Hem komt onze dank en ons loflied toe.
Halleluja, het is goed om te zingen voor Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 6 mei 2019

Leven in vrede met God

Leef je Geloof, Hillie Snoeijer: Leven met Christus in vrijheid


En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.
2 Korinthe 5:18 HSV

Verzoening
Verzoening betekent dat de relatie met God, die sterk was verstoord door de zonde, weer is hersteld. Dat was alleen mogelijk door Christus. God verlangde er intens naar om de verhouding met ons te herstellen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar deze aarde. In het offer van Zijn Zoon is de verhouding met de zondaar hersteld en is de verzoening een feit. Wij mogen weer leven in vrede met God! Wat Christus voor ons heeft gedaan is allesbepalend. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Vanuit God gezien ben jij een nieuwe schepping. Je mag kind van God zijn en leven vanuit die verzoening. Wandel dan door Hem zegt Colossenzen 2. Bekijk jezelf en elkaar door de ogen van het geloof, door de ogen van Christus. Jezus diende ons, waste de voeten van zijn volgelingen. Wanneer Hij zich gaf voor ons om ons met God te verzoenen, zouden wij dan niet dezelfde houding hebben naar anderen toe? 2 Korinthe 5 maakt duidelijk dat door Jezus dood eens en voorgoed de deur is open gegaan naar Gods Vaderhart. Verzoening is een feit. God gooit de reddingsboei naar ons toe. Laat je redden. En geef dit Evangelie door. Vertel wie Jezus Christus is voor jou. Evangelisatie is geen hobby van enkelen, maar een must. Mensen moeten overtuigd worden tot geloof, opgeroepen worden om zich met God te laten verzoenen. Roep mensen op om hun leven te geven aan Jezus, om zich toe te vertrouwen aan Hem.

Jezus Christus alleen
Wat betekent het dat iemand met God is verzoend? Vers 17 zegt dat er een proces op gang komt van vernieuwing. God bepaalt de koers van je leven in heel je doen en laten. Je eigen ik staat niet langer voorop. Je leeft nu voor Hem. Je bent een nieuwe schepping geworden. Door het kruis en de opstanding van Jezus ben je een nieuwe creatie. Denk daarbij aan het beeld van de rups en de vlinder. Ze zijn niet hetzelfde. De vlinder was de rups, de rups wordt de vlinder. De rups verbergt zich in zijn cocon en langzamerhand wordt ze een vlinder. We gaan van een rups naar een vlinder toe. De rups kan geen rups blijven. Er is een vlinder in wording. Zo wil God dat we zijn. God maakt van ons een nieuwe schepping waarbij we het niet zelf meer voor het zeggen hebben. Het oude leven verwelkt, net als bladeren aan de boom in de herfst. Het nieuwe leven loopt uit. De oude mens sterft af, gaat de dood in om het nieuwe leven in Jezus Christus te mogen ontvangen. Het verlangen naar Hem groeit. Dat wedergeboren geloofsleven is fantastisch. Je wordt als een magneet naar God toegetrokken. Dat wil God je in Christus geven. 
Je mag leven in vrijheid. Die vrijheid heeft heel wat gekost. Christus gaf zijn leven met het oog op onze vrijheid tot in eeuwigheid. Dat nieuwe leven legt Hij in ons door de Heilige Geest. Bid intens om het werk van de Heilige in je leven en in het leven van de gemeente. Bid dat stromen van levend water mogen neerstromen op de gemeente, zodat mensen dat nieuwe leven mogen ontvangen. Zoek je leven niet buiten Christus. Zoek je leven niet in dat oude leven, waarbij jezelf de regie houdt. Geef je leven in handen van Jezus. Geef Hem de regie. Hij neemt je mee op weg naar het hemels koninkrijk, Hij neemt je mee naar Hem. Hij wil je ontvangen in de hemelse heerlijkheid. We kijken ernaar uit om Hem daar te ontmoeten in die hemelse heerlijkheid en om te leven met Hem. Als bruid op aarde kijken we uit naar de Bruidegom. We verwachten Hem terug uit de hemel. Dan zal Hij alles nieuw maken. Hij die op de troon zit zei: Zie Ik maak alle dingen nieuw. Glorie aan de Drie-enige, Vader Zoon en Heilige Geest.

Dank U voor wat U gedaan hebt voor ons mensen. Duizendmaal dank dat de verzoening een heilsfeit is. We bidden om Uw Geest. Laat het niet bij mooie woorden blijven. Laat verzoening de werkelijkheid van ons leven zijn. Geef dat we U mogen zoeken en U mogen kennen.
Help ons om het Evangelie te verkondigen. Geef ons kansen om dat te doen. Dat we mensen mogen oproepen om zich met U te verzoenen. Zegen de verkondiging van het Evangelie wereldwijd. Dat nog velen U en de vrede met U mogen leren kennen. Geef vrede Heer door de verzoening in Jezus Christus. Aan Hem zij alle glorie tot in eeuwigheid. Amen.

[Preekverslag: 2 Korinthe 5:11-21, ds. Van Santen, Dorkwerd 5-5-2019]

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com. Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com, ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang. Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

vrijdag 3 mei 2019

Leren van Abraham

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Leren van Abraham (Genesis 12, 20)


Zeg daarom dat je mijn zuster bent,
dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf
en loopt mijn leven geen gevaar. 

Genesis 12: 13

Abraham zei van zijn vrouw ​Sara​ dat ze zijn zuster was.
Genesis 20:2


Er brak hongersnood uit in het land Kanaän.
Abraham ziet zich daarom genoodzaakt om uit te wijken naar Egypte.
Wanneer ze op het punt staan Egypte binnen te trekken,
vertelt Abraham aan Saraï waar hij bang voor is.
Saraï, je bent een mooie vrouw.
Als de Egyptenaren je zullen zien,
zullen ze jou in leven laten, maar mij doden,
omdat ze denken dat je mijn vrouw bent.
Zeg daarom dat je mijn zuster bent.
Dan loopt het misschien goed af
en loopt mijn leven niet gevaar.

Abraham zijn inschatting was juist.
Ze waren nog maar nauwelijks in Egypte aangekomen,
of de farao laat Saraï naar zijn paleis brengen.
Abraham wordt niet gedood,
maar de farao overlaadt hem met geschenken.
De HEER maakt farao echter duidelijk wat er aan de hand is.
Daarop roept farao Abraham bij zich.
Hij is ontstemd en maakt Abraham verwijten
voor wat hij hem heeft aangedaan.
Hij geeft Saraï weer terug aan Abraham.
Ze worden weggestuurd, ze mogen niet in Egypte blijven.
Abraham gaat weer terug naar de Negev.

Saraï was Abrahams halfzuster.
De uitspraak dat Saraï zijn zuster was was dus wel waar.
Maar het was niet de hele waarheid.
Behalve zijn halfzuster, was ze ook zijn vrouw.
Dat deel van de waarheid werd bewust weggelaten.
En daarmee was het in feite toch een leugen geworden.
Want een halve waarheid is eigenlijk een leugen.

Maak jij ook wel eens gebruik van halve waarheden?
Je vertelt het ene wel, maar het andere hou je bewust achterwege.
Omdat je weet dat dat in je nadeel zal zijn als je het vertelt.
Je vertelt een halve waarheid met de intentie om iemand bewust te misleiden.
Je doet het in de hoop er zo zelf beter vanaf te komen.

God was het met Abrahams handelwijze niet eens.
Hij maakt de volle waarheid bekend aan de farao.
Om de farao te behoeden voor de zonde van overspel.
Dat is iets wat jij je ook moet realiseren.
Jouw halve waarheid kan de ander tot zonde brengen.
Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Toch heeft Abraham van dit voorval niet veel geleerd.
In Genesis 20 doet hij precies hetzelfde nog een keer.
En weer grijpt de HEER in en waarschuwt koning Abimelech.
Hoe vaak doen wij niet hetzelfde?
We zondigen en komen tot berouw en inkeer.
Maar een poosje later begaan we precies dezelfde zonde nog een keer.

Sta dus maar niet te snel met je oordeel over Abraham klaar.
Steek je hand in eigen boezem en hou jezelf de spiegel voor.
Bekeer je, wees in je doen en laten eerlijk en oprecht.
Misleid anderen niet met halve waarheden.
Verval niet steeds weer in je oude zonden.
Span je in om daar ver bij weg te blijven.
Dat mag je leren uit deze geschiedenis.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

donderdag 2 mei 2019

Een bron van zegen zul je zijn

Leef je geloof, Hillie Snoeijer: Een bron van zegen zul je zijn


Een bron van zegen zul je zijn.
Genesis 12: 2


God gaf Abram de opdracht weg te trekken uit zijn land.
Om te gaan naar het land dat God hem wijzen zou.
Maar God liet hem niet gaan zonder zijn zegen.
God zou hem tot een groot volk maken.
God zou Abram zegenen en aanzien geven.
God zei dat Abram een bron van zegen zou zijn.

Abram zou een bron van zegen zijn.
Kan dat ook van jou gezegd worden?
Ben jij een bron van zegen?
Voeg jij iets toe aan het leven van de mensen die je ontmoet?
Aan het leven van je familie, je vrienden, je geloofsgenoten?
Ben jij een bron van zegen voor je collega's, voor ongelovigen?
Denk daar eens over na, want dat is wat God wil dat we zijn.

Wees een bron van zegen voor de mensen om je heen.
Laat Gods licht door jou leven heen schijnen.
Wees goed voor wie jouw levenspad kruisen.
Bied de mensen je vriendschap en je medeleven.
Help wie in nood is, ontferm je over wie dat nodig heeft.
Doe wat je kunt om waarde toe te voegen aan een ander.
Wees zo tot zegen en ook jij zult gezegend zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

woensdag 1 mei 2019

Vertel het Goede Nieuws!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer Vertel het Goede Nieuws


Het Evangelie moet verspreid worden over heel de wereld.
God wil dat iedereen hoort over Jezus.
God wil dat mensen op de hoogte zijn
van de mogelijkheid tot redding die Hij geeft.
Ieder christen draagt daarvoor verantwoordelijkheid.
God schakelt zijn kinderen in om het goede nieuws te verspreiden.
Ga en verkondig het Evangelie.
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft!

Draag jij bij aan de verkondiging van het Evangelie?
Met wie heb jij onlangs je geloof gedeeld?
Zet jouw tijd en middelen in om mensen te bereiken.
Laat je inschakelen door God voor de verspreiding van Zijn Woord.
Besef dat er zielen van mensen op het spel staan.
God wil dat er niemand verloren gaat.
Laat dat je stimuleren om mensen over God te vertellen.
Houd het Evangelie niet voor jezelf, maar deel het uit.
Zodat nog velen gewonnen mogen worden voor God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Cadeauwinkel

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun mij dit voordeel en bestel je boeken via mij. Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!
Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!