dinsdag 31 maart 2015

Vrees GodGelukkig ben je wanneer je de Here vreest
en van harte bereid bent Zijn geboden na te volgen.
(Psalm 112:1) 

De Bijbel leert ons God te vrezen.
Betekent dat dat we bang moeten zijn voor God?
Nee, God vrezen betekent dat we respect en ontzag hebben voor Hem.
En dat we daarom van harte bereid zijn Zijn geboden na te volgen.

God vrezen komt voort uit het besef
dat het geen vanzelfsprekendheid is
dat je in Zijn nabijheid mag zijn.
God is niet alleen een God van liefde,
maar ook een God van recht,
die zonde en rebellie hoog opneemt.
Hij kan de zonde niet ongestraft laten.

Er moet een prijs betaald worden voor onze zonde.
Er is een offer nodig om af te rekenen met zonden.
Jezus is het volmaakte offer.
Hij was bereid de prijs voor onze zonde te betalen.
Hij stierf aan het kruis in onze plaats.

Jezus dood aan het kruis laat zien
hoe ernstig en serieus God de zonden opneemt.
Hij laat er Zijn volle oordeel over gaan.
Maar we zien bij het kruis ook Gods ultieme verlangen
om ons bovenal te zegenen en ons allen te redden.

Besef de prijs die Jezus betaalde
om jou vrije toegang tot God te geven.
Toon eerbied en respect voor God.
Blijf uit ontzag voor God ver bij de zonde vandaan,
omdat je weet hoe erg God de zonde haat.
God verlangt ernaar dat jij in Zijn nabijheid bent,
maar vergeet nooit dat dat geen vanzelfsprekendheid is.

Vrees God en leef naar Zijn geboden.
Dat maakt je tot een gelukkig mens.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 30 maart 2015

Hoe reageer jij op Gods Woord?Gods Woord is als zaad dat uitgestrooid wordt over de wereld.
Niet iedereen reageert hetzelfde op Gods Woord.
 • Sommigen lijken op zaad dat op de weg valt.
  Ze hebben het goede nieuws wel gehoord,
  maar dan komt de duivel en pakt het van hen af.
  Ze geloven het goede nieuws niet.
 • Anderen lijken op het zaad dat valt op harde grond vol stenen.
  Ze zijn blij het goede nieuws te horen, maar ze houden niet vol.
  Het goede nieuws wortelt niet in hun leven.
  Ze gelove een tijdje, maar zodra het moeilijk wordt, geven ze op.
 • Weer andere mensen lijken op het zaad dat tussen het onkruid valt.
  Zij horen het goede nieuws wel, maar ze doen er niks mee
  omdat ze het te druk hebben met de dagelijkse problemen.
  Hun prioriteit ligt bij rijk worden en een prettig leven hebben.
 • Maar er zijn ook mensen die lijken op het zaad dat in goede grond valt.
  Zij luisteren naar het goede nieuws en ze begrijpen het.
  Ze leven zoals God het wil, zonder op te geven.
  Zij gaan door tot ze volop vrucht dragen.
Hoe reageer jij op Gods Woord?
Welk soort grond ben jij waarop het zaad valt?

Sla er acht op hoe je luistert naar Gods Woord.
Reageer op Gods Woord.
Gods Woord is in staat je leven te veranderen
en veel vrucht voort te brengen.
Laat Gods Woord wortelen in je leven,
zodat er vruchten zichtbaar zullen worden.
Laat het gezaaide Woord honderdvoudig vrucht voortbrengen in je leven.

Je kunt de gelijkenis van de zaaier lezen in Lucas 8: 4-15

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

vrijdag 27 maart 2015

Lees én leef de Bijbel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog baflo

Luister niet alleen naar Gods woorden,
maar pas ze ook toe in je leven.
Breng ze in praktijk.

Het is niet genoeg Gods Woord te bestuderen,
leef er ook naar.

Gods Woord kennen en gehoorzamen
moet het fundament van je leven zijn.

Lees én leef de Bijbel!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 26 maart 2015

Wees goed voor iedereen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo


Wees goed voor iedereen.
Niet alleen voor je vrienden, maar ook voor je vijanden.
Dat is wat Jezus ons opdraagt in Lucas 6.

Je moet van je vijanden houden, zegt Jezus.
Wees goed voor de mensen die je haten.
Spreek met respect over de mensen die je uitschelden.
Bid voor mensen die je slecht behandelen.
Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan.
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wanneer je goed doen beperkt tot je vrienden,
dan ben je niet anders dan slechte mensen.
Ook zij zijn alleen goed voor wie goed voor hen is.
Jezus geeft ons de uitdaging om juist op dit punt anders te zijn.
Hij daagt ons uit om goed te zijn voor iedereen.
Niet alleen voor onze vrienden, maar ook voor onze vijanden.

Zo doet God het zelf ook.
Hij geeft zon en regen voor iedereen,
voor goede en slechte mensen.
Hij voorziet in wat wij nodig hebben.
Toen wij nog vijanden van God waren, gaf Hij Zijn eigen Zoon.
God is zo goed dat Hij zelf voorziet
in wat nodig is om ons te kunnen vergeven.

Nu wij zijn kinderen zijn, vraagt Hij van ons hetzelfde.
Help en geef waar je kunt, zonder er iets voor terug te verwachten.
Je zult er geen spijt van krijgen.
God verheugt Zich over allen die goed doen.
Daaraan verbindt Hij Zijn zegen.

Ontwikkel een leefstijl van goed doen voor vriend en vijand.
Geef jezelf, zoals God Zich gaf voor ons.
Wees goed voor iedereen.
Zoals ook God, je Vader, goed is voor iedereen

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 25 maart 2015

Laat je leiden door de Heer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo

Laat je leiden door de Heer.
Vertrouw op Hem, Hij zal je helpen.
De Heer leidt mensen die trouw zijn aan Hem,
zodat ze weten wat ze moeten doen.
Ook al struikelen ze vallen niet,
want de Here houdt hen vast.
(enkele delen uit Psalm 37 BGT)


God wil jouw leven leiden.
Hij weet wat goed voor je is
en hoe je komt op de plek van je bestemming.
Zoek daarom in je leven Gods leiding.
Leg je leven voor Hem neer en vraag Hem wat je moet doen.
Wanneer je staat voor keuzes en beslissingen,
leg het dan in gebed voor aan God.
Vraag Hem je te leiden en vertrouw op Zijn leiding.

Vraag God in gebed om deuren te openen die goed voor je zijn
en deuren te sluiten die niet goed voor je zijn.
Vertrouw op Hem, Hij heeft alles onder controle.
Zie in geloof op Hem en geloof dat Hij handelt op jouw gebed.

Laat je leiden door de Heer,
dan zal Hij je laten weten wat je moet doen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 24 maart 2015

Verwonder je over vergeving
Wij benaderen vergeving soms als een vanzelfsprekendheid.
Alsof het Gods dagelijkse werk is.

Maar zonde heeft een hoge prijs.
God haat de zonde.
Zonde moet verzoend worden.
Alleen door Jezus bloed worden we bevrijd van zonde.

Het is een groot wonder dat God ons onze zonde vergeeft.
Zie dat nooit als een vanzelfsprekendheid.
Vergeving is geen automatisme,
maar het is mogelijk gemaakt door Jezus.

Als je nadenkt over wat God voor jou heeft gedaan,
dan kan het niet anders dan dat je onder de indruk raakt
en je verwonderd over wat Hij voor jou over heeft gehad.
Hij gaf Zijn eigen geliefde Zoon voor jou.

Vergeving is geen vanzelfsprekendheid,
maar een groot wonder van genade!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 23 maart 2015

Stop met vergelijken, tel je zegeningen.

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGa jouw situatie niet vergelijken met die van een ander.
Het gras lijkt bij anderen altijd groener.
Voor je het weet verval je dan tot klagen.
Word je ontevreden.

Zo verging het destijds ook de Israëlieten in de woestijn.
Ze werden ontevreden met steeds hetzelfde eten.
Ze gingen terugverlangen naar wat ze hadden in Egypte.
Alsof ze het daar zo goed hadden.

Maar doe je ogen open,
zie hoe God je elke dag omringt met zijn zegeningen.
Hij geeft je elke dag Zijn goedheid, Zijn genade en vergeving,
Zijn liefde en trouwe Vaderzorg voor jou is er elke dag weer.
Tel je zegeningen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 19 maart 2015

Intimiteit met God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, SpiegelRuimte, christelijk psycholoog Baflo


God houdt van je.
Het is Zijn verlangen dat jij een hechte relatie met Hem aangaat.
Jij mag komen in Gods nabijheid.
Een intieme relatie met Hem hebben.
Wat een eer en voorrecht om zo met God,
de Schepper van hemel en aarde, om te mogen gaan.

Maar hoe ontwikkel je intimiteit met God?
Intimiteit met God vraagt van jou
dat je open, kwetsbaar en eerlijk naar God bent.
Dat je met God spreekt vanuit het diepst van je hart.
Jezelf niet mooier voordoet dan je bent.

Een intieme relatie met God hebben vraagt ook
dat je de tijd neemt om met God te communiceren.
Mozes ging destijds naar de tent om met God contact te zoeken.
God sprak tot Mozes en Mozes sprak met God.
Ze luisterden naar elkaar.
Nu hebben wij de Heilige Geest en zijn daarmee in een betere positie dan Mozes.
Wij hoeven niet langer naar een speciale plek te gaan om God te ontmoeten.
Je kunt overal met God zijn en met Hem praten.

Neem de tijd om bij God te zijn.
Laat God tot je spreken.
Luister naar Zijn stem.
Spreek vanuit je hart tot God.
Hij heeft voor jou altijd een luisterend oor.
Heerlijk is het om zo vertrouwelijk met God om te gaan.
Heerlijk is het wanneer de Geest je zo binnenleidt in de intimiteit met God.
Geniet van die intimiteit met God.


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 18 maart 2015

Aanbid Jezus, de Redder van de wereld

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Spiegelruimte
Jezus is de Redder van de wereld.
Hij is waard onze aanbidding en dankzegging.
Hij baande voor ons de weg,
waardoor wij gered konden worden.

Door Hem is er voor ons toekomst.
Is er vergeving en hoop.
Door Jezus kunnen wij weer dichtbij God zijn.
Mogen wij vrijmoedig naderen tot Zijn troon.
Door Jezus is God met ons, halleluja.

Verhef je stem, prijs Jezus, de Heer.
Maak Hem groot, breng Hem je dank.
Hij is je aanbidding en lofprijzing waard.
Eer aan Jezus, de Redder van de wereld.
Hulde aan Hem!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 17 maart 2015

Vertel de mensen over Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte

God is trouw.
Alles wat Hij beloofd heeft, komt Hij na.
Hij beloofde dat Hij Jezus zou zenden als onze Redder.
En Jezus kwam als Redder van de wereld.

Christus is de vervulling van Gods beloften.
Door Hem kunnen mensen weer vrede met God hebben.
Door Jezus is er hoop, vreugde en vrijheid.
Jezus maakt genade en vergeving van zonden mogelijk.

God heeft gelovigen deze goede boodschap toevertrouwd.
Hij geeft hen de opdracht om met dit geweldige nieuws op stap te gaan.
Hij zei: "Ga en maak alle volken tot mijn discipelen."
Vertel aan de mensen wat God in Christus heeft gedaan.

Zoals de herders destijds naar Betlehem gingen
om te vertellen over de geboorte van Jezus,
zo zendt God ons nu de wereld in
om het goede nieuws van redding en verlossing te verspreiden.

Ga, net als de herders, op stap en vertel de mensen over Jezus.
Vertel de mensen dat God redding en verlossing aanbiedt.
God heeft je die taak toevertrouwd.
Het is een voorrecht om dit voor God te mogen doen.
Kan God op jou rekenen?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 16 maart 2015

God is bij je!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog Baflo, Spiegelruimte

God zegt niet dat er geen moeilijkheden zullen komen,
maar Hij belooft dat Hij je zal redden.
Hij is dichtbij je in moeilijke tijden.

Je voelt dat misschien niet altijd,
maar het is wel zo: God is er telkens weer.
Hij is dicht bij je, Hij laat je niet in de steek.

Hij gaat met jou door moeilijke tijden heen,
Hij baant voor jou de weg.
Hij leidt je naar de andere kant van je moeiten.
Laat je door Hem leiden.
Met Hem sta je er nooit alleen voor.
God is bij je!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 12 maart 2015

God heeft een goed plan voor jouw leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christen psycholoog Baflo, SpiegelRuimte

God heeft plannen.
En Hij heeft een goed plan voor jouw leven.
Menselijke plannen mislukken nogal eens.
Maar je kunt erop vertrouwen dat Gods plannen zullen gebeuren.
God heeft heel deze wereld en de geschiedenis in Zijn handen.
God zal laten gebeuren wat Hij van plan is.
Daar kun je zeker van zijn.

Dit is Gods besluit,
dit is Zijn plan staat in Jeremia 29 vers 11:
"Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht.
Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt.
Ik zal jullie nieuwe hoop geven."
Dit zei God tegen het volk Israël,
maar het is Zijn plan voor iedereen die gelooft.

Laten we God daarom prijzen en eren.
Maak Hem groot met heel je hart.
Zing voor de Heer, maak muziek voor Hem.
Want God heeft voor jou een heerlijke toekomst in petto!


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 11 maart 2015

Vergeving maakt een groot verschil

Leef je geloof. Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog, SpiegelRuimteWat geweldig dat wij van God vergeving mogen ontvangen.
God is barmhartig en van harte bereid om ons te vergeven.
Elke dag opnieuw biedt Hij ons Zijn genade.
Neem Zijn genade door geloof aan.
Het is het meest kostbare geschenk dat je kunt ontvangen.

Vergeving van God is geen vanzelfsprekendheid.
God gaf daarvoor Zijn eigen Zoon.
Jezus stierf voor jou en mij.
Door Zijn dood maakte Hij vergeving mogelijk.
Wat een hoge prijs betaalde God om ons te kunnen vergeven.

Gods vergeving maakt een groot verschil in jouw leven:
 • Door vergeving ben je bevrijd van oordeel.
  God is niet boos op je.
  Hij schenkt je genade en bevrijdt je van schuld en schaamte.
 • Je hoeft voor God niets te verbergen. Je mag komen bij God zoals je bent.
  Je hoeft je niet mooier voor te doen.
  Zet je masker af.
  Belijd je zonden en God zal je schuld vergeven.
 • God geeft je een nieuwe start.
  Gezegend ben je wanneer je zonden vergeven zijn.
  God rekent je niet af op je zonde.
  Christus droeg de straf die jij verdiende.
  God ziet je nu in Christus als rechtvaardig.
  Je mag weer verder met een schone lei.
Blijf je elke dag weer verwonderen over Gods vergeving.
Wat een voorrecht is het om Gods vergeving te ontvangen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 10 maart 2015

Wees sterk en moedig!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Wees sterk en moedig!
Want de Here God is met je, 
overal waar je gaat.

Je mag bij God schuilen.
Bij Hem ben je veilig.
Hij beschermt je.
Hij hoort je roep om hulp.
God zorgt voor allen,
die Zijn nabijheid zoeken.

Daarom kun je sterk en moedig zijn,
zelfs wanneer je omstandigheden moeilijk zijn.
Geef niet op, vertrouw op God.
Hij gaat altijd met je mee.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 9 maart 2015

Dank God voor Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, psycholoog Baflo, SpiegelRuimte

Mensen zijn allemaal geschapen naar het beeld van God.
En daardoor zijn we in staat tot grote daden van liefde en moed.
Aan de andere kant, niemand van ons, uitgezonderd Jezus, is zonder zonde.

Over zonde kunnen we nooit licht denken.
Door te zondigen breken we namelijk de wet van God.
En daar kunnen we niet gemakkelijk over doen.
Want God zelf doet dat ook niet.
God haat de zonde.

Wij schieten allemaal tekort in liefde tot God en de naaste.
Wij hebben allemaal Gods vergeving nodig.
Dank God dat Hij ons Jezus gaf.
Dank God dat Jezus stierf voor onze zonden.
Dank God dat Hij ons Zijn Geest wil geven
om ons te helpen om heilig te leven voor God.

Door Jezus dood zijn wij vrij van de wet.
Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn.
Laat je vullen met de Heilige Geest
en laat je door Hem leiden om heilig te leven.

Dank God voor Jezus.
Want Hij is het meest kostbare geschenk dat je ooit kunt ontvangen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 5 maart 2015

Hou je hart gezond

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christlijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Ons hart is het centrum van ons innerlijke leven.
Het centrum van ons denken, voelen en willen.
Voor God is ons hart en de gesteldheid van ons hart belangrijk.
Veel belangrijker dan ons uiterlijke gedrag.

God wil dat we Hem liefhebben met heel ons hart.
Ons hart moet vol zijn van Hem.
Laat je hart vullen met Gods liefde door de Heilige Geest.

Maak je niet druk over je positie, titels of je eer.
Maak je druk om de gesteldheid van je hart.
Richt je op je hart en niet op je uiterlijke gedrag.
Hou je hart gezond.

Je uiterlijke gedrag dient een reflectie te zijn van je hart.
Maak daarbij niet dezelfde fout als de Farizeeën.
Zij legden de nadruk op het uiterlijke gedrag.
Het ging hen om gehoorzaamheid aan uiterlijke regels.
Maar God wil gehoorzaamheid vanuit het hart.

Heb God lief met heel je hart.
Dan zal je hart van liefde gaan overstromen.
Dan zal je liefde voor God zich uiten in liefde voor je naaste.
En dat is het waar het God om gaat.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 4 maart 2015

Er is leven na de dood!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog baflo, SpiegelRuimte


Is de dood het einde?
Nee, zegt de Bijbel.
Er is leven na dit leven.
Dankzij Christus.

Het doet pijn om mee te maken dat een geliefde sterft.
Maar de dood is niet het einde.
Iedereen die gestorven is in Christus, zal leven ook al is hij/zij gestorven.
God zelf zegt dat Hij niet een God is van doden,
Hij is de God van levenden.
Daarom is dood niet dood.
Een christen die sterft mag leven bij God.

God heeft de macht om doden weer tot leven te brengen.
Jezus stond op uit de dood.
Dezelfde macht die Jezus deed opstaan uit de dood
zal ook ons doen opstaan uit de dood.
Je hebt alle reden om te geloven
in de opstanding van de doden en een eeuwig leven.
God heeft in Christus laten zien dat Hij dat kan.

Hoe zwaar en groot het verdriet om de dood van een geliefde ook kan zijn,
eens zullen we onze geliefden weer terug zien.
Dat perspectief mag ons troosten in ons verdriet.
De dood is niet het einde.
Er is leven na de dood!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 3 maart 2015

Jezus offer is voor eens en altijd genoeg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, Groningen, Spiegelruimte


Komen in Gods nabijheid is geen vanzelfsprekendheid.
In het Oude Testament was toegang tot God
alleen mogelijk door een heel systeem van dagelijkse offerdienst.
De hogepriester bracht de offers.
Niet alleen voor de mensen, maar ook voor hemzelf.
Omdat hij, net als alle mensen, een zondig mens was,
moest hij ook offers voor hemzelf brengen.
Alleen zo konden de fouten weer goedgemaakt worden.
Alleen zo was toegang tot God mogelijk.

In onze tijd is er een einde gekomen
aan het hele offersysteem uit het Oude Testament.
Dat komt doordat Jezus het volmaakte offer heeft gebracht.
Jezus is de Hogepriester zonder zonde.
Zo'n Hogepriester hadden wij nodig.
Hij hoeft niet steeds opnieuw offers te brengen.
Omdat Hij zonder zonde was,
was Zijn offer voor eens en altijd genoeg.

Door Jezus hebben wij nu vrije toegang tot God.
Laten we daarom tot God naderen door Jezus bloed.
Kom tot Hem met een gereinigd hart
en vol vertrouwen door geloof.
Kom in Gods nabijheid en luister naar Zijn stem.
Ontvang Zijn kracht en vrede.
Ervaar dat het goed is om in Gods nabijheid te zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 2 maart 2015

Jezus is de volmaakte Hogepriester

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo, SpiegelRuimte


Ken jij het wonder van het kruis?
Of ben je blind voor wat daar gebeurde?
Open je geestelijke ogen en zie wat Jezus voor jou deed.

In het oude testament liep het contact met God via de priesters.
Zondige mensen konden niet rechtstreeks met God in contact komen.
Zij hadden een priester nodig, in het bijzonder een hogepriester.

Jezus is onze grote en volmaakte Hogepriester.
Door Jezus kunnen we vol vertrouwen tot God naderen
en een relatie met God hebben.
Door het offer van Jezus aan het kruis
is het voor ons weer mogelijk geworden om in Gods nabijheid te zijn.
Door geloof mogen we komen bij God.
Door Jezus mogen we naderen tot Gods troon en vergeving ontvangen.

Open je ogen en zie wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Dank God voor het wonder van het kruis.
Jezus, Hij is de volmaakte Hogepriester!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!