donderdag 26 januari 2017

Voor altijd in mijn hart

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Tussen al die miljarden mensen zag God mij.
Hij riep mij bij mijn naam.
Hij tilde mij op en omhelsde mij.
Hij houdt van mij.

Hij heeft me mijn zonden vergeven.
Hij heeft me gereinigd van alle vuil.
Hij vernieuwt mijn leven.
Hij stelt me in staat te leven voor Hem.

Zijn armen zijn om me heen.
Hij laat me nooit alleen.
Hij gaat altijd met mij mee.
Zijn Geest woont in mij.

Hij geeft mij raad.
Hij is mijn vreugde.
Hij is mijn kracht.
Hij is mijn hoop.

Ik heb God lief.
Hij is voor altijd in mijn hart.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 25 januari 2017

Richt je oog op Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, chrstelijk psycholoog BafloJe wordt wat je aanbidt.
Als je waardeloze idolen vereert,
zal je leven waardeloos worden.
Wanneer je God vereert,
zul je uiteindelijk worden zoals Hij.

Richt je oog daarom op Jezus.
Aanbidt Hem, vereer Hem.
Dan ga je steeds meer op Hem lijken.
Want je wordt wat je aanbidt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 23 januari 2017

Hebreeën 6: Een betrouwbaar anker

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Je hoeft niet te twijfelen of God zijn beloften nakomt.
Wat God belooft, is beloofd en zal Hij zeker doen.
Wanneer je gelooft in Jezus,
dan mag je zeker zijn van je redding.
Want dat heeft God beloofd.
Gods plan met ons zal nooit veranderen.
Dat heeft Hij duidelijk gemaakt door een plechtige belofte.
'Zo zeker als Ik leef', zei Hij.
Daarom weten we zeker dat we door Christus gered zullen worden.
Daar mag je op vertrouwen!

De zekerheid dat we door Jezus gered zullen worden,
is een sterk en betrouwbaar  anker voor ons leven.
Jezus ging ons voor naar de hemel.
Daar pleit Hij voor ons.
Op grond van Jezus werk,
mag je er zeker van zijn dat God je aanvaardt.
Hij verlost je van je zonden.
Als je bij Jezus hoort,
zul je merken hoe goed God voor je is.

Hou vol in je geloof, geef het niet op.
Laat zien hoeveel je van God houdt.
Neem Gods Woord in je op,
zodat je mag gaan groeien en vrucht gaan dragen.
Blijf je best doen en wordt niet lui in je geloof.
Wacht geduldig op het uitkomen van Gods beloften.
Want je zult krijgen wat God heeft beloofd.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 19 januari 2017

Hebreeën 5: Jezus is onze Hogepriester

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Hogepriester werd je niet omdat je dat zelf zo graag wilde.
Voor dat werk moest je door God geroepen zijn.
Dat gold voor de joodse hogepriester.
Dat gold ook voor Jezus Christus.
Hij heeft Zichzelf niet uitgekozen tot Hogepriester
God koos Hem tot onze grote Hogepriester..
Hij kreeg de speciale taak ons bij God te vertegenwoordigen.
Hij is onze Hogepriester in het hemels heiligdom.
Door Zijn werk is er voor ons ontferming en genade.
Door Zijn werk kunnen wij tot God komen.

Jezus liet gedurende Zijn aardse leven zien
dat Hij geschikt was om onze Hogepriester te zijn.
Hij leerde uit ervaring wat gehoorzaamheid inhield.
Ook als dat pijn en verlatenheid betekende.
Jezus bewees dat Hij daarin volmaakt was.
Hij nam onze zwakheden op Zich.
Hij heeft onze ziekten gedragen.
Hij onderging dezelfde verzoekingen die wij ook doorstaan.
Maar Hij deed het zonder te zondigen.
Hij vond Zijn hulp in het gebed.
Hij wist Zich volkomen afhankelijk van God.
Hij doorstond het lijden.
Hij volbracht het werk aan het kruis.
Hij stond op uit de dood.
En daarom verheerlijkte God Hem.
Hij is volkomen geschikt om Zijn werk
als Hogepriester in de hemel te gaan verrichten.
Door Zijn volmaakte gehoorzaamheid,
kon Hij eeuwige redding schenken.
aan alle mensen die Hem gehoorzamen.

Jezus was volmaakt gehoorzaam.
Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.
Daarom kan Hij ons helpen en ons leren ook gehoorzaam te zijn.
Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn.
Hij begrijpt als geen ander wat wij doormaken.
Want Hij onderging dezelfde beproevingen als wij.
Door Jezus mag je komen tot Gods genadetroon.
Als je verzocht wordt, kun je naar Hem gaan om ontferming en genade.
Als je zondigt, kun je naar Hem gaan om vergeving.
Door Jezus is de weg naar God altijd vrij.

Blijf als christen niet steken in je geestelijke groei.
Het is niet de bedoeling dat je altijd baby blijft.
Groei op tot een volwassen christen.
Leer te onderscheiden tussen goed en kwaad.
Train jezelf daarin.
Leer herkennen wanneer verleiding op je afkomt.
Leer van Jezus hoe je ook dan gehoorzaam kunt zijn.
Leer te leven in afhankelijkheid van God.
Ga naar Jezus, je hemelse Hogepriester.
Laat je door Hem binnenleiden in de geestelijke volwassenheid.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 12 januari 2017

Hebreeën 4: Rust in het werk van ChristusGod heeft beloofd dat allen Zijn rust zullen krijgen.
Dat beloofde Hij het volk Israël en die belofte geldt nog altijd.
God wil ons redden.
Maar alleen als wij geloven, kunnen wij deel krijgen aan Zijn rust.
Wie niet gelooft, zal die rust niet ervaren.

Zoals het volk Israël werd bevrijd uit Egypte,
zo heeft Jezus ons door Zijn verlossingswerk
bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Vanuit Egypte moest het volk Kanaän nog binnengaan.
Daar zouden ze rust en vrede ervaren.
Maar velen van het volk kwamen daar nooit aan.
Ze bleven achter in de woestijn.

Ook nu wil Jezus ons meenemen naar het hemelse Kanaän.
Hij geeft ons prachtige beloften.
Maar dan moeten we wel Hem gehoorzamen
en ons door Hem laten leiden.
God gaat alleen verder met hen die zich houden aan zijn Woord
en zich voegen naar Zijn plan.
De Bijbel waarschuwt ons voor ongeloof en ongehoorzaamheid.

Alleen Jezus kan ons de beloofde rust doen ervaren.
Wij mogen rusten in het werk van Christus.
Hij bracht de verzoening met God tot stand.
God heeft het offer van Jezus aanvaard.
Wij hoeven ons niet in te spannen voor verzoening met God.
Dat heeft Jezus allemaal al voor ons gedaan.
Geloof dat en je ontvangt de vrede van God.
Dan mag je ingaan tot Zijn rust.

God wil ons het eeuwige leven schenken.
Daarvoor heeft Hij zijn Woord gegeven.
Neem Gods Woord in je op en laat je erdoor veranderen.
Laat Gods Woord diep tot je doordringen
en daar zijn herscheppende werk in jou doen.
Laat je door Gods Woord vernieuwen.
Onderga de heilzame werking van Gods Woord.
Verwacht dat God je met Zijn Geest zal behoeden en beschermen.
Jezus stort Zijn genadegaven in je uit.
Hij helpt je op de juiste tijd.

Het enige wat wij moeten doen,
is in geloof op Hem ons oog richten.
Hij zal ons geven wat nodig is om stand te houden.
Ga die weg en je zult de rust mogen ervaren die God heeft beloofd.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 11 januari 2017

Hebreeën 3: Het belang van gehoorzaamheid

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus is de enige die ons kan redden.
Daarom moeten we steeds naar Hem luisteren.
Sluit je hart niet toe voor Hem.
Keer je niet af van Zijn liefde.
Laat je hart steeds bij God zijn.
Ga de weg die God wil dat je gaat.

Om je te beschermen tegen afdwalen,
moet je steeds weer het contact met andere gelovigen zoeken.
Praat elke dag met elkaar over jullie geloof.
Bemoedig elkaar en zorg voor elkaar.
Laat je ook niet betoveren door de zonde.
Zonde verhardt je hart en berooft je van Gods zegen.
Blijf ver bij de zonde vandaan.
Blijf trouw aan Christus.
Blijf geloven, blijf vertrouwen.

Wanneer je trouw blijft, zul je delen in alles wat Jezus voor je heeft.
Hij heeft prachtige dingen voor jou in petto.
God heeft jou voor Zichzelf afgezonderd en uitgekozen
om je een hemelse bestemming te geven.
Hij wil je vrede en rust geven.

Zet al dat moois niet op het spel door ongehoorzaamheid.
Verhard je hart niet zoals het volk Israël destijds.
Zij faalden destijds, vertrouwden niet voldoende op God.
Zij keerden zich af van God, waren Hem ongehoorzaam.
Hun hart was niet volledig toegewijd aan Hem.
En daarmee verspeelden zij hun prachtige toekomst.
Voor hen geen Beloofde Land, maar 40 jaar dwalen in de woestijn.

Pas er voor op dat jou niet hetzelfde overkomt.
Laat je door ongehoorzaamheid niet beroven
van hetgeen God voor jou in petto heeft.
Luister naar de stem van Jezus.
Besteed aandacht aan Zijn Woord.
Ga gehoorzaam de weg die Hij je wijst.
Dan ontvang je Gods zegen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 10 januari 2017

Hebreeën 2: Jezus redtJezus is oneindig groot zagen we in Hebreeën 1.
Maar Hij was bereid Zich te vernederen.
Hebreeën 2 vertelt dat Hij korte tijd lager dan de engelen heeft gestaan.
Hij werd namelijk omwille van ons een mens van vlees en bloed.
Dit was nodig, omdat Hij alleen als mens kon sterven.
Om daarmee ons te redden en ons te doen delen in Zijn heerlijkheid.

Het was Gods liefde die Hem hiertoe bracht.
God trok Zich ons lot aan.
Hij had ons zo lief, dat Hij ons wilde redden.
Redden uit de macht van satan, zonde en de dood.
Door te sterven nam Jezus onze plaats in.
Hij werd ons offer om ons te kunnen bevrijden.
Hij stierf aan het kruis en stond weer op uit het graf.
Zo werd de dood door Hem verslagen.
Hij maakte de duivel, die de macht over de dood had, machteloos.
Wij werden bevrijd uit de macht van de slavernij.

Jezus is door Zijn lijden onze volmaakte leider geworden.
God heeft Hem nu met eer en heerlijkheid gekroond,
omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.
Door Jezus werk zijn wij afgezonderd voor God.
Wij mogen delen in Zijn heerlijkheid.
Wij hebben nu dezelfde Vader als Hij.
Hij noemt ons zijn broeders en zusters.

Hij is onze genadige en trouwe Hogepriester voor God.
Hij heeft afgerekend met onze zonde.
Hij weet wat het is om te lijden en verzocht te worden.
Daarom kan Hij ons zo goed helpen.
Hij zal ons helpen ons lijden te doorstaan.
Hij zal ons helpen verleidingen te weerstaan.
Hij is ons genadig.
Ga in geloof naar Hem toe.
Dan ontmoet je Hem als een meevoelende Hogepriester,
die in al je behoeften kan voorzien.
Vertrouw gerust op Hem, Hij begrijpt jouw strijd.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 9 januari 2017

Hebreeën 1: Jezus, niemand is zoals Hij!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloZo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen,
wat ook blijkt uit de prachtige naam 
die zijn Vader Hem heeft gegeven: 'Zoon van God'.
(Hebreeën 1:4)

Wij vergelijken dingen nogal eens met elkaar.
Hoe verhoudt het een zich tot het ander?
Wat is beter, wat is meer, wie is de belangrijkste?
Wie komt er het beste uit in de vergelijking?

In Hebreeën 1 wordt ook een vergelijking gemaakt.
Jezus wordt vergeleken met de engelen.
En de conclusie is duidelijk:
Jezus is veel meer dan de engelen.
Hij gaat hen verre te boven.
Jezus kan elke vergelijking doorstaan.
Lees hoofdstuk 1 maar eens door.
Niemand is zoals Hij.

Jezus is de Zoon van God.
Door Hem heeft God de wereld gemaakt.
Door Hem kwam onze redding tot stand.
Door voor ons te sterven,
heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.
Hij zit nu aan Gods rechterhand in de hemel.
Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen.

Engelen hadden bij het volk Israël een bijzondere plek.
Ze hadden destijds via een engel Gods wet ontvangen.
En wanneer de HEERE verscheen in het Oude Testament,
dan gebeurde dat gewoonlijk in de gedaante van een engel,
Hij verscheen als de Engel van de HEERE.
Daarom keken ze hoog op tegen engelen.
Na God waren engelen voor hen de belangrijkste wezens.
Belangrijker dan de mensen.
Voor hen was het daarom moeilijk te bevatten
dat Jezus als mens boven de engelen stond.

Maar op vele manieren toont Hebreeën 1
de grootheid van Jezus aan.
Hij is niet zomaar een mens.
Hij is mens én God tegelijk.
God zelf zegt dat Hij meer is dan de engelen.

God spreekt nu tot ons door Zijn Zoon.
Jezus bracht ons de boodschap van redding en verlossing.
En Hij was het zelf die dit door Zijn dood en opstanding mogelijk maakte.
Laten we luisteren naar Hem die boven de engelen staat.
En Hem danken voor wat Hij voor ons deed!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!