dinsdag 31 oktober 2017

Jezus is neergedaald in de hel

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


De geloofsbelijdenis zegt dat Jezus neergedaald is in de hel.
Wat daarmee bedoeld wordt, is nog niet zo eenvoudig vast te stellen.
In de oudste uitgaven stond deze zinsnede niet vermeld,
pas later komen deze woorden in enkele uitgaven van de Twaalf Artikelen voor.
We weten niet wat de achtergrond is waarom deze woorden later zijn opgenomen.
Het is ook niet een uitdrukking die we letterlijk terug vinden in de de Bijbel.
Deze woorden worden daarom ook op verschillende manieren uitgelegd.

Een uitleg is dat neergedaald in de hel betekent neergedaald in het dodenrijk.
Hel staat dan voor de verblijfplaats van de gestorvenen.
In de Bijbel wordt dit aangeduid met het woord Hades en Sheol.
Jezus is het dodenrijk binnengegaan.
Hij heeft de dood geproefd en was op de plaats van de gestorvenen.
Hij was niet schijndood, maar Hij is werkelijk gestorven.
Jezus weet wat het is om dood te zijn.
Doordat Jezus in het dodenrijk is geweest,
en weer opgestaan is uit de dood,
heeft de dood voor ons zijn angel verloren.
Jezus is ons voorgegaan.
Hij ondersteunt ons wanneer wij sterven.
Hij leidt ons door dood en dodenrijk heen
naar het leven dat achter de dood ligt.
Hij is ons voorgegaan en Hij zal ons er doorheen leiden.
Hij laat ons in ons sterven niet alleen.
De dood heeft geen macht meer over Gods kinderen.
Voor Gods kinderen is de dood nu de doorgang naar het eeuwige leven.

Later gingen de mensen een andere betekenis geven aan deze woorden.
Hel kan ook opgevat worden als strafplaats voor de goddelozen
De plaats van de uiteindelijke vergelding.
Hiervoor wordt in de Bijbel het woord Gehenna gebruikt.
Volgens sommigen zou Jezus gedurende zijn dood
naar deze plaats van vergelding zijn gegaan.
Om daar Zijn overwinning bekend te maken.
Een tekst als 1 Petrus 3:19 zou in die richting kunnen wijzen.
Anderen geven aan dat dat niet bedoeld wordt.
Jezus zei tegen een van de misdadigers die met Hem aan het kruis hing,
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
En Jezus gaf Zijn geest over in de handen van Zijn Vader.
Dat betekent dat Jezus na Zijn dood
niet in de plaats van eeuwige vergelding was.

In de tijd van de Reformatie werden de woorden
neergedaald in de hel weer anders opgevat.
Mensen als Calvijn meenden dat met deze uitdrukking
iets gezegd werd over de zwaarte van Jezus lijden.
Zo wordt het ook in de Heidelbergse Catechismus uitgelegd.
Zijn lijden was een hels lijden.
De machten van de hel drongen zich aan Hem op.
Hij doorstond onuitsprekelijke angsten, verschrikkingen en helse kwellingen.
Jezus lijden aan het kruis was onnoemelijk zwaar.
Hij werd verlaten door de Vader.
De hel betekent ten diepste Godverlatenheid.
De hel brak voor Hem los.
Maar Jezus hield vol, Hij bleef gehoorzaam.
Hij kon dan ook zeggen: het is volbracht.
Hij overwon de hel en alle duivelen.
De rekening van de zonde was voldaan.
Jezus werd door God verlaten,
zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden.
Mijn felste aanvechtingen zijn geen helse aanvechtingen meer.
Niets zal ons meer kunnen scheiden van de liefde van God.
Dat heeft Jezus voor ons verdiend.

Het is zoals gezegd niet bekend wat de kerk oorspronkelijk met deze woorden bedoelde.
Het is ook de vraag of je moet kiezen welke de juiste uitleg is.
Ze doen op een bepaalde manier allemaal het licht van het evangelie schijnen.
Ik mag weten dat mijn dood de doorgang naar het eeuwige leven zal zijn.
En dat niets en niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde van God.
Hij zal mij nooit verlaten, niet in leven en ook niet in de dood.
De hel kan niet langer aanspraak op mij maken, want Jezus stierf voor mij.
Hij betaalde voor mijn zonden, Hij onderging Gods oordeel en toorn.
Niet de hel, maar de hemel is nu mijn bestemming.
Wat een schitterend evangelie.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 30 oktober 2017

Jezus leed in onze plaats


Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus kwam als mens naar deze wereld.
Zijn leven op aarde betekende voor Hem lijden.
De mensen keerden zich tegen Hem.
Ze wilden niets van Hem weten.
Weg met Hem, kruisig Hem.
Dat was wat ze riepen.

Jezus had niets gedaan wat hun afwijzing rechtvaardigde.
Hij had nooit zonde gedaan.
Toch werd Hij door Pontius Pilatus veroordeeld.
Ze sloegen Hem aan het kruis.
Daar hing Hij als misdadiger.
Terwijl Hij geheel onschuldig was.

Jezus liet Zich kruisigen.
Niet omdat Hij dat verdiende.
Maar omdat Hij wist dat dit Gods weg en wil was
om ons te kunnen bevrijden van Gods toorn.
God liet onze zonden daar op Hem neerkomen.
Hij, die nooit zonde had gekend, nam al onze zonden op Zich.
Hij hing daar in onze plaats.
Hij was het Lam dat de zonden van de wereld wegdroeg.
De straf die wij verdienden, kwam op Hem.
Jezus betaalde de hoge prijs,
Hij kocht ons vrij door Zijn kostbaar bloed.

Het eeuwige oordeel is door Jezus van ons afgewend,
wij mogen dankzij Zijn lijden en sterven,
Gods genade en het eeuwige leven ontvangen.
Wat een geweldige Verlosser hebben wij.
Wat een liefde van God, dat Hij bereid was
zijn Zoon te geven tot in de dood,
opdat Hij ons weer goedgunstig zou kunnen zijn.

Geprezen zij God die ons Zijn grote liefde betoonde.
Geprezen zij de Zoon, die vrijwillig Zijn leven voor ons gaf.
Laten we nooit vergeten God daarvoor te danken.
Hem komt toe alle eer en lof, tot in eeuwigheid!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 26 oktober 2017

Gods Zoon werd mens

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Jezus Christus, de Zoon van God,
Hij die al van eeuwigheid bij God was,
Hij kwam voor een bepaalde periode naar onze aarde.
Hij kwam op een bijzondere bovennatuurlijke wijze,
Hij verliet deze aarde ook weer door bovennatuurlijke krachten.
Hij kwam bij ons door maagdelijke geboorte.
Hij ging heen door opstanding en hemelvaart.

Van Jezus belijden we dat Hij
ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria.
Hij kwam bij ons vanuit de hemel,
Hij werd echt mens zoals wij.
Hij nam ons vlees en bloed aan.

De maagd Maria werd zwanger.
Niet via de weg van geslachtsgemeenschap,
maar doordat de kracht van God over haar kwam.
Zo werd zij zwanger van Jezus door de Heilige Geest.
En daarom wordt Jezus Zoon van God genoemd.
Over de maagdelijke geboorte van Jezus
kun je lezen in Mattheüs 1: 1-25 en Lucas 1: 26-56.

Vanwege Jezus maagdelijke geboorte,
werd Hij mens zoals wij, maar toch ook anders.
Want Hij werd ons in alles gelijk uitgezonderd de zonde.
Bij onze geboorte zijn wij besmet met de erfzonde.
Ons mens-zijn is daardoor aangetast en niet zuiver.
En dat komt tot uiting in de zonden die wij doen.
Maar zo is Jezus niet.

Door Zijn maagdelijke geboorte was Hij niet belast met erfzonde.
Zijn mens-zijn was niet aangetast, maar zuiver en volkomen.
Hij leefde Zijn leven zonder ooit te zondigen.
Zijn daden, houding, motieven en verlangens waren zuiver.
Hij leefde een onberispelijk leven.
Toen Hij eenmaal het offer voor onze zonde had gebracht,
kon de dood Hem dan ook niet vasthouden.
En daarom kon Hij opstaan uit de dood.
Het dodenrijk had geen recht Hem vast te houden.

Wat een wonder dat Gods eigen Zoon
de hemel heeft willen verlaten om één van ons te worden.
Zodat Hij ons bekend kon maken met Gods liefde en genade.
Zodat Hij Gods verlossingsplan kon uitvoeren.
Hij nam als mens ons lijden op Zich, Hij stierf voor onze zonde.
Hij volbracht het werk van de verzoening.
Door Hem zijn wij met God verzoend.
Hij is onze Immanuël, God is met ons.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 25 oktober 2017

Jezus, Gods eniggeboren ZoonJezus is Gods eniggeboren Zoon.
Sommigen leggen de term eniggeboren uit
alsof daarmee gezegd wordt dat Jezus
in wezen niet gelijk is aan God.
Zij vatten eniggeboren op alsof Jezus geschapen is.
Maar Jezus is geen schepsel leert de Bijbel.
Hij was er al voordat alles geschapen werd,
Hij was het Woord en alles is door het Woord geschapen.
Johannes 1:1-3 zegt: 'In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.'
Al van eeuwigheid was Jezus bij God en was Hij God.
Jezus zelf noemde God zijn eigen Vader,
en dat betekende dat Hij zich met God gelijk stelde (Joh 5:18).
De Godheid van Jezus valt niet te ontkennen.
Degenen die dat wel doen gaan in tegen Gods eigen Woord. 

Het woord eniggeboren kan verwarrend zijn.
Als je de nadruk legt op geboren uit het woord eniggeboren
trek je daaruit wellicht de conclusie dat Jezus een schepsel is.
Maar eniggeboren is de vertaling van het Griekse woord  monogenes.
Monogenes kan in het Nederlands vertaald worden 
met “enige”, “uniek”, “alleen” en “eniggeboren”. 
Het woord drukt iets uit van de uniekheid van de Zoon.
Jezus is als enige de Zoon van God met een Goddelijke natuur.
Wij zijn door geloof ook kinderen van God geworden, 
maar in ons wezen zijn wij niet aan God gelijk.
Dat kan alleen van Gods Zoon Jezus gezegd worden.
Hij is alleen de enige, de unieke, de eniggeboren Zoon van God 
die aan God gelijk is, die zelf God is.

De Zoon van God was al van eeuwigheid bij de Vader.
Hij leefde in een heel intieme verhouding met de Vader.
Hij is van eeuwigheid Gods geliefde Zoon.
'Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is,
die aan het hart van de Vader rust,
heeft ons de Vader doen kennen' (Joh 1:18).
Daarvoor nam Hij een menselijke gedaante aan. 
Hij kwam als een klein kindje naar onze aarde. 
Hier op aarde was Jezus én God én mens.
Hij liet ons door Zijn woorden en leven de liefde van God zien.
Hij deed ons de Vader kennen.
Hij maakte het voor ons mogelijk 
om ook Gods kinderen te worden. 
Jezus, Hij is de unieke Zoon van God.
Zoals Hij is er niemand, Hij is aan God gelijk.

Dat Jezus ook zelf God is, is niet een onbelangrijk gegeven.
Want alleen door zijn Goddelijke natuur was Hij
in staat de straf op onze zonde te dragen.
Geen schepsel, geen mens was daartoe in staat.
Als Jezus niet echt God is, kan Hij onze Redder niet zijn.
Dan zouden wij voor eeuwig verloren gaan.
Maar gelukkig, niemand minder dan Jezus,
de eeuwige natuurlijke Zoon van God,
is onze Verlosser en Zaligmaker.
Door Hem is er voor ons eeuwig leven mogelijk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 24 oktober 2017

Ik geloof in Jezus Christus, onze Here

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Jezus Christus neemt in het christelijk geloof de centrale plaats in.
Buiten Hem om is geloof een lege huls.
Hij is Degene die gedaan heeft wat nodig was voor onze redding.
Door Hem zijn wij weer met God verzoend
en is er vergeving van zonden en eeuwig leven.

Jezus Christus
Jezus is zijn eigennaam, net zoals jij bijvoorbeeld Piet of Margreet heet.
Zijn naam Jezus betekent God redt.
Zijn naam Christus heeft alles te maken met wat Hij doet.
Als Christus is Hij gezalfd tot het ambt van profeet, priester en koning.
En daarmee komt Hij tegemoet aan wat wij zondaren zo nodig hadden.

Profeet
Om een goede relatie met God te kunnen hebben,
moeten wij weten wie God is, moeten we Hem leren kennen.
Jezus Christus heeft ons God doen kennen.
Hij maakte ons bekend met Gods heilsplan van redding.
Door Jezus' onderwijs weten wij nu zoveel meer over God.
Jezus verkondigde ons het goede nieuws, de blijde boodschap.

Priester
Door onze zonden zijn we van God vervreemd.
We hebben redding, verlossing, verzoening nodig.
Jezus was Gods plan voor verzoening.
Hij is de Middelaar tussen God en mensen.
Hij offerde Zijn leven voor ons aan het kruis,
Zijn bloed bracht ons de verzoening
en Hij pleit nu voor ons voor Gods troon.

Koning
In ons leven met God zijn wij zwak, blind en dwaas.
We hebben iemand nodig die ons leidt , beschermt en kracht geeft.
Jezus is onze Koning om ons te helpen in ons leven met God.
Door te luisteren naar Hem en te doen wat Hij van ons vraagt,
mogen wij een leven leiden wat aangenaam is voor God.
Jezus wijst ons de weg naar het eeuwig zalig leven.

Onze Here
Jezus Christus, Hij is mijn Here.
Hij regeert en heeft het voor het zeggen in mijn leven.
Is Hij ook jouw Heer?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 23 oktober 2017

Ik geloof in God de Schepper

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

De Bijbel begint op de allereerste bladzijde met te vertellen
dat in de beginne God de hemel en de aarde schiep.
Na het lezen van Genesis 1 en 2 blijven er ongetwijfeld
nog veel dingen voor ons onduidelijk,
maar één ding is duidelijk: alles is door God gemaakt,
Hij is de Schepper van het ganse heelal.

Wat kunnen wij genieten van de zee en het strand.
Of van een prachtige wolkenhemel boven het weidse land.
Wie geniet er niet van de schitterende bloemen in het veld?
Zie de sterren, zie de zon en zie de maan.
De bomen, de bossen, de dieren en al wat leeft.
Fantastisch, wat is er veel natuurschoon om ons heen.

En neem dan de mens.
Wat zitten we geweldig in elkaar.
Zo complex, en alles in ons werkt perfect met elkaar samen.
Wonderlijk zoals we met elkaar kunnen communiceren,
hoe we kunnen denken en voelen, hoe we elkaar kunnen liefhebben.
Verbazingwekkend hoe mooi en kunstig de mens is gemaakt.

Sta eens even stil bij Hem die dit alles heeft geschapen.
Heel de schepping toont je haar Schepper.
Het is God die dit alles heeft gemaakt.
Zoals achter ieder muziekstuk een componist staat,
ieder kunstwerk gecreëerd is door een kunstenaar,
zo zit achter heel de schepping de Schepper.
Het is God uit wie alles voortgekomen is.
Hij is de Bedenker van heel de kosmos.
Hij sprak en het was er, alles is er dankzij Hem.

De details van hoe alles geschapen is kennen wij niet.
Ook voor de wetenschap blijft nog veel onduidelijk.
Maar besef dat het uiteindelijk niet gaat
om hoe alles geschapen is,
maar om wie dit alles geschapen heeft.
Het gaat niet om de schepping, het gaat om de Schepper.
Ik geloof in God, de Schepper van hemel en aarde.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 19 oktober 2017

God, de Almachtige

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Ik geloof in God, de Almachtige.
Hij is de Here, de grote Koning, de Almachtige.
Heel de wereld is in Zijn hand.
Hij regeert en bestuurt alle dingen.
Hij is machtig om al Zijn plannen tot uitvoer te brengen.
Niets loopt Hem ooit uit de hand.

Niet het lot of blinde toeval, niet de dwaasheid van de mensen,
of de boosheid van satan regeren deze wereld.
Nee, God de Almachtige regeert.
Niemand kan Hem van de troon stoten.
Niemand kan Zijn liefdevolle bedoelingen teniet doen.

Hij wil en zal ons redden.
Hij wil en vergeeft ons onze zonden.
Hij wil en redt ons van de dood.
Hij wil en maakt een eind aan alle kwaad.
Hij wil en zal de hemel op aarde doen terugkeren.
Zijn almacht garandeert mij dat Hij Zijn beloften houdt.

Deze God beschermt mij.
Hij is voortdurend bij mij.
Hij is onveranderlijk trouw om mij te redden.
Hij is almachtig om mij door alles heen te behouden.
Ik mag me bij Hem veilig en geborgen weten.
Hij is de basis van mijn vertrouwen.
Ook al begrijp ik niet altijd de weg die Hij met mij gaat,
ik vind vrede en blijdschap bij deze almachtige God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 18 oktober 2017

God, de VaderGod is Vader, Hij is de Vader van Zijn Zoon Jezus.
Vader en Zoon hebben elkaar lief.
Tussen hen bestaat een hechte en intieme relatie.
Jezus noemde God Zijn Vader.
Hij was er altijd op uit om de wil van de Vader te doen.
Hij zei: niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

Jezus heeft ons de Vader leren kennen.
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Door Jezus mogen gelovigen zich ook kind van God weten.
Johannes 1:12 zegt: Want allen die Jezus aannemen en in Hem geloven,
heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Efeze 1: 5 zegt dat dat vanaf het begin al Gods bedoeling is geweest.

Wanneer je gelooft in Jezus,
dan is Zijn Vader ook jouw Vader geworden.
Dan maak je door Hem deel uit van Gods gezin.
God heeft je aangenomen als Zijn eigen kind.
Je mag weten dat God de Vader nu net zoveel van jou houdt
als Hij houdt van Zijn Zoon Jezus.

Als wij Gods kinderen zijn,
krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt.
We zijn erfgenamen van God geworden.
Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft,
zal Hij ons ook geven lezen we in Romeinen 8:17.
Als wij hetzelfde lijden doormaken als Jezus Christus
zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.
Daar zorgt de Vader, de Almachtige, zelf voor.

Wat een voorrecht is het om Gods kind te mogen zijn.
Geweldig dat God, de Schepper van hemel en aarde,
vanaf het allereerste begin al mijn Vader wilde zijn.
Dank aan Christus die dit door Zijn lijden en sterven
voor mij en alle gelovigen mogelijk heeft gemaakt.
Ik mag God nu Abba, Vader noemen.
Hij heeft mij aangenomen tot Zijn kind.
Daar zal ik Hem altijd dankbaar voor zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 17 oktober 2017

Wie is de God in wie ik geloof

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

'Ik geloof in God'.
Zo staat het in de apostolische geloofsbelijdenis.
Zo spreek ik dat na.
Wie is deze God in wie ik geloof?

God heeft Zichzelf in de Bijbel
bekend gemaakt als Jahweh.
In onze vertaling vaak weergegeven met HEERE
Die naam betekent: 'Ik ben die Ik ben',
of 'Ik zal zijn die Ik zijn zal'.
Niemand kan Hem dwarsbomen
in wie Hij is en wat Hij tot stand wil brengen.
De geloofsbelijdenis verwoordt dit als God, de Almachtige.

Verder komt God in de apostolische geloofsbelijdenis
en in de Bijbel naar voren als een Drie-eenheid:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Drie onderscheiden personen en toch één God.
Een werkelijkheid die ons begrip te boven gaat.

Maar deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
werkt samen om ons genade en verlossing te schenken.
De Vader is uit op onze redding en verlossing.
De Zoon heeft het werk volbracht om dat mogelijk te maken.
De Geest werkt de verlossing verder uit in ons leven.
En omdat deze God, die uit is op onze redding, HEERE is,
zal niets of niemand dat ooit tegen kunnen houden.

In deze God geloof ik.
Ik weet me veilig in Zijn hand.
Hij gaat heel mijn leven met mij mee.
Hij redt en verlost mij uit de macht van de zonde.
Deze God mag en wil ik toebehoren.
Hem wil ik dienen mijn leven lang.
Hij is mijn God.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 16 oktober 2017

Ik geloof in God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Ik geloof in God.
Dat betekent veel meer
dan alleen maar een aantal dingen
over God geloven.

Ik geloof in God.
Dat betekent dat ik
een relatie met Hem heb,
dat ik me toewijd aan Hem,
dat ik Hem vertrouw en
leef in gemeenschap met Hem.

Ik geloof in God.
Ik ben ervan overtuigd
dat God mij uitgenodigd heeft
mij aan Hem toe te vertrouwen
en ik verklaar dat ik in geloof
op die uitnodiging ben ingegaan.

Mijn geloof blijkt uit het feit
dat ik bereid ben Hem te gehoorzamen
en te doen wat Hij van me vraagt,
omdat Hij God in mijn leven is.
Ik toon mijn geloof
door Jezus Christus aan te nemen
als mijn Heer en Heiland.
Ik toon mijn geloof
door op Gods beloften te vertrouwen
en mijn doen en laten daarop te baseren.

Ik geloof in God.
Een eenvoudig zinnetje,
maar wel met een diepe geloofsinhoud.
Dank U God, dat U mij dit geloof hebt gegeven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 12 oktober 2017

God denkt voortdurend aan je

God denkt voortdurend aan je
God kent mij.
Ik ben in de lijnen van Zijn handpalmen gegrift.
Ik ben nooit uit Zijn gedachten.
God denkt voortdurend aan mij.

Ik ken Hem,
omdat Hij mij eerst gekend heeft
en blijft kennen.

Als een vriend kent Hij mij,
als iemand die liefde voor mij heeft.
Hij zal mij nooit in de steek laten.
Hij blijft altijd bij mij.

Er is geen ogenblok,
waarop Zijn oog niet op mij rust,
waarin Zijn aandacht voor mij verslapt,
waarin Zijn zorg tekortschiet.

God besteedt voortdurend
liefdevolle aandacht aan mij.
Hij waakt over mij.
Hij beschermt mij en wijst mij de weg.

Dit te weten is geweldig.
Het maakt mij klein en dankbaar.
God denkt voortdurend aan mij.
Ik wil Hem daarvoor prijzen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 11 oktober 2017

Dien de Here

Dien de Here

Heb daarom diep ontzag voor de HERE en dien Hem oprecht en trouw.
Doe de afgodsbeelden ... voor altijd weg. Aanbid alleen de HERE.
(Jozua 24: 14, Het Boek)

Het land is verdeeld en iedere stam
heeft zijn erfdeel toegewezen gekregen.
Hoewel nog niet alle inwoners zijn verdreven,
mag het volk gaan wonen in het beloofde land.

Jozua ziet het gevaar van afgoderij dat dreigt
vanwege de volken die nog in het land wonen.
Hij roept daarom het volk samen en waarschuwt hen.
Hij roept hen op de Here te vrezen
en Hem oprecht en getrouw te dienen.
Wanneer ze God de rug toekeren en afgoden achterna lopen,
zal God zich tegen hen keren en hen uit het land verdrijven.

Jozua is duidelijk over zijn keuze:
Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.
En ook het volk maakt duidelijk dat ze God willen dienen.
Als herinnering daaraan richtte Jozua een steen op.
Die steen is voor ons een teken, hij is onze getuige zei hij.
Deze steen zal jullie herinneren aan wat de Here tegen ons heeft gezegd.
Zodat jullie trouw blijven aan jullie God.

Helaas heeft het volk zijn woord niet gehouden.
Ze zijn uiteindelijk toch andere goden achterna gelopen.
En ze hebben gemerkt dat God zich dan tegen hen keert.
Uiteindelijk werden ze verdreven uit het land,
werden ze weggevoerd in ballingschap.

Ook jij staat voor de keuze om de Here te vrezen
en Hem met heel je hart en alles wat in je is te dienen.
God koos voor jou met heel zijn hart.
Laat heel jouw hart nu ook uitgaan naar God.
God wil op de eerste plaats staan in jouw leven.
Hij vraagt jouw radicale toewijding.
Hij accepteert het niet wanneer je andere goden achterna loopt.
Dan keert Hij zich tegen je.

Ben jij iemand die zo radicaal voor God kiest?
Zeg jij het Jozua na: Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen?

(N.a.v. Jozua 12-24 en boek Jozua van ds. W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 10 oktober 2017

Eindelijk rustEn het land rustte uit van de strijd.
(Jozua 11:23, Basisbijbel)

Opnieuw lezen we in Jozua 11 van strijd.
De koningen trekken samen op tegen Israël.
Een grote menigte bindt de strijd aan tegen het volk.
Maar ze worden allen door Israël verslagen.
God zelf gaf hen over in hun macht.
Zelfs de reuzen werden verslagen.

Zo nam Jozua het hele land in bezit,
precies zoals de HERE Mozes had opgedragen.
Het volk ontving het land als hun erfdeel.
Het werd verdeeld onder de 12 stammen.
Toen rustte het land uit van de strijd.
Het was echter nog niet de volkomen rust.
Die zal pas komen op de nieuwe aarde.

Zoals eenmaal Kanaän haar goddeloze bewoners uitspuwde,
zo zal eens de aarde het ook doen
met een groot deel van haar bewoners.
God laat ons daarover niet in het onzekere.
Het einde van de geschiedenis
zal een catastrofe voor onze wereld betekenen.

Maar uit de puinhopen van de oude aarde,
zal God een nieuwe wereld stichten.
Dan zal er een volkomen rust zijn.
Er komt voor altijd een einde aan de strijd.
Dan zullen er geen tranen  meer zijn.
Er zal geen pijn, geen ziekte en geen dood meer zijn.
Een ieder die gelooft mag straks ingaan tot die volkomen rust.

(N.a.v. Jozua 11 en het boek Jozua van ds. W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 9 oktober 2017

God Zelf strijdt voor ons

God strijdt voor ons

" Wees niet bang voor hen", zei de HERE tegen Jozua,
" want Ik heb hen al aan u overgegeven om hen te vernietigen.
Niet één van hen zal het tegen u kunnen opnemen."
(Jozua 10:8, Het Boek)

Het land Kanaän was bestemd voor het volk Israël.
God zelf strijdt in Jozua 10 voor zijn volk.
Hijzelf zorgt ervoor dat zij het land kunnen innemen.
Hij schakelt de krachten van de natuur in,
om zijn volk de overwinning te geven.

Ook wij zijn erfgenamen.
Erfgenamen van Gods nieuwe wereld.
En ook wij mogen weten
dat God aan onze zijde staat.
Hij zal ons naar de erfenis leiden.

Wat hier in Kanaän gebeurd is, krijgt wereldwijde proporties.
Openbaringen tekent ons dat God aan het einde van de tijden
zijn gerichten over de aarde zal laten gaan.
Opnieuw schakelt Hij daarbij natuurkrachten in.
Christus zegt hiervan in Lucas 21:28: Als dit alles gebeurt,
het geweld van allerlei natuurkrachten, heft uw hoofden omhoog.
Want het betekent dat uw verlossing op komst is.

Op de nieuwe aarde zal geen plaats meer zijn
voor hen die God de rug toekeren.
Alleen Gods kinderen zullen de aarde beërven. 
God zal de hele kosmos inschakelen om dat doel te verwezenlijken.
Hij staat aan onze zijde, Hij komt ons redden!

(N.a.v. Jozua 10 en boek over Jozua van W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 5 oktober 2017

Trek de wapenrusting van God aan!


Trek de wapenrusting van God aan! Jozua 9

Maar toen de inwoners van Gibeon hoorden
wat er met Jericho en Ai was gebeurd,
gingen zij met list te werk.
(Jozua 9:3, Het Boek)

De Gibeonieten komen met een list bij Jozua.
Op die manier proberen ze hun leven te redden.
Ze doen alsof ze van ver komen
en graag een verbond met het volk willen sluiten.

En Jozua tuint in deze valstrik.
Hij let alleen op wat zijn ogen zien
en wat zijn handen tasten.
Maar hij vergeet de Here te raadplegen.
En dan neemt hij een verkeerde beslissing.
Hij sluit een verbond met hen.
Terwijl God aangegeven had geen verbond
met de heidenvolken in Kanaän te sluiten.

Na een paar dagen wordt duidelijk
dat de mannen niet van ver kwamen,
maar dat ze vlakbij woonden.
Maar vanwege de gegeven belofte
laat Jozua hen in leven.
Maar hij maakt hen wel voor altijd tot slaven.
Ze worden houtdragers en waterputters
bij het huis van God.

Je kunt leren van deze geschiedenis.
Wees op je hoede voor de listen van satan.
Ga niet slechts af op de feiten als zodanig.
Raadpleeg vooral ook God en Zijn Woord.
Wat zegt Hij in de Bijbel over een situatie?
Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden
tegen de listen van de duivel.

(N.a.v. Jozua 9 en het boek Jozua van W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 4 oktober 2017

De bergen Ebal en Gerizim spreken

De berg Ebal en Gerizim spreken, Jozua 8
 
Toen bouwde Jozua op de berg Ebal een altaar voor de HERE,
de God van Israël, zoals Mozes in zijn wetboek had bevolen.
(Jozua 8:30; Het Boek)

Na de gebeurtenissen met Achan
trekt Jozua opnieuw ten strijde tegen Ai.
En deze keer behalen ze de overwinning.

Ze trekken verder naar de berg Ebal en Gerizim.
Het zijn twee bergen die vlak bij elkaar liggen.
De berg Ebal is een kale berg, die de vloek van God symboliseert.
De berg Gerizim is een groenere berg die Gods zegen symboliseert.
Je ziet het in een oogopslag voor je.

Jozua bouwt een altaar voor de HEERE op de berg Ebal.
Precies zoals HERE al in Deuteronomium 27:4,5 geboden had.
Jozua graveerde de wetten van Mozes in de stenen van het altaar.

Op het altaar werden brandoffers en vredeoffers gebracht.
Het brandoffer maakte duidelijk dat er verzoening voor hun zonden nodig was.
Zonder het offer zou de vloek van God ook hen treffen.
Het brandoffer wijst heen naar Christus, die eeuwen later
zichzelf als een offer voor de schuld zou geven.

Na de brandoffers volgden de vredeoffers.
Dat waren offers van dankzegging aan God.
Hiermee werd gevierd dat ze door de brandoffers
vrede hadden ontvangen met God.
Nu mochten ze zich bij het vredeoffer daarover verheugen.

Het volk werd vervolgens verdeeld over de beide bergen.
De ene groep aan de voet van de Ebal.
De andere aan de voet van de Gerizim.
De priesters stonden er tussenin met de ark.
Vanaf de berg Gerizim klonk de zegen,
vanaf de berg Ebal de vloek.
Ook dit gebeurde precies volgens de aanwijzingen
die Mozes hiervoor al had gegeven (Deut. 11 en 27).

Jozua leest het volk de wet voor.
De wet betekent zegen voor wie zich eraan houdt,
vloek voor wie er niet naar luistert.
Het volk moest leren leven uit de verzoening.
Ze moesten leren anders te zijn en te doen
dan de heidenen rondom hen.
Dan zou God met zijn zegen voor hen klaar staan.
Luisterden ze niet naar God, dan zou hen de vloek treffen.

De berg Ebal en Gerizim spreken ook vandaag nog.
Christus heeft Gods vloek gedragen,
om ons zo met zijn zegen te vervullen.
Hij heeft ons verzoend met God.
Daarin mogen we ons verheugen.
Laten ook wij nu leren te leven uit de verzoening.
Laten we luisteren en doen wat God van ons vraagt.
Zodat wij Gods zegen mogen ontvangen.

(N.a.v. Jozua 8 en boek Jozua van ds. W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 3 oktober 2017

De steenhoop boven Achan spreekt

De steenhoop boven Achan spreekt

Waarom hebt u deze vloek over ons gebracht?
Nu zal de HERE een ramp over u brengen.
(Jozua 7: 25, Het Boek)


Het volk had een fantastische overwinning behaald op Jericho.
Ze stonden er goed voor, het land Kanaän lag voor hen open.
Alleen Ai hoefde nog veroverd te worden.
Ai was een klein plaatsje, het stelde niet zoveel voor.
Het zou niet moeilijk zijn om het in te nemen.

En dan ineens lijdt het volk een nederlaag.
Ze worden verslagen door Ai.
Ze snappen er niets van.
Hoe had dit kunnen gebeuren?

God geeft antwoord op deze vraag.
Het volk heeft gezondigd door iets
van het verbannene mee te nemen.
Terwijl God zo gezegd had dat dat niet mocht.
En daarom strijdt God niet langer aan hun zijde.
De schuldige moest worden aangewezen
en uit hun midden weggedaan worden.

En dan blijkt dat Achan de schuldige is.
Hij heeft zich vergrepen aan wat niet van hem is.
Hij wordt samen met zijn gezin en spullen, gestenigd en verbrand.
Boven Achan en zijn familie werd een grote steenhoop opgericht.
Het dal waar dit alles gebeurde droeg sindsdien de naam Achor, onheilsdal.
Daar trof Gods vloek en oordeel Achan en zijn familie.
Huiveringwekkend!

God spreekt in de Bijbel nog een keer over het dal van Achor.
'Ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop' (Hosea 2:14).
God heeft dit gedaan door Jezus Christus.
Hij liet zijn brandende toorn komen op Jezus.
Hij, de onschuldige, werd vervloekt om onze zonden.
En zo werd de vreselijke toorn van God gestild.

Hierin ligt voor ons de deur van hoop.
Want wie in Gods Zoon gelooft,
wordt van de angst voor de hel bevrijd.
Jozua moest bij Achan de vloek voltrekken,
maar Jezus heeft Gods vloek naar Zichzelf getrokken.
Hij droeg de straf van onze zonden.
Tot redding van een wereld in nood.

Alleen door Hem hebben wij hoop en toekomst.
Alleen door Hem gaat het nieuwe Kanaän voor ons open.
Alleen door Hem is God weer met ons.
Wat geweldig!

N.a.v. Jozua 7 en het boek Jozua van W.G. de Vries

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 2 oktober 2017

De puinhopen van Jericho spreken

Maar de HERE zei tegen Jozua:
Jericho, zijn koning en al zijn machtige strijders 
zijn al verslagen, want Ik heb hen in uw macht gegeven!
(Jozua 6:2, Het Boek)

Het was doodstil toen het volk zijn ronde om de stad Jericho deed.
Ze mochten niet juichen en niet praten met elkaar.
Op de zevende dag moesten ze zevenmaal om de stad trekken,
terwijl de priesters op hun ramshoornen bliezen.
Het volk kreeg de opdracht hard te juichen
op het moment dat de priesters een lang, hard geschal zouden laten horen,
En zij deden wat Jozua hen opdroeg.
Het hele volk juichte met luide stem.
En God deed de muren van Jericho instorten.
God strafte de stad die tegen Hem was opgestaan.
Jericho, de sterke stad, viel door de hand van God.

Wat hier gebeurde bij Jericho,
zal bij Jezus terugkomst met de gehele aarde gebeuren.
Wanneer Gods Zoon straks verschijnt op de wolken,
gaat de bazuin weer klinken over de hele wereld.
De Here zal bij het geklank van een bazuin Gods
neerdalen van de hemel (1 Thes 4:16).

Een dreigende stilte ging toen vooraf aan het oordeel,
en ook straks gaat een dreigende stilte vooraf
aan de voltrekking van Gods oordeel (Openb 8:1).
Jericho was de eersteling van Gods gericht,
maar het loopt uit op het wereldgericht, wat de ondergang
zal betekenen van een goddeloos geworden wereld.

Wuif Gods oordeel niet weg, neem het serieus.
Zie de puinhopen van Jericho.
Ze spreken van de vloek van God over
alle mensen die Hem negeren en weerstaan.
Wanneer je God de rug toekeert,
dan wacht je uiteindelijk de eeuwige ondergang.

De puinhopen van Jericho spreken.
Maar niet als een noodlot.
Want de dreiging gaat samen met de prediking
van het evangelie van de Zoon van God.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.
Hij zal gered worden van de toorn van God.
Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien,
maar de toorn van God blijft op hem (Joh 3:36)

God heeft nog geduld met deze wereld.
Hij is niet uit op onze vernietiging.
Hij wil dat allen tot bekering komen.
Ga niet voorbij aan Gods geduld.
Wend je tot Hem voor redding.
Geloof in Jezus, de Zoon van God.
Dan zal er ook voor jou redding zijn.
Zoals dat er destijds was voor Rachab.

(N.a.v. boek Jozua door W.G. de Vries)

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Like en volg Leef je geloof op Facebook:
https://www.facebook.com/Leefjegeloof/
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!