woensdag 28 mei 2014

Jac 2:8-13 Heb God en mensen lief

Jac 2:8-13, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Het belangrijkste thema in de Bijbel is liefde.
Het gaat enerzijds over Gods liefde voor mensen.
God houdt van mensen zoals een man van zijn vrouw houdt
en zoals een vader van zijn kinderen houdt.
Anderzijds is er de opdracht aan ons om lief te hebben.
Het belangrijkste gebod wat de basis is van de hele wet en de profeten
geeft Jezus ons in Mattheüs 22:37-40.
Heb God lief, met heel je hart, ziel en verstand.
Dan gaat het om onze totale gepassioneerde toewijding aan God.
En hou van de mensen.
Heb voor hen hetzelfde liefdevolle hart dan Hij voor jou heeft.
Voorzie in hun noden en behoeften.
Dit zijn de twee dingen die God van ons vraagt.
Ga dan heen en doe het?
Wees maar eerlijk, dit is voor ons een onmogelijke opdracht.

Een onmogelijke opdracht voor ons.
Omdat wij vooral geneigd zijn tot zelfliefde.
Wij houden van onszelf.
Zelfs wanneer we zeggen niet van onszelf te houden,
is dat een teken dat we het ten diepste wel doen.
We zijn met onszelf bezig en willen meer liefde voor onszelf.
Vaak doen we alsof wij het centrum van de wereld zijn.
Wij willen dat anderen ons meer liefhebben.
Maar God wijst ons niet de weg naar binnen,
maar Hij wijst de weg naar buiten.
Er zijn mensen met noden en behoeften.
Ga erop uit om van hen te houden.
Hoe kunnen we ooit deze opdracht van Jezus uitvoeren?

Om gehoorzaam te kunnen zijn aan Gods opdracht
om Hem en de mensen lief te hebben,
moeten we gaan begrijpen dat die liefde nooit bij onszelf begint.
Liefde voor God en mensen begint met Gods liefde voor ons.
Laat me dat even uitleggen.
God is Koning en wij leven onder Zijn heerschappij.
Een koning bepaalt de wetten.
Zo ook de Koning der koningen.
Hij maakt goede wetten tot ons welzijn.
Die wet luidt dat we God en mensen moeten liefhebben.
Alleen wij zijn niet in staat die wet van God te houden.
Wanneer we maar op 1 punt de wet overtreden,
dan zondigen we en staan we schuldig tegenover God.
Geen mens is in staat om Gods wet perfect te houden.
Allen zijn we zondaars, niemand is goed.
Daardoor rust Gods toorn op ons.

Maar omdat God van ons houdt,
biedt Hij ons genade.
God bewees ons Zijn liefde door Jezus,
de Koning, naar ons toe te zenden,
om in onze plaats de wet te vervullen.
De Bijbel wijst ons op het kruis, waar Jezus stierf in onze plaats.
Daardoor konden Gods liefde en rechtvaardigeheid samen gaan.
Wij verdienden iets afschuwelijks (de hel),
maar vanwege Jezus sterven voor ons,
en Zijn zondeloze en perfecte leven,
nodigt God ons uit om bij Hem te komen.

Liefde begint niet bij ons.
Wij zoeken uit onszelf niet naar God.
Het begint met Gods zoeken van ons.
We kunnen onszelf niet redden.
We zijn er slechter aan toe dan we denken.
Maar Jezus kwam en hield van ons.
En daardoor wordt het voor ons mogelijk om van anderen te houden.

Gods liefde begint met tolerantie.
Je mag bij Hem komen zoals je bent.
Trots, gebroken, geknakt, jaloers, etc, het maakt niet uit.
God heet je welkom op grond van Jezus volbrachte werk.
Vervolgens gaat Gods liefde van tolerantie naar transformatie.
Het is onmogelijk om Gods liefde te ontvangen en te blijven wie je bent.
God gaat je door Zijn liefde veranderen en transformeren,
zodat je ook van anderen gaat houden, ook wanneer dat moeilijk is.
Hoe langer en hoe meer je met Jezus wandelt,
hoe meer je als Hem wilt worden en beseft wie je bent zonder Hem.
Je gaat door Zijn liefde ernaar verlangen Hem en anderen lief te hebben.
Gods liefde voor jou stelt jou zo in staat om Hem en anderen te gaan liefhebben.
Gods liefde gaat zo door jou heen stromen
en stelt jou daardoor in staat om anderen liefde te geven.

Geweldig wat God zo in en door ons tot stand wil brengen.
Heb God en mensen lief, uit onszelf een onmogelijke opdracht.
Maar door Gods liefde voor ons maakt Hij het mogelijk.
Begin daarom steeds weer bij Gods liefde voor jou.
Laat Zijn liefde jou veranderen,
zodat je God en mensen gaat liefhebben.

dinsdag 27 mei 2014

Jac 2:1-7 Behandel iedereen gelijk

Gelijkwaardig, Hillie Snoeijer, Leef je geloof


Stel een rijk uitziende en een arm geklede man
komen op een zondag binnen in je gemeente.
Welke plek geef je ze?
Krijgt de rijke de ereplaats, de mooiste plek
en de arme moet genoegen nemen met een plek in de hal?
Blijkbaar gebeurde dit in Jacobus dagen.
En Jacobus komt hiertegen in verweer.
Zo'n benadering stoort hem.
Jou ook?

De kerk is in de wereld, maar behoort niet tot de wereld.
De kerk behoort tot het Koninkrijk van God.
Probleem is echter dat de kerk de wereld soms binnen haalt.
En daar gaat het mis.

De wereld denkt: rijken zijn goed en armen zijn slecht.
Maar is dat zo?
In reactie zeggen sommigen: arm is goed en rijk is slecht.
Is dat zo?
Nee, de Bijbel zegt dat beiden fout zijn.
De een is niet beter dan de ander, we zijn allemaal gelijk.
Het is daarom niet terecht om iemand te bevoordelen,
of een voorkeursbehandeling te geven op grond van wat iemand bezit.
Behandel iedereen gelijk.

Kijkend door de lens van de Bijbel leer je dat iedereen gelijk is.
We zijn allemaal evenveel beeld van God.
Of we nu rijk zijn of arm, man of vrouw, zwart of wit.
We zijn ook allemaal zondig.
Oftewel we zijn gelijk in ons mens-zijn en in ons verval.
Hoewel we allemaal verschillend zijn
is de een niet beter dan de ander.
Niemand van ons heeft een ereplaats verdiend.
Alleen door Jezus zijn we gered.
Onze plaats in de kerk hebben we geen van allen verdiend,
die plek hebben we ontvangen door genade.
Niemand uitgezonderd.

Zoals een vader gewoonlijk evenveel van al zijn kinderen houdt
en de een niet voortrekt boven de ander,
zo kent God, onze Vader, ook geen favoriete kinderen.
Hij houdt van ieder van ons evenveel.
Voor Hem is de een niet meer dan de ander.

Wanneer wij in ons handelen
de een voortrekken boven de ander,
dan zondigen wij tegen God, de Vader die niemand voortrekt.
Wij zijn allemaal gelijkwaardig.
Dat Bijbels denken moet ons samenleven doortrekken.
Mannen verdienen geen betere behandeling dan vrouwen.
Onderwijs moet zowel voor rijk en arm toegankelijk zijn.
Discriminatie op grond van ras of huidskleur
is ten allen tijde af te keuren.
Alle mensen zijn waardevol, niemand uitgezonderd.
Zie mensen zoals God ze ziet.

We moeten ons niet zo druk maken
om in dit leven de beste plaats te willen bemachtigen.
Zo vaak zijn we uit op eigen grootheid.
Maar het gaat niet om onze glans en glorie.
Geen mens heeft glorie verdiend.
Alleen Jezus heeft door Zijn werk recht op een ereplaats.
Hij is het als enige waard, alle glorie is aan Hem.
Hij zit op de troon, Hij is de Koning der koningen.
Wij leven niet voor onze eigen glorie,
maar om Hem de glorie te brengen,
die Hij als enige heeft verdiend.
Eens zullen we allemaal voor Hem buigen
en Hem toeroepen: Heilig, heilig, heilig is de Here God.
Glorie aan Hem!

maandag 26 mei 2014

Jac 1:19-27 Gods Woord horen én doen

Jacobus, Hillie Snoijer, Gods Woord

Ken Gods Woord én doe het Woord.
Deze beide elementen zijn als de 2 trappers aan een fiets.
Beide zijn nodig om vooruit te komen.
Met 1 trapper is het moeilijk fietsen.
Onze wereld is gevuld met woorden over God.
Maar de Bijbel is het Woord van God.
Wat doe jij ermee?
Jacobus zegt: ken én doe het Woord.
Leef je geloof!

Mensen kunnen trots zijn op hun kennis van de Bijbel.
Ze weten en kennen heel veel bijbelteksten.
Maar alleen Gods Woord weten is waardeloos.
Je misleidt jezelf als je veel weet over Gods Woord,
maar er vervolgens niets mee doet.

God heeft de Bijbel niet bedoeld als een boek ter informatie,
maar de Bijbel is een boek om ons te transformeren.
Door Zijn Woord wil God ons veranderen.
God is als een tuinier.
Hij zaait het zaad van Zijn Woord in jou en verzorgt het,
met het doel dat er in jouw ziel wat gaat groeien.
Gods zaad wordt in jou geplant,
het gaat groeien en er komt vrucht.
Het gaat iets geweldigs uitwerken in je leven.
Geef God de ruimte om dat in jou te bewerken.
Ontvang Zijn Woord in je leven als een geschenk
om jou van binnenuit te veranderen.

Christendom is niet bedoeld als een academische studie,
maar christendom is een levensstijl.
Niet dat studie maken van de Bijbel verkeerd is,
maar alleen het bestuderen van Gods Woord
zonder het toe te passen in je leven is dat wel.
Even een voorbeeldje:
je kunt nog zo veel weten over waar je man of vrouw van houdt,
maar als je nooit wat met die informatie doet,
dan heb je er helemaal niets aan.
Zo is dat ook met de Bijbel.
Je kunt nog zoveel vanuit de Bijbel weten over God en wat Hij wil,
maar als je niets met die kennis doet, wat heb je er dan aan?
Alleen veel weten, verandert je leven niet.
Pas wanneer je gaat doen wat je weet, leef je je geloof.
En dat geeft groei en vruchten in je leven.

Hoe ga jij om met de Bijbel?
Hoor je ernaar, draai je je om en vergeet je het snel weer?
Of ben jij iemand die hoort, ernaar handelt en daardoor groeit?
Hoe leef jij met wat je ontvangen hebt?
De Bijbel zegt: gezegend zijn zij die Gods Woord horen én doen!

donderdag 22 mei 2014

Jac 1:12-15 Omgaan met verleidingen

Jacobus 1, verleidingen, Hillie Snoeijer, Spiegelruimte, Leef je geloof


Hoe ga je om met verleidingen?
Een urgente vraag, want als christen krijg je te maken met verleidingen.
Er is namelijk een strijd gaande tussen God en satan.
En omdat je bij God hoort, zal satan ook jou haten.
Hij zal proberen je tegen te werken.
Hij zal proberen je te verleiden op je zwakke plekken en momenten.
Satan zal proberen je te verleiden
om te luisteren naar je eigen verlangens en begeerten
in plaats van te luisteren naar de wil van God.
Daarom moeten we weten wat te doen bij verleidingen.

Bij verleidingen zijn wij gemakkelijk geneigd om God de schuld te geven.
Ook Adam deed dat al toen hij zei
dat het lag aan de vrouw die God hem gegeven had.
Maar God brengt niemand in verleiding.
Hij gebruikt verleidingen wel om ons te testen.
Maar het zijn onze zondige verlangens en begeerten
die ons in verleiding brengen.
Wij hebben allemaal de neiging tot zondigen in ons,
maar zo heeft God de mens niet gemaakt.
Zoals we nu zijn, zo waren we niet en zo zullen we niet zijn.
Maar door die neiging tot zondigen
zijn wij gevoelig voor verleiding.

Verleidingen kunnen groot en zwaar zijn,
maar je mag weten dat je verleidingen kunt weerstaan.
Niet op eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.
Zijn kracht staat tot jouw beschikking.
Geef net als atleten daarom de strijd tegen verleiding niet op.
Zet door, wees standvastig dan zul je de overwinning behalen.
Als beloning ontvang je dan de prijs, de kroon.
God schenkt je het eeuwige leven.
De strijd tegen verleiding kan moeilijk zijn,
maar de Bijbel zegt dat God altijd een uitweg biedt.
God laat geen verleiding in je leven toe die te zwaar zou zijn.
De strijd zal zwaar zijn, maar je bent in staat om het te doorstaan.
Daar mag je op vertrouwen, God heeft het zelf beloofd.

Niet iedereen wordt door dezelfde dingen verleid.
Net zoals je verschillende vissen met verschillend aas vangt,
zo vang je ook verschillende mensen met verschillend aas.
Wat een verleiding is voor de een,
hoeft geen verleiding voor de ander te zijn.
De dingen die voor jou een verleiding zijn,
die moet je uit de weg gaan.
Blijf eruit de buurt, zoek het aas niet op.
Daarom is het belangrijk dat je je eigen zwakke plekken kent.
Wat fungeert voor jou als aas?
Alcohol, drugs, sex, porno, het grote geld, verkeerde vrienden?
Voedsel of wat dan ook?
Weet hoe jouw aas eruit ziet en blijf er dan uit de buurt.

Wanneer er dingen op onze weg komen die aas voor ons zijn,
menen wij gemakkelijk ons daar wel mee in te kunnen laten.
We gaan niet te ver zeggen we dan.
Maar voor je het weet, wordt je meegetrokken en ga je wel te ver.
De begeerte raakt bevrucht en ze baart zonde.
En de zonde groeit en groeit
tot ze de dood voortbrengt.
Verleiding komt vaak heel aantrekkelijk over,
ze laat nooit vooraf haar uiteindelijke doel zijn.
Dan zouden we immers nooit erin meegaan.
Maar juist doordat ze zo aantrekkelijk lijkt,
zijn wij geneigd erin mee te gaan.
En dan blijkt al snel dat ze zich beweegt naar de dood.
Hoe aantrekkelijk verleiding ook mag lijken, ga er niet in mee.
Schijn bedriegt, het zal je dood worden.
Je zult geheid in de problemen komen.
Ga daarom niet mee in de verleiding.

Het beste wat je kunt doen bij verleidingen is ermee naar Jezus te gaan.
Praat er met Hem over, Hij weet wat je doormaakt.
Jezus werd mens, Hij vernederde Zich.
Hij werd in die nederige staat aan ons gelijk.
Als mens onderging Hij verleidingen.
En Hij weerstond elke verleiding, Hij zondigde nooit.
Wanneer jij verleid wordt, ga dan naar Jezus.
Leer van Hem, volg Hem.
Hij kwam om ons te redden.
Hij leefde zonder zonde en stierf,
zodat wij nieuw leven mogen ontvangen.
En zo helpt Hij je om stand te kunnen houden.
Leer van Hem om standvastig te blijven in verleidingen.
Door je relatie met Jezus leer je om betere keuzes te maken,
zodat je door Zijn kracht standvastig bent en verleidingen overwint.
En dan is daar voor jou de overwinningskroon:
het eeuwige leven!

Hillie Snoeijer
(Geloofscoach Leef je geloof)

woensdag 21 mei 2014

Jac 1:9-11 Hoe kijk jij naar jezelf?

Jacobus 1, zelfbeeld, wie ben je?

Rijkdom, succes en positie zijn in deze wereld erg belangrijk.
Je telt pas mee als je goed verdient,
mooi, slank, bijzonder, knap en populair bent.
Een goede baan, goede prestaties,
dat zijn de dingen waar je mee kunt scoren.

Maar wat als je dat niet bent of hebt?
Als je je arm voelt, minderwaardig
en gemakkelijk over het hoofd gezien wordt
omdat je niet zo bijzonder bent?
Wat als je leven er slechts middelmatig uitziet
en je het gevoel hebt dat je bij de verliezers hoort?

Wat je moet leren,
is jezelf te gaan zien zoals God, je Vader, je ziet.
In de ogen van de wereld mag je dan onbetekenend zijn,
in Gods ogen ben je groot.
Voor Hem ben je van grote waarde.
God ziet je als verhoogd, ook al voel jij dat niet zo.
Verhoogd met Christus.
God ziet wat Jezus voor je deed en op basis daarvan
heeft Hij een hoge waardering voor je.
Door Jezus ben je deel geworden van Gods familie.

Je Vader is groot en Hij heeft grote plannen met jou.
Hij zal je groot maken en je verhogen.
Hij ziet je nu al zoals je gaat worden als Hij klaar is.
Hij ziet waar je naar toegroeit en neemt je mee
in je proces van christelijk volwassen worden.
Wat je nu bent zal niet zo blijven.
God zal de nederige verhogen.

Van Hem ontvang je je identiteit,
en niet door wat anderen van je zeggen.
Leer jezelf zien door Zijn ogen.
Want in Gods ogen ben je groot.
Meen niet dat jouw identiteit bepaald wordt door je rijkdom.
Het kan je wellicht het gevoel geven dat je heel wat bent.
Maar in Gods ogen betekent het niets.
In de ogen van de wereld roept het bewondering op,
maar net als een mooie veldbloem verwelkt door de hitte,
zo vergankelijk is eer, roem en rijkdom.
De hoogmoedige zal God vernederen,
maar de nederige wordt door Hem verhoogd.

In Gods ogen ben je groot,
Hij ziet je nu al als perfect,
omdat dat is hoe je door Christus zult zijn.
Zie jezelf daarom niet langer als imperfect,
want in Christus ben je perfect.
Van hoge waarde.

Hillie Snoeijer

dinsdag 20 mei 2014

Jacobus 1:2-8 Beproevingen zijn een test

Jacobus, beproevingen
De komende tijd wil ik gaan schrijven naar aanleiding van het Bijbelboek Jacobus.
Ik ga dat doen aan de hand van een prekenserie hierover van Mark Driscoll.

Vandaag starten we met Jacobus 1: 2-8

Het leven is niet altijd gemakkelijk.
Zelfs met Jezus is het leven soms moeilijk.
Het christelijk leven is het beste leven,
maar niet altijd het gemakkelijkste leven.
Jacobus is realistisch: beproevingen zullen komen.
Hou er rekening mee dat dat zal gebeuren.
Jezus heeft het zelf gezegd, dus verbaas je er niet over.

God heeft ons niet beloofd dat onze omstandigheden
beter zullen worden of veranderen.
Wel dat wij erdoor veranderd zullen worden.
Weet dat die moeilijke momenten een test voor je zijn.
Een beproeving voelt vaak als een aanval,
maar het is een test waar je al of niet voor kunt slagen.

Beproevingen kunnen je iets opleveren,
namelijk standvastigheid en volmaaktheid.
We zullen door beproevingen heen meer op Jezus gaan lijken.
Ons karakter ontwikkelt zich door beproevingen heen.
Zie beproevingen daarom als kansen om te groeien in je geloof.
Laat dat je tot blijdschap stemmen.
Niet een blijdschap vanwege je omstandigheden.
Maar blijdschap omdat God
je door moeilijke omstandigheden heen wil volmaken.

Wanneer er beproeving in je leven komt,
lijkt het alsof je in een storm terecht komt.
Het wordt donker en alles wordt onzeker en onveilig.
Je verliest de controle, wordt angstig
en krijgt te maken met stress.
Je raakt als het ware zeeziek,
je bent gedesoriënteerd en uit balans.
Zo kan een beproeving voelen.

Wat te doen ten tijde van beproevingen?
Waar het ons aan ontbreekt is wijsheid.
We weten niet wat we moeten doen.
Het beste wat je dan kunt doen is hulp vragen.
Hulp vragen aan God.
God zegt tegen jou: "Vraag Mij om hulp.
Ik geef je wijsheid.
Ik ben je Vader en Ik vind het heerlijk om je te helpen.
Vraag Mij om wijsheid als je niet weet wat je moet doen,
en Ik zal je wijsheid geven.
Ik wil je graag helpen, dus vraag Mij erom."
De test is niet gemakkelijk,
maar door Gods genade kom je erdoor.
Bid Hem om wijsheid
en vertrouw erop dat God het je geeft.

Je hoeft je gevoelens in je beproeving niet te ontkennen.
Je hoeft niet te doen alsof.
Erken dat je in een levensstorm zit.
Wat je moet doen in je beproeving
is Jezus om hulp en wijsheid vragen.
Dan kan God door en in ons aan het werk.
Dan zul je groeien,
en in je karakter meer als Jezus worden.
En God zal je door Zijn genade
door de beproeving heen helpen.

maandag 19 mei 2014

God is heel dicht bij je

God in ons, Hillie SnoeijerJezus heeft ons beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn.
En Hij heeft zijn belofte waar gemaakt.
Hij ging naar de hemel,
zodat de Geest uitgestort kon worden.
Gods Geest is uitgestort om te wonen in ons.
Ons diepste binnenste is de woonplaats van de Geest.
Jij bent Zijn huis.
Want weet je niet dat jouw lichaam
de tempel is van de Heilige Geest?
Jij, jouw lichaam, is de woonplaats van de Allerhoogste.
Hij leeft in jou!
Zo dichtbij.

Je hoeft niet naar de hemel te kijken
om God te ontmoeten.
Hij woont in jou, is altijd bij je.
Hij wil je helpen, je onderwijzen,
je overtuigen en je kracht geven
om het leven te leven dat Jezus voor jou heeft verdiend.
Verwonder je daar elke dag over.
God in jou, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Dat is geen vanzelfsprekendheid.
Dat heeft Jezus voor jou verdiend.
Door Hem kun jij nu een heel persoonlijke relatie met God hebben.
Hij trekt met je op en gaat met je mee.
Hij is bij je in je vreugden,
maar ook op de momenten dat jij het moeilijk hebt.

Laat het elke dag en elk moment tot je doordringen:
God is verbazingwekkend dicht bij me!
Geweldig om die God aan je zijde te hebben.
Hij in jou en jij in Christus!

Hillie Snoeijer

donderdag 15 mei 2014

Gods Woord is medicijn voor jeGods Woord is enorm krachtig.
Geloof je dat?
De Heilige Geest gebruikt het Woord om jou en mij te veranderen.
Om ons te veranderen naar het beeld van Jezus.

Door de zondeval ging en gaat er veel mis in het leven.
Ook in ons persoonlijk leven.
Alles verloopt niet zoals wij graag zouden willen,
soms hebben we zelfs een puinhoop van ons leven gemaakt.
Dingen breken ons bij de handen af,
en we worden geconfronteerd met eigen falen.
Hoe verder?

God kent ons.
Hij weet van onze moeiten en problemen.
En Hij wil ons daarbij helpen.
Hij wil onze Geneesheer, onze dokter zijn.
Hij weet wat wij nodig hebben.
Hij weet dat het oude in ons moet afsterven:
ons eigen ik, onze trots, onze jaloersheid,
onze boosheid, hebzucht, onze eigenzinnigheid,
en noem maar op.
Al die dingen houden ons af van het leven dat God voor ons bedoeld heeft.

Wat wij nodig hebben is vergeving van zonden.
Door onze verkeerde daden is ons leven verontreinigd.
Jezus wil ons door Zijn bloed schoonwassen.
Maar Hij schenkt ons niet alleen vergeving,
Hij wil veel dieper gaan.
Hij gaat naar de kern van het probleem.
Wanneer wij niet veranderen,
zullen we immers steeds opnieuw de mist ingaan.
Daarom zond God ons Zijn Heilige Geest.
Hij gaat met ons aan het werk
om ons van binnenuit te veranderen.

Door het werk van de Geest in ons
gaan wij er steeds meer naar verlangen om het goede te doen
en ontvangen we van Hem de kracht
om het goede ook daadwerkelijk te doen.
Zo wil de Geest een krachtig werk in ons leven tot stand brengen.
Maar Hij vraagt daarbij wel onze medewerking.
Alleen de Geest kan ons leven van binnenuit veranderen.
Dat kunnen wij zelf niet.
De Geest maakt daarbij echter gebruik van de Bijbel om in ons te werken.
En daarmee geeft Hij ons de verantwoordelijkheid
om ons te verdiepen in Gods Woord.

Gods Woord is het medicijn dat ons kan helpen.
Maar dan moeten wij dat medicijn wel innemen.
Dat is onze verantwoordelijkheid.
Het is aan ons om regelmatig de Bijbel te lezen,
na te denken over Gods Woorden van leven
en ze te gaan toepassen in ons leven van alledag.
Wanneer Gods Woord in ons is,
dan kan het als een medicijn in ons gaan werken.
Gods Woord in ons heeft de kracht om ons te genezen,
om ons denken en ons gedrag te vernieuwen.
Het zal ons leven in positieven zin veranderen,
zodat we steeds meer het leven gaan leiden
dat past en overeenstemt met onze identiteit in Christus.
Daardoor zullen wij steeds meer gaan genieten
van het leven wat Christus met Zijn dood voor ons verdiend heeft.

Nu zijn er vandaag veel christenen
die niet meer regelmatig en trouw hun Bijbel lezen.
Laat staan de tijd nemen om studie van de Bijbel te maken.
Toch doen ze zichzelf daarmee enorm tekort.
Want daarmee laten ze het medicijn, dat beschikbaar is, liggen.
Een medicijn dat in de verpakking blijft zitten, heeft geen enkel nut.
Je kunt nog zoveel paracetamol in huis hebben,
wanneer je het niet inneemt, blijf je met je hoofdpijn zitten.
Zo ook met Gods Woord.
Je kunt nog zoveel Bijbels in huis hebben,
nog zoveel christelijke informatie op internet kunnen opzoeken,
wanneer je het niet tot je neemt,
dan zal het geen uitwerking in je leven hebben.
Wat loop je dan veel mis!
Neem Gods medicijn toch in,
lees en bestudeer Gods Woord,
geef er prioriteit aan in je leven,
zodat de Heilige Geest een groot werk
in jou tot stand kan brengen.

Wees trouw in het lezen en bestuderen van je Bijbel,
dan zal het jou gaan veranderen.
Gods medicijn werkt, zeker weten!

woensdag 14 mei 2014

Participatiemaatschappij


Omzien naar elkaar en elkaar helpen
is in onze maatschappij zeker geen vanzelfsprekendheid.
Zelfstandigheid en jezelf redden
staan bij ons immers hoog in het vaandel.
De focus van menigeen ligt niet op onderlinge (familie)banden,
maar is gericht op het individu, op zichzelf.
Een samenleving ombuigen naar een participatiemodel,
zoals de overheid op dit moment voor ogen staat,
stuit daarom ook regelmatig op weerstand.
Velen hebben hun leven zo ingericht,
dat er weinig tijd en ruimte overblijft om anderen te helpen.
Nog even los van de vraag of we gemotiveerd zijn om dat te willen doen.

Toch is er niets mis met een terugkeer naar meer onderlinge afhankelijkheid.
Want God heeft ons niet bedoeld als losse individuen
die elkaar niet nodig zouden hebben.
God wil juist dat we functioneren in een gemeenschap,
dat we elkaar helpen, relaties met elkaar opbouwen,
elkaar dienen en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Wederkerigheid is een terugkerend thema
als het gaat over het functioneren van een kerkgemeenschap.
We moeten de kunst leren van het wederzijds geven en ontvangen.
Dat maakt ons op een gezonde manier afhankelijk van elkaar.
Juist door elkaar waar mogelijk te helpen en te ondersteunen,
zullen we samen sterker staan.

Roep daarom niet alleen maar ach en wee
over de plannen voor een participatiemaatschappij.
Zie daarin ook een uitdaging
om te komen tot meer onderlinge samenhang.
Want een samenleving die doorschiet in individualisme
is een samenleving waarin de liefde voor elkaar verkilt.
Waarin eenzaamheid een groeiend probleem wordt.
En dat is wat we in ons land op dit moment zien gebeuren.
Het is de hoogste tijd dat we weer meer oog krijgen voor elkaar.
Niet alleen gaan voor onze eigen dingen,
maar ook bereid zijn om om te zien naar elkaar.

Kan een hulpbehoevende op jouw liefdevolle zorg rekenen?

dinsdag 13 mei 2014

Licht verdrijft de duisternisJezus is het Licht van de wereld.
In Hem is totaal geen duisternis.
Waar Hij verschijnt, moet de duisternis wijken.
Hij is als het licht naar deze wereld gekomen
om iedereen die op Hem vertrouwt uit het donker te halen.

Toen Jezus op aarde rondwandelde
probeerden de machten van de duisternis Hem tegen te houden.
Maar de duisternis kan het nooit van het licht winnen.
Aan het kruis versloeg Jezus de machten van de duisternis.
Satan en al zijn medestanders werden daar verslagen.

Jezus roept ons op om te wandelen in Zijn licht.
Wanneer wij wandelen in het licht,
zal de duisternis geen macht over ons hebben.
Blijf ver weg van de zondige daden van de duisternis.
Laat Gods licht in je leven schijnen,
zodat je je bevrijding uit de duisternis zult gaan ervaren.

God schakelt Zijn kinderen van het licht ook in als een instrument
om het licht te brengen naar mensen die nog in duisternis leven.
God maakt je tot een ambassadeur van het licht.
Gods Heilige Geest woont in jou
en Hij is groter dan alle duistere geesten van deze wereld.
Hij stuurt jou erop uit om een licht te zijn in deze donkere wereld.
Laat Gods licht door jou heen schijnen voor de mensen.
Verberg je licht niet, maar zet het zichtbaar voor ieder op tafel.

Wees er niet tevreden mee dat je gered bent uit de duisternis,
maar breng het licht van God daar waar het nodig is,
zodat ook anderen bevrijd zullen worden.
Laat je zo door God inschakelen,
zodat de duisternis steeds meer terrein verliest in deze wereld
en Gods licht overal vol glorie zal schijnen.

donderdag 8 mei 2014

De hemelChristenen zijn op weg naar de hemel.
Denk jij als christen wel eens na over hoe het in de hemel zal zijn?
Ik las ergens:
"Mensen die met vakantie gaan naar een vreemd land
doen vaak meer moeite om informatie over dat land
te verzamelen dan christenen over de hemel.
En dat terwijl christenen daar toch langer
dan een paar week hopen te vertoeven."
Eigenlijk is dat wel vreemd.
Daarom wil ik je bij deze stimuleren om na te denken over de hemel.
Wat stel jij je erbij voor?
Hoe zal het er zijn?

De hemel zal ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan.
We zullen overweldigd worden door de schoonheid ervan.
Bij de zondeval ging het paradijs op aarde verloren.
Maar in de hemel zullen we thuiskomen in het nieuwe paradijs.
Daar is geen plaats meer voor pijn en verdriet.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht.
Daar zullen we ongekende vreugde kennen en ervaren.

Het mooiste van de hemel zal zijn
dat we daar altijd met Jezus zullen zijn.
Zoals een moeder vol liefde de babykamer klaarmaakt
voor het kindje dat groeit in haar buik,
zo is Jezus met veel zorg bezig onze woonplek daar nu klaar te maken.
Wanneer we in de hemel komen,
zullen we ons daar volkomen thuis voelen.
We zullen Jezus in al Zijn glorie zien en ontmoeten.
De hemel zal vol zijn van Jezus.
Wat zullen we daar van genieten.

In de hemel zullen we zelf volkomen van onze oude natuur verlost zijn.
Ons geweten en onze verlangens zullen volkomen zuiver zijn
en geheel op God gericht zijn.
We zullen God en onze medemensen dan zonder zelfzucht
kunnen dienen en liefhebben.
We zullen volkomen harmonie en vrede ervaren.

Wanneer je dit alles op je laat inwerken
dan zal ongetwijfeld je verlangen naar de hemel groeien.
En dat is goed, want daar ligt immers onze bestemming.
Sta daarom eens wat vaker stil bij ... de hemel.

woensdag 7 mei 2014

Op weg naar de eeuwigheid


Is er leven na de dood?
Ja, de Bijbel laat ons weten dat er leven na dit leven is.
Ons aardse bestaan hier is maar tijdelijk,
iedereen gaat de eeuwigheid tegemoet.
Hoe we de eeuwigheid zullen doorbrengen
is afhankelijk van de keuzes die we tijdens dit leven maken.
De beslissende keuze zal vallen
bij het al dan niet aannemen en volgen van Jezus
tijdens je leven op deze aarde.

De Bijbel zegt dat ieder die zich bekeert en gelooft in Jezus,
geestelijk vruchtdraagt en volhardt in het geloof tot het einde,
zeker mag zijn van eeuwig leven met God.

Ieder die echter Jezus bewust afwijst als zijn Verlosser,
het kwade liefheeft en volhardt in de zonde,
voor diegenen wacht een donkere toekomst.
Voor hen zal de hemel gesloten blijven,
zij zullen de eeuwigheid zonder God doorbrengen.
Hen wacht de eeuwige dood.

Nu is het niet aan ons om te oordelen over deze dingen.
Jezus is degene die scheiding zal aanbrengen.
Hij kent het hart van mensen
en zal rechtvaardig en genadig oordelen
de levenden en de doden.

God nodigt je uit om tot Hem te komen.
Hij verlangt ernaar om de eeuwigheid met jou door te brengen.
Hoe reageer jij op Zijn uitnodiging?

dinsdag 6 mei 2014

Rust vinden in GodNa een rust/herstel periode van zo'n twee weken
hoop ik nu, na mijn galblaasoperatie, de draad weer op te pakken
en weer regelmatig een stukje te schrijven.


Rust vinden.
Wie verlangt daar niet naar.
In een jachtige en drukke maatschappij verlangen we massaal naar rust.
Maar waar zoek jij je rust?
Zoek jij je rust in je vrijetijdsbesteding?
In allerlei ontspannende momenten en activiteiten?
Leef jij van vakantie tot vakantie?
Waar zoek jij je rust?

Wanneer de Bijbel spreekt over rust
dan heeft dat vaak te maken met het bereiken van je bestemming,
Rust is een toestand van volkomen in harmonie leven met God.
Van leven als mens zoals God, je Schepper je bedoeld heeft.

Wanneer we naar Jezus toegaan wil Hij ons rust geven.
Jezus zag hoe onbekeerde mensen, bewust of onbewust,
een zware last met zich meedragen.
Ze gaan gebukt onder hun zonden,
zijn op zoek naar levensgeluk en een levensdoel,
het ontbreekt hen aan hoop voor de toekomst.
Jezus kwam naar deze aarde om de zondelast
van heel de mensheid naar het kruis te dragen.
Wie gelooft, mag zijn zondelast bij het kruis afwerpen.
En dat geeft verlichting en rust.
We mogen rusten vinden in God, in wat Jezus voor ons deed.
Door Hem hebben we vrede met God,
zijn onze zonden vergeven,
waardoor wij een zuiver geweten hebben.
Jezus aannemen als je Verlosser en Heer geeft rust in je leven.

Jezus aannemen als je Verlosser zet je op de weg van rust.
Die rust zal zich nog verder verdiepen en toenemen
wanneer je leert te wandelen in afhankelijkheid van en met Jezus.
De Bijbel noemt dit het juk van Jezus op ons nemen.
Wanneer we het juk van Jezus op onze schouders nemen,
dan hoeven we de lasten niet alleen te trekken,
Jezus loopt naast ons en helpt ons dragen.
Om meer rust te ervaren in ons leven,
moeten we Jezus de leiding geven in ons leven.
Laat Hem de richting en het tempo van lopen bepalen.
Dat vraagt van jou een nederige en zachtmoedige houding.
Dat je jouw wil ondergeschikt maakt aan Zijn wil.
Dat je niet toegeeft aan de zondige
en zelfzuchtige verlangens van je oude natuur.
Wanneer je zo in afhankelijkheid naast Jezus gaat lopen,
zul je merken dat je op een verdiept niveau rust vindt in Hem.

De volmaakte rust zullen we pas van God ontvangen
nadat ons leven hier op aarde is afgelopen.
God brengt ons thuis bij Hem in de hemel,
Hij brengt ons thuis in de eeuwige rust.
We mogen dan uitrusten van al onze inspanningen.
We zullen onze absolute rust vinden in de tegenwoordigheid van God.
We zijn daar gereinigd van alle sporen van de zonde.
Niets zal ons geluk nog in de weg kunnen staan.
Dan zullen we tot de volmaakte en definitieve rust komen.

Zoek je rust niet in de dingen van deze wereld.
Wees wijs en zoek je rust in God.
Alleen Hij kan je geven de rust waar je hart zo naar verlangt.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!