dinsdag 28 februari 2017

Hebreeën 12: Loop de wedloop van het leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloLezen: Hebreeën 12

Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven.
Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst ...
... Als u niet onverschillig of zwak wilt worden, 
moet u denken aan wat Jezus heeft doorstaan.
(Hebreeën 12:1-3; Het Boek)

Ons leven met God is te vergelijken met een wedloop.
We lopen de wedstrijd en het is zaak vol te houden.
Loop het parcours dat voor je ligt en geef niet op.
Leg daarom alle onnodige ballast die hindert af.
Ontdoe je van de zonde die als een blok aan je been is.
Blijf steeds kijken naar Jezus, Hij wijst je de weg.
Wanneer je het moeilijk hebt, denk dan aan Jezus.
Ook Hij had het moeilijk, maar Hij hield vol,
omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.
Hij wist dat het zou gaan van lijden naar heerlijkheid.
Hou jij je dat ook voor ogen wanneer jij het moeilijk hebt.
Ook voor jou gaat het van lijden naar heerlijkheid.

Je Vader in de hemel houdt van je, je bent Zijn kind.
Daarom zal Hij je bemoedigen en als dat nodig is terechtwijzen.
Hij weet als geen ander wat goed voor je is.
Het moment van terechtwijzing zal niet altijd fijn voelen.
Maar het helpt je wel om een beter mens te worden.
Een mens te worden die goed doet en vrede brengt.
Laat je door God opvoeden om te kunnen delen in Zijn volmaaktheid.

Laat de genade van God niet aan je voorbij gaan.
Zorg er daarom voor dat je niet verbitterd raakt.
Hou je verre van seksuele zonden en wees niet onverschillig.
Heb eerbied en respect voor God.
Keer Hem niet de rug toe, want dan zal het slecht met je aflopen.
Luister naar God wanneer Hij tot je spreekt.

God heeft gezegd dat nog één keer aarde en hemel zullen schudden.
Alles wat niet vaststaat zal dan verdwijnen.
Alleen Gods koninkrijk zal blijvend zijn.
Wanneer je Jezus volgt, maak je deel uit van dat koninkrijk.
Gods blijvende vaderland is dan voor jou.
Wees daarom dankbaar en dien God
zoals Hij het graag wil, met eerbied en ontzag. 

Loop de wedloop van het leven.
Hou vol, geef niet op.
Het gaat van lijden tot heerlijkheid.
Je bent op weg naar een blijvend vaderland.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 27 februari 2017

Mijn genade is u genoeg

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog BafloGod wil zondige mensen genadig zijn.
Het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan.
Niemand is te slecht voor Gods genade.
Gods aanbod van genade geldt voor iedereen.

Genade is geweldig.
Maar soms vinden we genade ook wel moeilijk.
Waarom krijgt de één wel genade en de ander niet?
Waarom niet genade voor iedereen?
En soms lijkt genade niet eerlijk.
Denk maar aan de gelijkenis van de arbeiders.
De baas geeft aan het eind van de dag hetzelfde loon
aan de arbeiders die veel korter gewerkt hebben.
Dat vonden de andere arbeiders niet eerlijk.
Maar ten diepste is dat de kern van genade.
Genade is krijgen wat je niet hebt verdiend.
Dat geldt voor ons allemaal, of we nu al jong genade ontvingen,
of pas aan het einde van het leven, zoals die moordenaar aan het kruis.
We ontvangen allemaal véél meer dan waar we ooit recht op hebben.

Erger je er niet aan wanneer God anderen zijn genade schenkt.
Het kan een obstakel worden om zelf Gods genade te ontvangen.
Denk maar eens aan de gelijkenis van de verloren zoon.
De oudste zoon werd woedend dat zijn vader de jongste genadig was.
Hij kon het niet uitstaan, hij ergerde zich er stevig aan.
Het leidde ertoe dat hij weigerde het feest mee te vieren.
De vader had ook voor hem genade,
maar hij weigerde het in ontvangst te nemen,
vanwege ergernis om de genade voor zijn broer.

God wil jou genadig zijn.
Laten jouw vragen en irritaties je niet in de weg staan
om Zijn genade in ontvangst te nemen.
Leg je ergernis af.
Gun een ander ook Gods genade.
Jij hebt het echt niet meer verdiend dan hij.
Niemand kan zonder Gods genade.

Dank God om Zijn genade.
Dank Hem voor Zijn gunst.
Dank Hem voor de redding in Christus.
Dank Hem, want Zijn genade is je genoeg.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 23 februari 2017

Hebreeën 11: Leer leven uit geloof


Lezen: Hebreeën 11

Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid 
dat onze hoop ook werkelijkheid wordt 
en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.
(Hebreeën 11:1; Het Boek)

Het is geweldig wanneer je vanuit geloof leert leven.
In Hebreeën 11 komen we heel wat mensen tegen
die hun leven leefden vanuit geloof.
En wat bleek het geloof dan een sterke kracht in hun leven te zijn.

Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaäk, Jozef, Mozes,
het volk Israël, Rachab, Gideon, Simson en nog vele anderen.
Al deze mensen stelden hun vertrouwen op God.
Ze waren er vast van overtuigd dat God is wie Hij zegt te zijn.
Ze vertrouwden er helemaal op dat God doet wat Hij belooft.
En daarom wisten ze zeker dat hun hoop werkelijkheid zou worden.
Ook al konden ze dat op dat moment met het blote oog niet zien.
Door geloof wisten ze zeker dat het zou komen.

Wij raken soms gemakkelijk gefrustreerd en ontmoedigd
wanneer de vervulling van Gods beloften op zich laat wachten.
Maar put dan moed uit de verhalen van de geloofshelden uit Hebreeën 11.
Zij kregen vaak evenmin al tijdens hun leven antwoord,
maar toch gaven ze niet op, ze bleven geloven.

Geloof helpt je om verder te kijken dan je omstandigheden.
Geloof helpt je om verder te kijken dan dit leven.
Geloof helpt je om over het graf heen te zien.
Geloof doet je op God vertrouwen.
Geloof weet dat God zal doen wat Hij heeft beloofd.
Geloof wacht nooit tevergeefs.

En daardoor stelt geloof je in staat om standvastig te blijven
als de omstandigheden je niet mee zitten.
Door geloof kun je lijden verdragen,
omdat je weet dat het beste nog moet komen.
Hou vast aan je geloof wat er ook gebeurt.
God zal je ervoor belonen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 22 februari 2017

Ga met je gekwetstheid naar God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Lezen :1 Samuël 8:1-9

Samuël was geschokt dat het volk een koning wilde
en wendde zich tot de HERE om raad.
(1Samuël 8: 6, Het Boek)

Je zult maar aan de kant gezet worden.
Ze hoeven je niet meer,
na alles wat je voor ze gedaan hebt.
Dat doet pijn, je voelt je gekwetst en afgewezen.

Zo moet ook Samuël zich gevoeld hebben,
toen het volk bij hem kwam en aangaf een koning te willen.
Hij was jaren richter geweest,
maar je hoort niets over respect en waardering
voor zijn jarenlange trouwe dienst.
Samuël was geschokt.
Dit deed vreselijk veel pijn.

Samuël zoekt vervolgens de aanwezigheid van God.
Hij gaat in gebed om in Zijn nabijheid te zijn.
Dat is de beste plek om naar toe te gaan
wanneer je je gekwetst en afgewezen voelt.
Want daar bij God ben je bij Degene
die onvoorwaardelijk van je houdt.
Je hemelse Vader is er niet op uit om je te breken,
Hij heeft het beste met je voor.

In je gebedsomgang met God
wil Hij je troosten, je bemoedigen
en waar nodig corrigeren.
Dat doet Hij ook bij Samuël.
Hij laat Samuël op een andere manier
naar de situatie kijken.

God zegt tegen Samuël
dat hij de vraag van het volk om een koning
niet moet opvatten als een persoonlijke aanval op zichzelf,
omdat ze niet hem, maar God zelf afwijzen.
Het gaat ten diepste niet om Samuël,
maar om God zelf die ze verwerpen.
God zegt: "Mij hebben ze verworpen,
dat Ik geen koning over hen zou zijn."

Het bidden tot God heeft Samuël goed gedaan.
Hij komt er anders uit.
Hij zakt niet weg in een depressie,
hij reageert zijn boosheid ook niet af op het volk.
Hij doet wat God hem heeft gezegd in het gebed.
Hij brengt Gods boodschap over aan het volk.
Zo komt Samuël uit deze crisis.
God leidt hem door deze moeilijke situatie heen.

Wanneer je een volgeling van Jezus bent,
zul jij ook te maken krijgen met afwijzing.
Besef dat die afwijzing dan ten diepste niet jou treft,
maar dat ze ten diepste Jezus, Degene die je volgt, afwijzen.
De wereld wil God niet, ze verwerpen Hem.
Jezus zelf kondigde het al aan,
dat christenen die Hem willen volgen
bespot en uitgelachen zullen worden.
Ze zullen worden afgewezen en vervolgd,
omdat ze Jezus willen volgen en Hem willen dienen.

Wanneer jij te maken krijgt met afwijzing,
als je vreselijke dingen meemaakt
omdat je als christen in deze wereld wilt staan,
ga dan ook in gebed naar God.
Hoor naar wat Hij tot je zegt.
Laat je door Hem bemoedigen en waar nodig corrigeren.
God wil je helpen om je situatie vanuit Zijn perspectief te zien.
En dat zal je helpen door een moeilijke periode heen te komen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 21 februari 2017

Spreek HEER, ik luister

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Lezen :1 Samuël 3

Toen begreep Eli dat de HERE tegen de jongen had gesproken.
Daarom zei hij tegen Samuël:
"Ga maar weer liggen en als je weer wordt geroepen, 
moet je zeggen: Ja HERE, ik luister."
(1Samuël 3: 9, Het Boek)

Het woord des HEREN was schaars in Israël.
God openbaarde zich in die tijd bijna niet meer.
De priesters hielden zich niet aan de geboden.
Het volk nam steeds meer de gebruiken aan van de heidense volken.
En God zweeg.

Wanneer we ons niets van God aantrekken
dan hoeft het ons niet te verbazen wanneer God zwijgt.
Maar God blijft toch zoeken naar een mens die zich tot Hem wendt.
Hij wil Zijn genade schenken.
Hij heeft de jonge Samuël op het oog.
Hij is van plan Zich aan hem te openbaren.

Samuël hoort in de nacht dat iemand zijn naam roept.
Hij denkt dat Eli hem roept.
Eli geeft echter aan dat hij zich vergist.
Samuël gaat weer slapen.
Opnieuw hoort hij zijn naam.
Hij gaat opnieuw naar Eli.
Maar weer was het niet Eli die hem riep.
Dit alles herhaalt zich nog een keer.
Toen begreep Eli, dat de HERE Samuël riep.

Gods stem horen en herkennen vraagt oefening.
Daar moet je een antenne voor ontwikkelen.
Je ontwikkelt het door te oefenen
door te leven in gemeenschap met God,
door liefde voor Zijn woord
en met hulp van de Heilige Geest.
Samuël moet dit nog leren.
En Eli schijnt het een beetje verleerd te hebben.

Eli geeft Samuël aanwijzingen wat hij moet doen
wanneer hij opnieuw God hoort roepen.
Zeg dan: "Spreek HEERE, want uw knecht hoort."
En dat is precies waar het om gaat.
Als God iets tegen je wil zeggen, bijvoorbeeld in een preek,
tijdens het bijbellezen of via andere mensen,
luister dan goed, hoor naar Hem.
Doe vervolgens wat Hij tegen je zegt.
Volg Zijn aanwijzingen op.
Wees bereid om te luisteren.
Train je geestelijke oren.
Zodat je Gods stem kunt leren onderscheiden
en Zijn boodschap kunt verstaan.

God sprak opnieuw tot Samuël.
God vertelde hem wat er met Eli en zijn huis zou gaan gebeuren.
Voor Samuël is dit niet gemakkelijk geweest om aan Eli te vertellen.
Maar hij geeft Gods boodschap door.
Deze gebeurtenis markeert het begin van Samuëls optreden als profeet.
Hij wordt een instrument in Gods hand.
Het volk gaat hem zien als spreekbuis van God.
Er komt een einde aan het tijdperk dat Gods woord schaars was.
God laat via Samuël weer van Zich horen.

In Jezus heeft God opnieuw tot de mensen gesproken.
Jezus bracht ons de boodschap van Gods liefde.
Hij bracht de verzoening tot stand.
Op grond daarvan gaf God ons Zijn Geest.
De Heilige Geest woont in ons hart.
Vanuit ons diepste binnenste wil de Geest ons leiden.
Hij gebruikt daarvoor de Bijbel, Gods geopenbaarde woord.
Hijzelf maakt ons in ons hart duidelijk wat Hij daarmee zeggen wil.
Luister naar de fluisteringen van de Geest in je leven.
Oefen je geestelijke oren, train je om Gods stem te verstaan.
En handel dan overeenkomstig de weg die Hij je wijst.
Spreek HEER, ik luister.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 20 februari 2017

Hebreeën 10: Elkaar aansporen en bemoedigen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Lezen: Hebreeën 10: 19-39

Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen
God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen.
We moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven.
(Hebreeën 10: 24en 25, Het Boek)

Omdat Jezus voor ons gestorven is,
mogen wij nu bij God komen.
Er is een nieuwe weg gekomen naar het leven.

God houdt Zich aan Zijn woord.
Hij zal ons geven wat Hij heeft beloofd.
Blijf daaraan vasthouden.

Hou van God en van de mensen.
Doe het goede.
Blijf niet langer zondigen.

Soms krijg je het zwaar te verduren.
Krijg je te maken met moeiten en tegenstand.
Maar verlies de moed dan niet, hou vol.

Blijf God trouw tot aan het einde.
Dan zal God je een grote beloning geven.
Dan krijg je wat Hij heeft beloofd.

Help elkaar om vol te houden.
Spoor elkaar aan om het goede te blijven doen.
Waarschuw elkaar om niet af te dwalen.

Neem deel aan de samenkomsten van christenen.
Kom bij elkaar om het geloof te delen
en elkaar te versterken en te bemoedigen in de Here.

Antichristelijke krachten zullen toenemen.
Bij het naderen van de jongste dag
zullen wij met veel geestelijke strijd,
tegenspoed en vervolging te maken krijgen.

Verzuim daarom de christelijke samenkomsten niet.
Integendeel, het komt dan nog meer aan op trouw.
Je hebt elkaar des te meer nodig om vol te houden.

Het zal niet lang meer duren voordat Christus terugkomt.
Hij kan elk ogenblik komen.
Verslap dus niet in je geloof.

Als je de Here trouw blijft, krijg je een grote beloning.
Hij zal je bij zijn komst redden van het eeuwige oordeel.
Je mag dan voor altijd bij Hem zijn.
Dus hou vol en leef in vertrouwen op Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 16 februari 2017

Hebreeën 10: Christus het volmaakte offer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Lezen: Hebreeën 10: 1-18 

Hier ben Ik; Ik ben gekomen 
om Uw wil te doen en mijn leven te geven
(Hebreeën 10:9, Het Boek) 

Christus heeft geweldige dingen voor ons gedaan.
Hij gaf Zijn leven als een offer voor ons.
En dat ene offer was genoeg.
Genoeg om ons te redden
en voor eens en altijd af te rekenen met de zonde.

Het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegdoen.
Dat bloed stelde God niet tevreden.
Daarom kwam Christus als mens op deze aarde.
Zodat Hij Zijn leven als een offer op het altaar kon leggen.
Hij zei: 'Ik ben gekomen om Uw wil te doen en mijn leven te geven.'

Christus deed wat God van Hem vroeg.
Hij stierf eens en voor altijd voor ons.
Door Christus offer zijn onze zonden vergeven.
Zijn bloed heeft ons gereinigd.
Hij heeft ons voor altijd volmaakt gemaakt.

God denkt nu nooit meer aan onze zonden.
Er is geen enkel offer meer nodig,
omdat de zonden vergeven en vergeten zijn.
Wij mogen ons verheugen.
Want we staan nu rechtvaardig tegenover God.
God aanvaardt ons in Christus.

Jij hoeft en kunt het niet met God in orde maken
door het doen van goede werken.
Dat is volstrekt onmogelijk en ook helemaal niet nodig.
Christus offer is voldoende.
Er hoeft niets aan toegevoegd te worden.
God is tevreden gesteld met Christus offer.
Zijn ene offer is voor altijd genoeg
om ons met God te verzoenen.
Het is volbracht.

Wat een rijkdom ontvang je in Christus.
De relatie met God is weer hersteld.
Je mag weer leven met Hem.
Dank U Christus, voor wat U voor mij deed.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 15 februari 2017

Samuël: een lichtpunt in de duisternis


Lezen :1 Samuël 2:12-36

Samuël groeide dicht bij de HERE op.
De jonge Samuël groeide op en was geliefd,
zowel bij de HERE als bij de mensen.
(1Samuël 2: 21 en 26, Het Boek)

Het gaat niet goed in het huis van God in Silo.
De beide priesterzonen van Eli doen vreselijke dingen.
Ze houden zich niet aan Gods voorschriften.
Ze hebben lak aan Gods geboden.
Ze eigenen zich respectloos de beste delen van het offervlees toe.

Bovendien sliepen ze met de vrouwen die taken verrichten
bij de ingang van de tent der samenkomst.
Ze gedragen zich als goddelozen.

Hun gedrag blijft niet zonder gevolgen.
Heel Israël weet ervan en spreekt ervan.
Maar vader Eli grijpt niet krachtig in.
Hij jammert wel dat dit zo niet kan,
maar doet niet daadwerkelijk iets
om er een einde aan te maken.
Het ontbreekt aan discipline.
Eli geeft geen duidelijke grenzen aan.
En zijn zonen hebben geen respect voor hem.
Zij leven alleen voor zichzelf.

Maar dan grijpt God zelf in.
Hij zendt een profeet die het oordeel komt aanzeggen.
Het huis van Eli zal het priesterschap verliezen
en de beide zonen zullen op één en dezelfde dag sterven.
God zal een betrouwbare priester aanstellen.
De uiteindelijke vervulling van deze profetie is in Jezus.

In deze duisternis lezen we over Samuël.
Hij werd door Hanna afgestaan aan de HERE.
Hij kwam wonen bij Eli,
in een door en door goddeloze omgeving.
Maar God verloor Samuël niet uit het oog,
Hij droeg en beschermde hem.
In deze goddeloze wereld groeide Samuël op bij de HERE.

De jonge Samuël nam toe in aanzien en in gunst,
zowel bij de HERE als bij de mensen, staat er in de Bijbel.
Te midden van die negatieve goddeloze omstandigheden,
kwam Samuël tot groei en bloei.
Wonderlijk zoals God hierin werkt.
Een bloem gaat bloeien op een plek waar je dat totaal niet verwacht.
Door Samuël wil God iets nieuws gaan bewerken.

Voor ons is dat een enorme bemoediging.
Gods werk gaat door, hoe duister de wereld ook is.
Hij laat niet varen wat Zijn hand begon.
God Zelf zorgt steeds weer voor een doorbraak.
Hij bracht in Jezus de definitieve redding tot stand.
Wij behoren niet langer toe aan de duisternis,
maar Hij zette ons door Jezus in het volle licht.
Laten wij, net als de jonge Samuël,
de HERE gaan dienen en ons leven aan Hem geven.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 14 februari 2017

Gebedsverhoring
Lezen: 1 Samuël 1:19-2:11

Na verloop van tijd raakte Hanna zwanger
en bracht een jongetje ter wereld.
Zij noemde hem Samuël, want zij zei:
" Ik heb de HERE om dit kind gevraagd." 
(1 Samuël 1:20, Het Boek)

God geeft Hanna op haar gebed
de zwangerschap waarnaar ze zo verlangde.
Hij verhoorde haar gebed.
Ze noemt haar kind: Samuël.
Dat betekent van God gebeden.

Betekent dit dat als wij bidden
dat God dan al onze wensen vervuld?
Nee, God doet dat niet altijd op die manier.
Hanna haar wens werd vervuld.
Maar de apostel Paulus die bad
om verlost te worden
van de doorn in zijn vlees,
kreeg van God te horen
dat Zijn genade hem genoeg was.

God hoort je gebeden.
Daar kun je zeker van zijn.
Hij hoort zelfs meer dan al onze gebeden.
Hij hoort ook wat wij niet hardop zeggen.
Hij hoort ons zuchten.
Hij ziet onze tranen.
De Geest zelf brengt ons gebed voor Gods troon.

God gaat aan de slag met jouw gebed.
Maar Hij laat Zich niet voorschrijven wat Hij ermee doet.
Hij doet ermee wat overeenkomt met Zijn wil
en wat tot jouw welzijn dient.
Zijn handelen ermee wordt bepaald door Zijn liefde.

Soms betekent dat, dat je gebed
zo wordt verhoord als je vroeg.
Soms verhoort God je gebed echter
op een heel andere manier
dan jij gewild of verwacht had.
Dat kan moeilijk zijn, je begrijpt God niet.
Waarom krijg je niet waarom je hebt gebeden?
Dan is het zaak om vast te houden
en te vertrouwen op God,
die weet wat het beste voor je is.

Wanneer je God om iets hebt gebeden
en Hij verhoort je gebed,
vergeet dan niet om God daarvoor de eer te geven.
Wanneer je je kinderwens bij God hebt gebracht,
en je raakt zwanger en ontvangt van God een kind,
dank Hem daarvoor uit de grond van je hart.
Wanneer je gebeden hebt om genezing
en je bent weer gezond, dank God daarvoor.
Wanneer je na gebed weer een baan hebt gevonden,
geef God de eer dat Hij je daarbij geholpen heeft.

Laat je hart bij gebedsverhoring juichen voor God.
Volg Hanna's voorbeeld, doe je loflied klinken.
Breng God de dank die Hem toekomt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 13 februari 2017

Hebreeën 8,9: God sluit een nieuw verbond

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Lezen: Hebreeën 8,9 
Christus heeft ervoor gezorgd dat God een nieuw verbond
met de mensen sloot; een verbond dat op betere beloften steunt.
(Hebreeën 8:6, Het Boek)

Het aardse heiligdom met zijn offerdienst
was slechts een heenwijzing naar het volmaakte hemelse heiligdom.
De aardse offerdienst zorgde slechts voor reiniging van de buitenkant.
Regels en rituelen kunnen je hart echter niet veranderen.

Maar Christus offer reinigt ons van binnen.
Door Hem krijgen wij weer een zuiver hart.
Een hart dat ernaar verlangt om God te dienen.
Jezus bloed reinigt ons geweten.

De zonden zijn ons voor eeuwig vergeven.
Jezus maakte het nieuwe verbond mogelijk.
Iedereen die in Jezus, de volmaakte Hogepriester, gelooft,
mag genieten van de rijkdom die God beloofd heeft.

Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond.
Het oude verbond is verouderd en heeft afgedaan.
Jij mag leven onder het nieuwe verbond dat steunt op betere beloften.
Christus zal zeker terugkomen om ieder te redden,
die verlangend naar Hem uitziet.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 9 februari 2017

Breng je pijn bij God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo

Lezen: 1Samuël 1:1-18

Soms hebben we in ons leven te maken met diepe pijn.
Pijn om wat ons is overkomen.
Pijn om verlangen wat niet is vervuld.

Hanna, de vrouw van Elkana, kende ook pijn.
Ze kon niet zwanger worden.
Peninna, Elkana zijn tweede vrouw, treiterde haar daar mee.
Hanna was zich pijnlijk bewust van haar onvruchtbaarheid.
Ze was er kapot van, ze kon niet meer.
Ze krijgt geen hap meer door haar keel tijdens de maaltijd.

Elkana, haar man, probeert haar te troosten.
Waarom huil je en waarom eet je niet?
Waarom ben je zo verdrietig?
Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen?
Je proeft de liefde van Elkana voor zijn vrouw Hanna.
Maar voor Hanna is dat niet genoeg.
Zijn lieve gebaar en woorden kunnen haar verdriet niet stillen.
Hij kan haar pijn niet wegnemen.

Een ervaring die meer mensen meemaken.
Menselijke troost schiet vaker tekort.
Er is verdriet of verlangen dat niet
door goedbedoelde woorden van mensen
verzacht of gestild kan worden.
Je kunt een gemis of leegte ervaren
die door geen mens gevuld kan worden.

Alleen God ziet en begrijpt jouw diepste pijn.
Alleen Hij kan daarbij komen en je rust geven.
Hanna zoekt in haar verdriet dan ook God.
Ze wendt zich met haar verdriet tot Hem.
Ze stort haar hart uit voor God.

Eli, de priester, ziet wat Hanna doet.
Hij weet echter niet wat hij er van moet denken.
Hij verwijt haar dat ze dronken is.
Maar Hanna geeft aan wat ze heeft gedaan.
Dat ze haar verdriet in gebed bij God heeft gebracht.
Eli geeft haar vervolgens een woord van God.
Hanna mag heengaan in vrede,
God zal haar gebed verhoren.

Voor Hanna betekende dat een ommekeer.
Als ze weer naar huis gaat,
staat haar gezicht anders.
De droefheid is verdwenen en ze eet weer.
Haar hart is getroost door God.
Ze is vol van Hem.
Hij heeft de leegte in haar gevuld.
Vol vertrouwen gaat ze nu haar weg met God.

Bij wie zoek jij troost en bemoediging in je pijn en verdriet?
Hoe houd jij je hart vrij van boosheid en verbittering
als je wensen niet in vervulling gaan?
Ken jij de ervaring van je hart uitstorten voor God?
Wat kun jij van Hanna leren?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Samuël, onvermoeibaar onderweg voor God,
Noor van Haaften, € 9,95

Noor van Haaften geeft ons in dit boek diepe inzichten in het leven van Samuel, die als kind aan de hogepriester Eli werd toevertrouwd. In latere jaren reisde hij door Israël als rechter, priester en profeet en riep Gods volk op tot inkeer, boete en radicale gehoorzaamheid aan God. Een fascinerende geschiedenis, die nog steeds actueel is!
Vragen aan het eind van ieder hoofdstuk helpen de lezer om geestelijke inzichten en principes in het eigen leven toe te passen.

Koop bij bol.com

Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 8 februari 2017

Vergeef elkaar

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo


Wil je goede relaties?
Dan moet je leren vergevingsgezind te zijn.
Want wanneer je langer met iemand optrekt,
zullen er momenten zijn dat het wrijft tussen jou en de ander.

Neem een vergevingsgezinde houding aan.
Blijf niet vastzitten aan de fouten die iemand maakt.
Geef verbittering en haat geen kans in je leven.
Het zal je beroven van je vreugde.

Wees genadig.
Zoals God ook jou genadig is.
Hij vergeeft je al je fouten en tekortkomingen.
Doe jij dat dan ook aan de mensen om je heen.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 7 februari 2017

Hebreeën 7: Jezus is onze redding

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, christelijk psycholoog Baflo
Het oude offersysteem is opgeheven.
Het werkte niet.
De priesters uit de stam Levi konden de mensen niet redden.
Daardoor kon niemand recht voor God staan.
God is daarom een andere weg ingeslagen.

De priesters van het oude verbond
waren allen slechts tijdelijk priester.
Na hun dood werden ze opgevolgd.
Een ander nam de taak over.
Ook hadden deze priesters elke dag
het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden
en die van het volk te bedekken.

God stelde een nieuw priesterschap in.
Christus werd onze nieuwe Hogepriester.
Hij leeft voor altijd en blijft voorgoed priester.
Er is geen andere priester meer nodig.
Hij is priester voor altijd.

Hij is precies de Hogepriester die wij nodig hebben.
Hij is zelf zonder zonde
en heeft de hoogste plaats in de hemel ingenomen.
Hij heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist
toen Hij Zichzelf offerde aan het kruis.

Nu heb jij een veel betere hoop.
Want Christus maakt het voor jou in orde met God.
Zodat jij bij Hem mag komen.
Christus redt je van de ondergang.
Hij is er altijd om jouw belangen te behartigen bij God.
Jezus werd het onderpand van dit nieuwe, betere verbond.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof
---------------------------------------------------------------
Boeken nodig?
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product
dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Bestel je boeken via mij.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!