donderdag 17 april 2014

Van lijden tot heerlijkheid

Goede Vrijdag, Pasen

Nog even en we vieren weer Goede Vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag.
We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus.
Wat ging Hij een moeilijke en zware weg.
Hij werd geslagen, gegeseld, gespuugd en gekruisigd.
De volle laag van Gods toorn kwam op Hem neer.
En dat onverdiend.
Want Hij onderging dit lijden uit liefde voor ons.
Hij droeg de straf die wij verdienden.
Hij nam onze zonden op Zich.
Hij leed in onze plaats.
Besef en sta stil bij het grote offer dat Hij bracht voor jou.

Pasen.
Blijf niet staan bij of hangen in het lijden.
Want het was Gods plan dat uit het lijden en sterven van Jezus
iets nieuws tevoorschijn zou komen.
Dat nieuwe is de opstandingskracht van Pasen.
Jezus stond op uit de dood.
De dood kon Hem niet vasthouden.
Jezus overwon de dood en stond op in heerlijkheid.
Uit Zijn dood kwam nieuw leven voort.
Nieuw leven dat ook beschikbaar is voor ieder die in Hem gelooft.
Wanneer wij ons oude zondige leven geven aan Jezus
dan wil Hij ons laten delen in dat nieuwe leven.
Met Hem zijn we gekruisigd,
maar met Hem staan we ook weer op in een nieuw leven.
Wanneer de kracht waarmee Jezus opstond uit de dood
werkzaam is in jouw leven dan gebeuren er mooie dingen.
Met Jezus gaan we naar de overkant,
naar de andere kant van de dood.
We gaan met Hem het nieuwe leven binnen.
Het leven dat niet langer bedreigd wordt door de dood.
We mogen echt leven met Hem, tot in eeuwigheid.
Hem zij daarvoor de dank en eer.
Heer, wij prijzen Uw grote Naam.
Halleluja!

woensdag 16 april 2014

God vormt Abrahams evenwichtige karakter

Abraham is een man uit de Bijbel met een evenwichtig karakter.
Op verschillende momenten in zijn leven
komt zijn karakter duidelijk naar voren.
God roept hem om zijn land en zijn familie te verlaten.
Maar voor iemand met een evenwichtig karakter
is dit een moeilijke opdracht.
Zo iemand hecht aan veiligheid,
is aarzelend van aard en bang om risico's te nemen.
Abraham huiverde daarom waarschijnlijk om deze opdracht uit te voeren.
De Bijbel zegt dan ook dat het zijn vader was
die het initiatief nam om te vertrekken uit Ur.
In Genesis 11:31 staat: "Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën,
en nam zijn zoon Abram met zich mee."
Abraham vond het moeilijk zijn familie te verlaten.
Hij bleef bij hen wonen in Haran.
Pas na de dood van zijn vader
doet Abram wat God hem had opgedragen.
Hij verliet Haran, zijn neef Lot ging met hem mee.

Iemand met een evenwichtig karakter is vaak snel bang.
Dat zie je ook bij Abraham toen hij in Egypte aankwam.
Hij vreesde gedood te worden, omdat Sara een mooie vrouw was.
In plaats van te vertrouwen op Gods hulp en bescherming,
ging Abraham te rade bij zijn eigen gezond verstand.
Sara moest maar zeggen dat ze zijn zuster was.
Toen de farao deze leugen ontdekte,
werd Abraham het land uitgezet.

Evenwichtige typen houden van harmonie, rust, veiligheid en vrede.
Ze zijn de beste vredestichters die er te vinden zijn.
Je komt dit ook tegen bij Abraham.
Wanneer de spanning tussen de herders van Lot
en de herder van Abraham groeit,
probeert Abraham hier een oplossing voor te vinden.
Hij stelde voor om uit elkaar te gaan,
de een in de ene richting, de ander in de andere richting.
En zo nam Abrahm afscheid van Lot.
Nu was hij eindelijk daar waar God hem wilde hebben:
helemaal alleen zonder familie, los van zijn wortels.

Evenwichtige typen hebben vaak veel tijd nodig
om hun levenslessen te leren.
Het mooie is dat God die tijd ook aan Abraham gaf.
Hij hield rekening met zijn karakter.
God verwachte niet teveel tegelijk van hem,
Abraham doorliep een langzaam en rustig groeitraject.
God bleef geduld met hem houden.

Beetje bij beetje vormde God door de jaren zijn karakter.
Wat zal Abraham geworsteld hebben met Gods opdracht
zijn zoon Isaak te offeren.
Maar God had zo in zijn leven gewerkt,
dat hij Hem nu volledig vertrouwde.
Hij ging in geloof en was bereid zijn zoon af te staan.
Abraham werd de vader van alle gelovigen.
Gun mensen als Abraham de tijd,
verwacht niet teveel tegelijk van hen,
dan zul je zien dat ze stapje voor stapje verder komen.
En uiteindelijk Gods doel met hun leven bereiken.

dinsdag 15 april 2014

God vormt Paulus wilskrachtige karakter

Een bijbels voorbeeld van een wilskrachtig persoon is Paulus.
Hij is een krachtige persoonlijkheid die weet wat hij wil.
Wilskrachtige typen zijn optimistisch van aard,
vol zelfvertrouwen en nemen snel beslissingen.
Het zijn dynamische mensen
die goede prestaties leveren ook onder druk.
Als ze eenmaal hun zinnen op iets gezet hebben
dan gaan ze er ook helemaal voor.
Ze kunnen daarin heel ver gaan.
Dat zie je ook bij Paulus.
Hij was er voor zijn bekering heilig van overtuigd
dat de christenen een gevaarlijke groepering waren.
Hij deed er alles aan om hen uit te roeien,
niets was hem daarbij teveel.
Na zijn bekering was Paulus nog altijd heel fanatiek in zijn handelen
zij het dat de doelen die hij nastreefde veranderd waren.
Paulus ging tot het uiterste in zijn inzet voor Gods koninkrijk.

Hoewel een wilskrachtig persoon zich moeilijk laat veranderen,
zien we toch dat Paulus na zijn bekering veranderde.
Gods Geest was ook in hem aan het werk.
Van nature hebben wilskrachtige personen
weinig respect voor mensen met zwakheden.
Zo zie je dat Paulus moeite heeft met Marcus.
Marcus was in zijn ogen een loser, die de zendingsreis niet afmaakte,
Hij wilde hem daarom perse de volgende reis niet mee hebben.
In de loop der jaren werd Paulus echter een stuk milder.
Hij kwam zelfs zover dat hij van Marcus zei
dat hij een bruikbare kracht voor hem was.
Zo'n compliment aan het adres van iemand die eerst faalde,
zul je niet zo snel horen uit de mond van een wilskrachtig type.
Een andere verandering die Paulus doormaakte
was dat hij liefdevoller naar mensen toe werd.
Van nature hebben wilskrachtige personen geen warme persoonlijkheid.
Maar God maakte van hem iemand
die bewogen en begaan was met mensen.

Paulus is er het levende bewijs van dat wilskrachtige personen
van grote betekenis kunnen zijn voor Gods koninkrijk.
Zoals bij Paulus gebeurde,
zo wil God ook ons karakter gebruiken en vormen
zodat we overvloedig vrucht kunnen dragen voor Hem.

Hillie Snoeijer
Geloofscoach CHRISTIENA

maandag 14 april 2014

God vormt Petrus' gevoelsmatige karakter
Petrus is in de Bijbel een voorbeeld van een persoon
met een uitgesproken gevoelsmatig karakter.
Wanneer je het leven van Petrus volgt,
wordt daarnaast ook zichtbaar hoe God
door de Heilige Geest werkt aan het karakter van Petrus.

Gevoelsmatige mensen zijn mensen met een open en spontaan karakter.
Dat zien we ook bij Petrus.
En dat maakte hem geliefd bij de mensen.
Gevoelsmatige mensen praten graag en dat geldt ook voor Petrus.
Van hem treffen we in de Bijbel
meer uitspraken aan dan van enig ander discipel.
Gevoelsmatige mensen nemen snel beslissingen,
omdat ze minder nadenken en op hun gevoel afgaan.
Ook dat zie je bij Petrus.
Wanneer Jezus hem vraagt om discipel van hem te worden
laat hij onmiddellijk zijn netten achter en volgt Jezus.
Petrus laat ook duidelijk impulsief gedrag zien,
gedrag dat we vaker tegenkomen bij gevoelsmatige mensen.
Zij zijn geneigd eerst te doen voordat ze nadenken.
De impulsieve Petrus stapt zo uit de boot en loopt over het water.
Zo moedig hij eerst is, zo bang is hij een klein poosje later.
Gevoelsmatige mensen kennen heftige gemoedsschommelingen.
Ze kunnen zo van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan.
Gevoelsmatige mensen zijn nogal eens geneigd tot onnadenkend handelen.
Zo ook Petrus, voor Jezus Petrus vraag kan beantwoorden,
heeft hij Malchus het oor al afgeslagen.
Gevoelsmatige mensen bezwijken snel onder groepsdruk.
Ze willen aardig gevonden worden
en kunnen daardoor niet goed omgaan met kritiek.
Zo was er ook bij Petrus niet veel voor nodig
om hem tot de uitspraak te brengen dat hij Jezus niet kende.
Terwijl hij kort daarvoor nog aangegeven had
bereid te zijn met Jezus te sterven.

Na Jezus opstanding en het eerherstel van Petrus
begon voor Petrus de weg omhoog.
Toen de Heilige Geest in het hart van Petrus kwam wonen en werken,
werd zichtbaar hoe God zijn karakter ging vormen.
Petrus die eerst snel bang was,
veranderde door de werking van de Geest.
Petrus confronteerde diverse malen zijn joodse toehoorders.
Hij wees hen ronduit op hun verantwoordelijkheid
voor de kruisiging van Gods Zoon.
Hij confronteerde de joodse raad,
die vervolgens woest reageerden en van plan waren de apostelen te doden.
Voorheen zou Petrus bang gereageerd hebben,
maar nu bleef hij kalm en rustig
en liet zich niet imponeren door de dreigementen en geselingen.
Petrus was niet langer een opschepper,
maar hij wist zich een instrument in Gods hand
en gaf God alle eer voor wat hij deed.

De veranderingen in het karakter van Petrus
laten zien hoe de Heilige Geest onze zondige karaktergewoonten
kan ombuigen, vormen en aanvullen,
zodat we meer vrucht voortbrengen in ons leven voor God.
Zoals God dat deed bij Petrus,
zo wil Hij dat ook doen bij jou en mij.
Die veranderingen komen niet tot stand
doordat wij zelf daar ons uiterste best voor doen.
Het zijn veranderingen die plaatsvinden
wanneer wij vol van Gods Geest zijn.
Alleen zo krijgt de Geest de ruimte
om zijn herscheppende werk in ons te doen.

Hillie Snoeijer

donderdag 10 april 2014

God vormt Mozes' verstandelijke karakter


Ons karakter is tot op zekere hoogte veranderbaar.
Natuurlijk, bepaalde trekken blijven je eigen,
maar alle aspecten van je karakter liggen niet onwrikbaar vast.
God kan en wil je karakter vormen en sterker maken,
zodat je bruikbaar en inzetbaar wordt voor Hem.
Hij doet je een leerschool doorlopen
met het doel Gods karakter
meer in jou tot uitdrukking te laten komen.
God gaat met je aan de slag.
Hij laat je karakter tot ontwikkeling komen.
Zodat het allerbeste uit jou tevoorschijn komt.

Laten we eens kijken naar Mozes en hoe God hem vormde.
Mozes is een voorbeeld van een man met een verstandelijk karakter.
Door zijn hoge opleiding aan het hof van de farao
had hij de gelegenheid om zijn gaven en bekwaamheden te ontwikkelen.
Vanwege zijn groot rechtvaardigheidsgevoel
doodde hij eens een Egyptische opzichter.
Hierna sloeg hij op de vlucht naar Midian.
Daar werd hij schaapherder en leerde hij omgaan
met eigenwijze, weerbarstige schapen.
God gebruikte deze periode om hem
klaar te maken voor een belangrijke taak.

Wanneer God Mozes roept om Zijn volk uit Egypte weg te leiden,
komt Mozes met allerlei tegenwerpingen
waaruit niet alleen zijn ongeloof,
maar ook zijn faalangst, besluiteloosheid, minderwaardigheidsgevoelens
en gebrek aan zelfvertrouwen naar voren komen.
Allemaal zaken die zo kenmerkend zijn voor verstandelijke typen.
Maar God wist heel goed dat Mozes
tot veel meer in staat was dan hij zelf dacht.
Verstandelijke typen denken vaak dat ze niet genoeg kunnen,
en daardoor laten ze veel kansen liggen.
Wat zij moeten leren is dat ze met Gods hulp
nog meer kunnen dan ze zelf denken.

Mozes voelde zich minderwaardig en onzeker.
" Wie ben ik om naar de farao te gaan?", zei hij.
Maar God liet hem weten dat Hij erbij zou zijn.
Een mens samen met God is tot alles in staat.
God verzekert Mozes ervan dat Hij alles is
wat Mozes nodig heeft om zijn taak uit te voeren.
Maar Mozes is bang om opnieuw te falen, net als de vorige keer.
Aan hem knaagt de onverwerkte pijn uit het verleden.
Mozes vindt zichzelf niet goed genoeg
om namens God het woord te kunnen voeren aan het hof.
God belooft hem dat Hij zelf de woorden in zijn mond zal leggen.
En dat zou voldoende moeten zijn.

Maar er is heel wat overtuigingskracht nodig
om een verstandelijk type om te krijgen.
Zo ook bij Mozes, hij blijft volhouden niet geschikt te zijn.
Hij staat op het punt de grootste kans te missen die hem geboden word.
Maar God wilde niet dat Mozes deze kans zou verspelen.
God werd kwaad op Mozes.
Een verstandelijk type moet vaak met kracht
tot de werkelijkheid worden geroepen
om zijn onvruchtbare innerlijke remmingen te breken.
Zachte woorden van begrip zijn dan soms niet voldoende.
God zet door, Hij stuurt Aäron om Mozes te helpen.
En uiteindelijk geeft Mozes zich gewonnen.

Hoewel de verstandelijke Mozes geen natuurlijke leidersfiguur was,
heeft God hem toch geholpen een van de grootste leiders
te worden die de wereld ooit heeft gekend.
God hielp hem om ver boven zichzelf uit te stijgen.
Mozes leidde, met Gods kracht, het volk Israël uit Egypte.
God maakte hem bekwaam voor zijn taak.

Zoals God bezig was om Mozes karakter te vormen
zo doet Hij dat ook bij jou en mij.
God wil het beste in ons tevoorschijn roepen.
En daarbij houdt Hij rekening met ons karakter.
Laat God in je leven werken,
want met God aan je zij kom je pas goed uit de verf!

 Hillie Snoeijer
(Geloofscoach CHRISTIENA)

woensdag 9 april 2014

Ontdek je karaktertype

Elk mens heeft een unieke persoonlijkheid.
In de loop van de tijd zijn er diverse pogingen gedaan
om verschillende karaktertypes te beschrijven.
Niet om mensen daarmee in een hokje te stoppen,
maar wel om anderen en jezelf beter te begrijpen.
Persoonlijkheidsanalyse is tot op zekere hoogte waardevol,
maar het is en blijft een versimpeling van de werkelijkheid.
Die is altijd complexer dan de indeling suggereert.
Met dat in je achterhoofd gaan we kijken
naar een aantal verschillende persoonlijkheidstypes.
Het is leuk om na te gaan in welk type jij jezelf herkent.

De indeling die ik hier gebruik is gebaseerd
op de factoren verstand-gevoel-wil-gedrag.
Iedereen heeft te maken met deze 4 aspecten,
maar het ene aspect is bij de een sterker aanwezig dan bij de ander.
De mate waarin dit varieert wordt zichtbaar in ons karakter.
Daarbij kun je 4 karaktertypen onderscheiden:
(1) het verstandelijke karaktertype
(2) het gevoelsmatige karaktertype
(3) het wilskrachtige karaktertype en
(4)  het evenwichtige karaktertype

Het verstandelijke karaktertype

Verstandelijke mensen laten zich vooral leiden door hun verstand.
Ze worden gekenmerkt door een diepgang van denken.
Hun innerlijke wereld is sterk ontwikkeld.
Ze zijn vaak introvert en minder gericht op hun omgeving dan anderen.
Ze hebben behoefte aan kennis, diepgang en logica.
Ze kunnen zich goed concentreren en zijn in staat tot complex denkwerk.
Ze zijn vaak goed in het analyseren van problemen
en het bedenken van oplossingen voor problemen.
Verstandelijk ingestelde christenen kunnen hun denkvermogen
gebruiken om de Bijbel te bestuderen en zo te groeien in wijsheid.
Doordat dit type minder gericht is op de wereld om hen heen
blijven ze vaak achter in de ontwikkeling van zelfvertrouwen.
Ze zijn vaak verlegen en onzeker.

Het gevoelsmatige karaktertype
Gevoelsmatige mensen laten zich bij voorkeur leiden door hun gevoel.
Ze uiten gemakkelijk hun gevoelens.
Het zijn vaak spontane, aantrekkelijke en mensgerichte mensen.
Ze hebben behoefte aan sociale contacten.
Ze zijn gericht op ervaring en beleving.
Mensen met een gevoelsmatige persoonlijkheid
zijn geneigd om veel aandacht te besteden aan uiterlijke dingen.
Ze genieten van hun populariteit en pronken graag met dingen.
Ze zijn geneigd tot zelfingenomenheid
en kunnen zichzelf gemakkelijk overschatten.

Het wilskrachtige karaktertype
Wilskrachtige mensen zijn herkenbaar door hun sterke wil.
Ze zijn optimistisch van aard, vol zelfvertrouwen
en nemen snel beslissingen.
Ze zijn actief, dynamisch en kunnen hoge prestaties leveren.
Het zijn onvermoeibare doorzetters
die zich niet snel door de omstandigheden van hun stuk laten brengen.
Hun leven draait om prestaties en succes.
Wilskrachtige gelovigen hebben er moeite mee om te leven uit genade.
Ze leven niet graag in afhankelijkheid van anderen.
Schaduwkant van dit karaktertype is hun neiging tot trots.
Ze willen graag bewonderd en belangrijk gevonden worden.
Nederigheid gaat hen moeilijk af.

Het evenwichtige karaktertype

Bij mensen met dit karaktertype is er een goede balans
tussen verstand, gevoel en wil,
waardoor ze een rustige persoonlijkheid hebben.
Bij hen is het 'doen' vooral van belang, het gedrag dus.
Gewoonten, routine en ervaring spelen een belangrijke rol in hun leven.
Ze staan stabiel in het leven,
omdat ze hun gedrag minder laten bepalen door de omgeving.
Ze vallen vaak minder op bij anderen,
maar blinken wel uit in veelzijdigheid.
Het zijn veelal beheerste, volgzame en praktisch ingestelde mensen.
Schaduwzijde van dit type is dat ze vaak star en minder flexibel zijn.
Ze hebben een hekel aan veranderingen, laten alles het liefst bij het oude.
Ze laten weerstand bij vernieuwingen zien.

Herken je jezelf in één of meer van de beschreven typen?
Vaak springen er wel een of twee karaktertypen uit.
Ikzelf ben bijvoorbeeld  vooral een verstandstype.
Ik maak volop gebruik van mijn denkvermogens.
Vind het heerlijk om uit te pluizen hoe iets in elkaar steekt.
Mijn verlangen is om wijsheid op te bouwen
om zo beter het leven van elke dag te kunnen leven.
Mijn zwakke kant ligt inderdaad op het gebied van zelfvertrouwen.
Ondanks dat ik daar al heel wat in gegroeid ben,
blijft dat mijn aandacht vragen.
In welk type of in welke typen herken jij jezelf?

Wat voor type je ook bent,
het ene type is niet meer of minder dan de ander.
We zijn gewoon verschillend en dat is het.
Ieder weerspiegelen we op onze eigen unieke manier
een klein stukje van Gods karakter.
En dat is prachtig.
Je bent een mooi mens!

dinsdag 8 april 2014

God eren met je karakterOnze God is een veelkleurige God.
Die veelkleurigheid zien we terug in heel de schepping.
Zo schiep God vele soorten aan planten en dieren.
Hoewel God maar één soort mensen heeft geschapen,
draagt ook de mens de veelkleurigheid van God met zich mee.
De veelkleurigheid van God komt bij de mens naar voren
in de verschillende karakters en persoonlijkheden van mensen.
Ieder op onze eigen plek en op onze eigen manier
laten we iets van het karakter van God zien.
Ieder mens neemt een unieke plaats in binnen Gods schepping.
Met al onze persoonlijke verschillen kunnen we elkaar prachtig aanvullen.
Samen zijn we geschapen naar Gods beeld.

Ons karakter is deels bepaald door erfelijkheid
en wordt anderzijds ook gevormd door omgevingsinvloeden.
Onze opvoeding, het sociale en kerkelijke milieu waarin we opgroeien,
het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op ons karakter.
Voor christenen is ook het leven in verbondenheid met God
een belangrijke factor in onze karaktervorming.
God vormt ons karakter steeds meer naar het beeld van Jezus.
Geloofsgroei wordt zichtbaar in een veranderd karakter.

Ieder karakter brengt zijn eigen gaven en zwakten met zich mee.
We zijn nogal eens geneigd om ons blind te staren op onze zwakten.
Het is moeilijk om de schaduwzijde van je karakter te aanvaarden.
Maar realiseer je dat je niet alles kunt hebben.
Laat de zwakke kanten van je karakter je stimuleren tot samenwerking.
God heeft ons niet geschapen als op onszelf staande individuen.
Jij hebt andere mensen nodig
en andere mensen hebben jou nodig.
Wanneer jouw karakter alleen maar bestond uit sterke kanten
dan zou je je nooit uitstrekken naar God.
Juist jouw karakterzwakten kunnen je helpen
om te leren leven in afhankelijkheid van Hem.

Wees blij met de sterke kanten van je karakter,
God heeft ze je niet voor niks gegeven.
Hij heeft daar een bedoeling mee.
Je karaktergaven zijn onlosmakelijk verbonden met jouw bestemming.
God wil dat je je gaven inzet om anderen ermee te helpen.
Om Hem ermee te dienen.

Al met al ben je te feliciteren met je karakter.
Laat het je een eer zijn om elke dag in jouw karakter
een stukje van Gods karakter te laten zien aan de mensen om je heen.
Eer God met jouw karakter.

Hillie Snoeijer
(Geloofscoach CHRISTIENA)

donderdag 3 april 2014

Geroepen om te dienenDienen is niet een populaire bezigheid in deze wereld.
Met het egoïsme en de zelfzucht die in ons allemaal zit,
worden we liever gediend dan dat we anderen dienen.

Toch is de Bijbel duidelijk:
we zijn geroepen om te dienen en lief te hebben,
om anderen tot zegen te zijn.
Niet om ons daarmee klein te houden,
maar omdat daarin het geheim van waar geluk verscholen ligt.
Juist door te dienen en liefde te geven aan God en mensen
zul je zelf ontvangen en gelukkig zijn.

Jezus zelf heeft ons het voorbeeld gegeven van een dienend leven.
Hij verliet zijn hoge positie in de hemel,
Hij vernederde Zich door als mens naar deze wereld te komen.
Hij gaf de hoogst denkbare positie in de hemel op
voor de meest verachtelijke positie op aarde.
Als dat geen dienen is.
En Hij deed dat uit liefde voor ons.
Hij gaf Zijn leven aan het kruis,
om ons te redden en met God te verzoenen.
Zo werd Hij ons tot zegen.
Daarom heeft God Hem nu hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen staat.

Jezus heeft het voorbeeld gegeven
en Hij vraagt ons om Hem daarin te volgen.
Hij belooft dat dienen ons gelukkig zal maken.
Omdat het onderdeel is van de natuurwetten van Gods Koninkrijk.
Dienstbaar ingestelde mensen zijn gelukkige mensen.
Het tegenovergestelde is ook waar:
mensen die zich alleen maar willen laten bedienen,
zijn meestal geen gelukkige mensen.

Jij hebt de opdracht de liefde die je van God ontvangen hebt
door te geven aan de mensen om je heen.
En het bijzondere is dat je er zelf niet minder van zult worden.
De Bijbel zegt: "Geef, dan zal je gegeven worden;
een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat
zal je worden toebedeeld.
Want de maat die je voor anderen gebruikt,
zal ook voor jullie worden gebruikt." (Luc 6:38)
Hoe meer jij anderen tot zegen bent,
hoe meer je ook zelf gezegend wordt.
Hoe minder je anderen zegent, hoe minder zegen je ontvangt.
Wees dus royaal in het delen van je liefde.

God en mensen liefhebben en dienen
is niet iets wat je moet doen vanuit plicht en moeten.
God ziet graag dat je het doet vanuit liefdevolle toewijding aan Hem.
Omdat je van Hem houdt.
God is niet geïnteresseerd in je dienen op zich,
maar vooral in de houding van je hart die erachter schuilgaat.
Wat zijn jouw drijfveren om je in te zetten voor een ander?
Zijn jouw motieven zuiver?

Wees anderen tot zegen,
zet jezelf, je tijd en je krachten in voor het welzijn van de ander.
Doe zoals iemand eens schreef:
"Kijk met je ogen naar de mensen zoals Jezus deed,
open je oren voor de nood van mensen die hulp nodig hebben,
gebruik je mond om goede dingen over en tot mensen te zeggen,
wees met je handen behulpzaam om anderen te dienen
en met je voeten bereid om te gaan om zegen te verspreiden."
Laat zo Gods liefde stromen naar de mensen om je heen.

woensdag 2 april 2014

Als klei in handen van de PottenbakkerGods plan met mensen is om hen te vormen naar het beeld van Jezus.
God schiep de mens naar Zijn beeld,
maar door de zondeval raakte dat beeld beschadigd.
God laat het er echter niet bij zitten.
Het is Zijn verlangen om ook in jou
opnieuw Jezus zichtbaar te maken.

God is de Pottenbakker.
Jij bent de klei.
Hij kneedt je en Hij vormt je.
Net zo lang tot je op Jezus lijkt.

Het proces dat jij als klei ondergaat
voelt voor jou niet altijd prettig.
Wanneer God je begint te kneden
kun je je vragen en twijfels hebben waar Hij toch mee bezig is.
Je voelt de druk van het kneden.
En dat is vaak niet fijn.
Maar weet, dat Hij bezig is met de voorbereidingen
zodat Hij je straks kan vormen naar Zijn beeld.
Een brok klei wat nog hard is, is slecht vormbaar.
Daarom gaat God je leven kneden.
Zodat je zachter wordt.
En Hij je kan gaan vormen.

Eenmaal gekneed ben je klaar voor de volgende fase.
God gaat je leven vormen naar het beeld van Jezus.
Hij drukt als het ware het beeld van Jezus in jou
zoals je een uitsteekvormpje drukt in een lap deeg.
Probleem is echter dat er dan teveel jij is.
Alles wat buiten het beeld van Jezus is
zal door God weggehaald worden.
Dit moet weg, dat moet weg.
En dat kan je zeer doen.
Dingen waar jij aan gehecht bent
doet God weg omdat het niet past bij het beeld van Jezus.
Au!

Wanneer het proces van kneden en vormen afgerond is,
dan lijk je in alle opzichten op Jezus.
Wow, dat ziet er mooi uit!
Wat een geweldig mens is God bezig van jou te maken.

Maar dit proces van kneden en vormen
is niet van vandaag op morgen afgerond.
Het is een levenslang proces.
Pas bij Jezus terugkomst
legt God de laatste hand aan ieder van ons.
In een ondeelbaar ogenblik
voert Hij de finishing touch uit.
Dan zullen we volmaakt op Jezus lijken.
Zijn zoals Hij.
Geweldig zal dat zijn.

Wanneer jij de pijn van het kneden en vormen
in je eigen leven ervaart,
weet dan dat het alle pijn en moeite waard zal zijn.
Wanneer God, de Pottenbakker,
klaar zal zijn met Zijn werk
dan is er niets meer aan jou op- of aan te merken.
Jouw leven zal dan perfect en volmaakt zijn,
zoals Jezus perfect en volmaakt is.
Hou je dat beeld steeds voor ogen
wanneer je voelt en ervaart dat God je kneedt en vormt.
Hou vol, het resultaat zal er mogen zijn!

dinsdag 1 april 2014

Vrucht dragen is Gods werk in en door jou heen
Christenen zijn geroepen om geestelijk vrucht te dragen.
Het is mooi wanneer je Jezus hebt leren kennen,
in Hem bent gaan geloven,
maar Gods plan met jou en mij is dat ons geloof
zichtbaar gaat worden in ons leven van alledag.
Hij wil vruchten van geloof zien in jouw en mijn leven.

Vruchtdragen is iets wat we uit onszelf niet kunnen.
Hoe goed we ook ons best doen,
het zal altijd beneden Gods maat zijn,
omdat in onze eigen goede daden altijd zonde meekomt.
Toch geeft God ons de opdracht om te wandelen in goede werken.
Maar Hij zorgt er zelf voor dat wij dit ook kunnen.
Daarvoor gaf Hij ons zijn Heilige Geest.
Zijn Geest woont in ons.
Door de Geest is het zaad voor een vruchtbaar leven in ons.

Door te leven in verbondenheid met de Geest,
ons te laten leiden door de wil van God,
stelt Hij ons in staat om goede werken te doen
en geestelijk vruchtbaar te zijn voor Hem.
Jezus zelf gebruikt hierbij het beeld van de rank en de wijnstok.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen wij geen vrucht dragen als we niet in Hem blijven.
Als we in Hem blijven, dan zullen wij veel vrucht dragen.
Maar zonder Hem kunnen we niets doen.

Wanneer wij geestelijk vrucht dragen dan heeft dit een goede uitwerking.
Voor God, voor anderen en voor onszelf.
God wordt erdoor geëerd.
"De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden
wanneer jullie veel vrucht dragen"
(Joh 15:8).
Andere mensen ondervinden er voordeel van.
Vanwege de daden die we doen uit liefde tegenover hen.
En ook wijzelf zijn er bij gebaat.
We zullen in ons karakter steeds meer op Jezus gaan lijken.
"Van goede woorden wordt een mens zelf beter,
van goede daden plukt hij zelf de vruchten"
(Spreuken 12: 14 GNB).

Het geheim van een vruchtbaar leven
ligt in de bereidheid om te willen sterven aan jezelf.
"Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht
"(Joh 12:24).
Zo geldt dat ook voor ons.
Pas wanneer wij sterven aan onze eigen verlangens
en onze wil helemaal overgeven aan God,
pas dan kan het leven van God zich in en door ons heen openbaren.

De liefde van God gaat zich in ons leven vermenigvuldigen.
Zoals die ene graankorrel uitgroeit tot een korenaar,
zo zullen ook wij wel dertig- tot honderdvoudig
kunnen delen van hetgeen we van Hem ontvangen hebben.
Door overgave van onze wil aan Hem,
gaan we steeds meer in de geest van God handelen.
Naarmate wij daarin geestelijk groeien,
komt de vrucht van de Geest in onze leven tot bloei.
Wat heerlijk om zo vruchtbaar te mogen zijn voor God.

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!