vrijdag 22 januari 2021

Ik bouw op U


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Op U bouwt ieder die U kent,
die in zijn angst zich tot U wendt,
want wie U zoeken in hun leven,
hebt U, o Here, nooit begeven.
(Gereformeerd kerkboek, Psalm 9:7)

God is eerlijk en rechtvaardig.
Hij zal alle onrecht wat op aarde gebeurt niet door de vingers zien.
Hij is God en zal rechtvaardig vonnis spreken.
De kwaaddoeners zullen ten val komen,
want God zal als rechter hen vonnissen en straffen.

God staat aan de kant van de verdrukten.
Hij staat mij terzijde.
Hij wil mijn toevlucht wezen.
Hij is voor mij een burcht.
Hij zal mij beschermen in gevaar.

Wij die U kennen mogen in onze angst en pijn op U bouwen.
Want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o Here, nooit begeven.
Ontferm U over ons, redt van wie ons onrecht doen.
Heer, wij hopen op U, want U behoren wij toe.
U zult ons nooit begeven, U bent voor altijd onze toevlucht.
Ik bouw op U, geprezen zij Uw grote naam.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 20 januari 2021

Psalm 7: God zal voor je opkomen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


God zal ik loven, de Gerechte,
Hij zal voor mij het pleit beslechten.
Nu looft mijn lied in eeuwigheid
des Heren naam en majesteit.

Gereformeerd Kerkboek, Psalm 7:7

Psalm 7 is een klaaglied van David.
Hij schreef deze psalm als antwoord op
de lasterlijke beschuldiging van ene Kus uit de stam Benjamin.
Kus beweerde dat David probeerde Saul te vermoorden,
om zo zelf koning te kunnen worden.
David was hier diep door gekwetst.
In plaats van het recht in eigen hand te nemen en terug te slaan,
schreeuwt David in deze psalm tot God om gerechtigheid.
Bidden tot God is het beste antwoord dat hij kon geven op de beschuldigingen van Kus.
Hij wist: wreek jezelf niet, maar laat het aan God over om recht te doen.
Want God zegt: Mij komt de wraak toe.
Neem niet zelf het heft in eigen handen, maar laat het over aan God.
Vraag Hem het voor je op te nemen en je reputatie te herstellen.
Dat is wat David doet in deze psalm.

David begint deze psalm met zijn vertrouwen uit te spreken in God.
Hij weet dat hij op God aan kan, Hij wil bij Hem schuilen.
God kan hem redden en bevrijden.
David vraagt God dan ook voor zijn recht op te komen.
De vijand heeft ten onrechte kwaad tegen hem in de zin.
David is ervan overtuigd dat hem niets te verwijten is.
Hij is niet uit op de dood van Saul.
Integendeel, hij spaarde hem het leven toen hij de kans had hem te doden.
Daarom doet hij een beroep op God.
Hij smeekt God om het recht openlijk over hem te doen zegevieren.
Hij vraagt om eerherstel ten overstaan van allen.
Hij bidt of God deze slechtheid wil beƫindigen.
Want God is immers een rechtvaardig God.
Hij zal eerlijk oordelen over alles wat op de aarde gebeurt.
God is het die harten doorziet.
Hij kent onze motieven en onze daden.
God toornt over allen die slechtheid doen.
Hij zal recht spreken, Hij zal het pleit beslechten.
En daarom eindigt deze psalm met lof en dank aan God.

Ben jij ook wel eens vals beschuldigd?
Of is jou ten onrechte ook wel eens kwaad aangedaan?
Neem dan niet zelf het recht in eigen handen.
Wend je tot God en vraag Hem je pleit te beslechten.
God zal eerlijk recht spreken.
Niemand zal wegkomen met het onrecht dat hij deed.
Soms grijpt God snel in en stopt Hij hen die onrecht doen.
Zo beschermt Hij zijn kinderen.
Op andere momenten laat God het kwaad eerst nog op zijn beloop.
Wij snappen het vaak niet waarom God dat doet.
Het is om redenen die God alleen kent.
Onschuldige mensen lijden er dan onder.
Maar vergeet niet dat God uiteindelijk recht zal spreken.
Ook al is dat misschien pas na dit leven.
Vroeg of laat zal Hij je pleit beslechten.
Daar mag je zeker van zijn.
Want God is eerlijk en rechtvaardig.
Hij zal eens een einde maken aan alle kwaad,
en recht doen aan allen die onrecht werd aangedaan.
Leg je leven maar in Gods handen.
Je mag bij Hem schuilen.
Hij zal zijn vleugels over je uitbreiden en je beschermen.
Loof daarom Gods rechtvaardigheid.
Zing je lied voor God, de Allerhoogste.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,

ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.

Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.

Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 19 januari 2021

Psalm 6: Heer, red mij, want U bent trouw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keer weer en red mijn leven.
Heer, wil mij uitkomst geven:
uw trouw is immers groot.
Wie kan uw naam nog noemen,
uw grote daden noemen
U loven in de dood?
Gereformeerd Kerkboek, Psalm 6:3 berijmd


Psalm 6 is de eerste van zeven boetepsalmen.
David is zich bewust van zijn hachelijke situatie.
Het gaat niet goed met hem.
Hij roept het uit tot God:
O Here, nee, straf mij niet in het vuur van Uw toorn!
Hij smeekt God om medelijden en genezing.
Hij voelt zich zwak, ziek, verward en niet zichzelf.
Hij vreest voor zijn leven.
Hij weet dat hij schuldig staat tegenover God.
In zijn nood roept hij echter tot God om redding en genezing.
Hij beseft dat als God hem alleen rechtvaardig zou behandelen,
zonder genadig te zijn, dat hij door Gods toorn dan zou worden weggevaagd.

David doet een beroep op Gods genade.
Hij roept het uit: Here, keer weer en red mijn leven!
Red mij door Uw goedheid en trouw.
Doe mij niet sterven.
Want dan kan ik niet langer van U getuigen en U om uw goedheid loven.
Wat de oorzaak was van David zijn pijn wordt ons niet verteld in deze psalm.
Maar wat het ook was, hij zocht uitkomst bij God.
Hij smeekt God om hem niet te straffen, maar om redding te schenken.
Hij vertrouwt erop dat God zijn smeken hoort en in zijn genade zijn gebeden zal beantwoorden.

Daar mogen wij ook op vertrouwen.
Wanneer het slecht met ons gaat,
dan mogen ook wij een beroep doen op Gods genade.
Ga in gebed tot God, zoek het bij Hem.
Zoek zijn aangezicht en vraag Hem om redding.
God is vol genade, Hij wil uitkomst geven.
Niet omdat jij dat verdient, maar vanwege zijn goedheid.
Wanneer jij nederig tot Hem komt,
dan mag je erop vertrouwen dat Hij je genadig zal zijn.

Getuig tegenover anderen van wat Hij voor je zal doen.
Vertel hoe Hij je steeds weer redt uit je nood en je te hulp komt.
Loof Hem om de goedheid en genade die Hij jou bewijst.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

maandag 18 januari 2021

Psalm 5: God beschermt de rechtvaardigen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Want Gij, o Here, blijft ons dragen,
Gij zijt rechtvaardigen ten schild.
Gij zegent hen getrouw en mild
en Gij omgeeft hen al hun dagen
met welbehagen.
(Gereformeerd Kerkboek Psalm 5:10)

God, iedere morgen kijk ik omhoog naar U.
Hoor mijn bidden, wil mij antwoord geven.
Heer, in mijn moeiten en zorgen,
mag ik op uw bescherming rekenen.
Dankzij Uw genade en liefde mag ik komen tot U.

Wilt U mij leiden en de weg wijzen?
Maak mij duidelijk wat ik moet doen.
Heer, ik vertrouw op U.
Ik heb U lief en vind vreugde in U.
U beschermt mij, U bent als een schild om mij heen.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof


Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 13 januari 2021

Psalm 4: Om nooit te vergeten!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De HEER schenkt zijn gunst aan wie Hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot Hem roep.
(Psalm 4:4)

Soms zijn er situaties in je leven die zo moeilijk zijn,
dat je bijna zou vergeten dat God met je is.
Alles zit tegen, je hebt te maken met tegenslag op tegenslag.
Mensen keren zich tegen je, je voelt je alleen en gevangen in je situatie.

Maar dit mag je weten:
Weet dat God jou ziet en luistert naar jouw gebeden.
Weet dat Hij jou zijn goedheid en genade schenkt.
Weet dat Hij het licht van zijn gelaat over je doet schijnen.

Heb vertrouwen in de HEER.
Breng al je zorgen en moeiten maar bij Hem.
Dan kun jij, ondanks alles, in vrede je weg vervolgen.
Omdat je hart vreugde vindt in Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof Boeken

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 12 januari 2021

Psalm 3: Bij God is redding


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leef je geloof en zing het uit met de Psalmen.
Doe dat vandaag eens met Psalm 3.

U, HEER, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
Bij U, HEER, is redding,
uw zegen rust op uw volk.
(Psalm 3:4,5,9)
 
Je  mag zeker zijn van Gods hulp en troost.
Zelfs in moeilijke omstandigheden.
God is groter dan jouw moeiten en problemen.
Hij is nabij een ieder die het van Hem verwacht.
Hij biedt uitkomst en draagt je dwars door moeiten heen.
Bij God is redding, ook voor jou!

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

vrijdag 8 januari 2021

Met Christus de overwinning behalen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen sta je sterker dan alleen.
Dat geldt voor veel dingen in ons dagelijks leven.
Het gaat echter ook op voor je geloof.
Uit jezelf ben je zwak en zondig.
Jouw zonde staat de omgang met God in de weg.
Zelf ben je niet in staat de zonde in je leven op te ruimen.
Daar is jouw hand te zwak voor.

Maar gelukkig is daar God.
Hij is sterk en machtig, Zijn hand schiet nooit tekort.
Hij bedacht een plan om af te rekenen met onze zonde.
Hij gaf daarvoor Zijn geliefde Zoon.
Jezus stierf aan het kruis om jou zo met God te kunnen verzoenen.

Leg jouw zwakke hand maar in Zijn sterke hand.
Verenigd en verbonden met Christus is er hoop voor jou.
God wil je dankzij Christus vergeven en als een Vader voor je zijn.
Christus nam jouw zonde op zich en droeg het weg aan het kruis.
Met Christus hoef jij niet meer gebukt te gaan onder je zondelast.
Met Hem mag jij de overwinning behalen over de zonde.
Ja met Hem ben jij meer dan een overwinnaar.
Leg jouw zwakke hand in zijn sterke hand.
En vier met Hem de victorie.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

donderdag 7 januari 2021

Gods kracht zichtbaar in zwakheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psalm 8 bezingt de glorie en macht van God.
Heel de schepping toont de luister van God.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Gods heerlijkheid.
God gebruikt zelfs het zwakke om zijn glorie te laten zien.
Door zwakke mensen heen beschaamt hij hen die menen sterk te zijn.
Met de stemmen van kinderen en zuigelingen (beeld van het zwakke)
bouwt God een macht op tegen zijn vijanden om hun wraak en verzet te breken.

God die kracht verleent aan de stem van kleine kinderen,
kan ook kracht geven aan jou en mij, midden in onze zwakheid.
Zo zal door onze zwakheid heen Gods glorie schitteren.
Het laat duidelijk zien hoe machtig God is.
Gods tegenstanders en vijanden kunnen niet anders dan zwijgen,
wanneer God krachtig aan het werk is in een anders zwak persoon.

Paulus zien we in 2 Korinthiƫrs 12 worstelen met een doorn in zijn vlees.
Hij smeekt God om het van hem weg te nemen, maar God deed dat niet.
God zei tegen Paulus: 'Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.'
Daarom, zegt Paulus, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Omdat  ​Christus​ mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Ook jouw zwakheden vormen geen belemmering voor God.
Sterker nog, juist in jouw zwakheid kan God je gebruiken.
Want dan zal des te duidelijker zijn dat het God is die het doet.
Zijn kracht wordt duidelijk zichtbaar als jij zwak bent.
Juist als jij zwak bent, kun je sterk zijn in de kracht van God.
Schaam je dus niet voor je zwakheid, maar vind er vreugde in.
Want juist daardoor zie je hoe wonderlijk en krachtig God in jou werkt.
Roem God om wat Hij doet als jij zwak en kwetsbaar bent.
God, hoe groot en machtig bent U!

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,

ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.

Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.

Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.

Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

woensdag 6 januari 2021

Here, bescherm mij


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onlangs stond in het Nederlands Dagblad
dat christenen steeds minder psalmen zingen.
De schrijver van het stuk pleitte ervoor dit toch weer meer te doen.
Zeker in een tijd als deze kunnen psalmen nog steeds heel dichtbij komen.
Dat was ook wat ik vandaag heb gemerkt.
Hoe actueel kunnen de woorden van een psalm toch zijn ...

Sinds recent zing ik dagelijks een psalm bij het orgel.
Vandaag was Psalm 7 aan de beurt.
Bij het zingen van het eerste couplet moest ik denken aan het corona-virus.
Corona als vijand, die probeert mensen te verslinden.
Wat zijn er al ontzettend veel mensen getroffen door dit virus.
We hoorden ervan hoe velen, zeker in het begin van de pandemie,
een eenzame en afschuwelijke dood stierven vanwege het virus. 

Dan komen de woorden van Psalm 7 dichtbij.
Zing het couplet van deze psalm maar eens
met het corona-virus als vijand in je gedachten.
En bid het dan maar mee met deze psalmdichter:
Here mijn God, Gij hoedt mijn leven,
ik heb het in uw hand gegeven,
breid over mij uw vleugels uit.
Laat Heer, de klauwen van het virus mij niet vinden,
mij niet slepen naar zijn woest gebied,
terwijl geen mens mij bijstand biedt.

Vandaag krijgen de eerste mensen van ons land een vaccin tegen corona toegediend.
Een hele mijlpaal waar velen hoge verwachtingen van hebben.
Het is het begin van de weg terug naar een normale samenleving.
Maar vergeet niet, het is uiteindelijk God die ons leven hoedt.
Hij is het die zijn beschermende vleugels over ons uitbreidt.
God is mijn schild en mijn betrouwen.
Ik leg mijn leven in zijn handen.
Hij zal voor mij het pleit beslechten.
Daarom looft mijn lied Hem tot in eeuwigheid.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

dinsdag 5 januari 2021

Bijbellezen om te veranderen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed voornemen voor dit nieuwe jaar:
Lees je Bijbel iedere dag, denk erover na en doe wat God daarin tot je spreekt.
Dan zul je de transformerende kracht van Gods Woord gaan ontdekken en ervaren.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof 

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Ga voor een leven in vrede met God
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlang jij naar vrede met God?
Geloof dan in wat Jezus ook voor jou heeft gedaan.
Hij gaf Zijn leven voor ons aan het kruis.
Hij nam onze zonden op Zich en betaalde ervoor met Zijn eigen leven.
Zo droeg Hij onze schuld weg aan het kruis.
Voor ieder die gelooft in Jezus, zijn de zonden weggedaan en vergeven.
De weg naar God is door Jezus weer open en vrij toegankelijk.
Daarom: kom, geloof en laat je met God verzoenen!
Ervaar iedere dag in dit nieuwe jaar dat je mag leven in vrede met God.

Hillie Snoeijer
Leef je Geloof

Boeken nodig? Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/product dat jij via mijn site koopt bij Bol.Com,
ik een deel van de verkoopopbrengst ontvang.
Gun jij mij dit voordeel, bestel dan je boeken via mij.
Ga via onderstaande knop naar Bol.Com.
Hartelijk dank daarvoor!

Koop bij bol.com

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!