donderdag 22 januari 2015

Hoe lang, o Here?


Soms roep je het, net als David in Psalm 13, uit: Hoe lang, o Here?
Hoe lang blijven de strijd en de teleurstellingen voortduren?
Hoe lang blijf ik ziek?
Hoe lang blijf ik worstelen met mijn ziekte?
Hoe lang blijf ik verdriet voelen om het geleden verlies?
Hoe lang, o Here?

Soms zijn er perioden in ons leven dat het lijkt alsof God ons vergeten is.
Dat Hij Zijn gezicht verbergt.
We begrijpen niet waarom we Zijn nabijheid niet ervaren.
Elke dag lijkt een strijd, we worstelen met onze gedachten en gevoelens.
We lijken de strijd te verliezen.
De vijand lijkt te overwinnen.
Het is nacht in onze ziel.

Wat kun je in dergelijke periodes doen?
1. Blijf bidden.
Stort je hart uit bij God.
Blijf bidden ook al lijkt God zo ver weg.
Huil maar uit bij God gedurende de nacht.

2. Blijf vertrouwen.
Vertrouw op Gods liefde.
Hij laat je niet in de steek.
Het is gemakkelijk om te vertrouwen en te geloven als alles goed gaat,
maar doorsta deze geloofstest, blijf vertrouwen juist als alles tegen zit.

3. Blijf je verheugen.
Je hoeft je niet te verheugen over je moeiten, maar verheug je in Gods verlossing.
God is een God die redt.
Verheug je daar over en wacht op de Here.

4. Blijf aanbidden.
Zie ondanks alles Gods goedheid.
Herinner je alles wat God eerder voor jou heeft gedaan.
Door Hem te aanbidden krijg je perspectief.

5. Blijf hopen.
God werkt door alles heen om Zijn plannen te realiseren.
Vaak is het niet eerder dan wanneer wij loslaten
en onze situatie in Gods handen leggen
dat God ermee aan de slag gaat.
Blijf je lasten niet alleen dragen,
leg het in Gods handen en hoop op Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 21 januari 2015

God haat de leugen

Mensen nemen het niet altijd zo nauw met de waarheid.
Wanneer het beter uitkomt, is een leugentje zo uitgesproken.
Maar God haat leugen en misleiding.
Hij wil dat we eerlijk zijn.

Mensen kunnen we misschien nog wat wijs maken,
maar God is niet te misleiden.
Hij doorziet ons, Hij kent ons hart.
Hij weet wanneer er leugen uit onze mond komt.

Wil jij dat mensen eerlijk tegen jou zijn?
Dat je hen kunt vertrouwen?
Wees dan ook zelf eerlijk tegen anderen.
Laat je niet verleiden tot leugen en misleiding.
Wees eerlijk en spreek de waarheid.
Dat is wat God van je vraagt en wat Hem behaagt.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 20 januari 2015

God maakt je klaar!Ken jij het levensverhaal van Jozef?
Hij had geen gemakkelijk leven.
Maar God gebruikte de moeilijke tijden in zijn leven
om hem klaar te maken voor iets groots.

Jozef ging door moeilijke tijden.
Het maakte onderdeel uit van zijn training.
Verworpen en verkocht door zijn broers,
onrechtvaardig behandeld en in de gevangenis gezet.
En nog kwam er geen einde aan zijn lijden.
God gaf hem de vaardigheid dromen uit te leggen.
Hij vroeg de schenker aan hem te denken.
Maar die vergat hem.
Pas na twee jaar dacht de schenker weer aan Jozef.
Dit moet moeilijk en ontmoedigend zijn geweest voor Jozef.
Het betekende nog twee extra jaren van gevangenschap.
Wat zal dat frustrerend geweest zijn voor hem,
een man in de kracht van zijn leven en met zulke talenten.

Maar God bereidde Jozef voor op iets groots.
Op dat moment zal dat voor Jozef niet zo hebben gevoeld.
Maar uiteindelijk wordt hij geroepen
om de dromen van de Farao uit te leggen.
Jozef vertrouwt op God.
"Ik kan het niet, maar God wel", zegt hij.
Jozef legt de dromen uit en geeft advies hoe te handelen.
Zelfs Farao herkent de wijsheid die in Jozef is gegroeid.
Daarom stelt hij hem aan als onderkoning over heel zijn rijk.

Door al je lijden, beproevingen en levensstormen
bereidt God je voor op je taak.
Hij laat je daardoor groeien in wijsheid.
Gods hulp en wijsheid zullen niet altijd de situatie veranderen,
maar Hij helpt je door de strijd heen.
God gebruikt de moeilijkheden in je leven.
Groei in wijsheid en verlies je vertrouwen op God niet.
Zeg net als Jozef: "Ik kan het niet, ... maar God kan het en Hij zal het doen."
Net als Jozef maakt God jou klaar voor jouw taak in Zijn koninkrijk.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 19 januari 2015

Het kwaad zal eens vernietigd wordenVerbaas jij je wel eens over het kwaad in deze wereld?|
Waarom God al dat onrecht toelaat op aarde?
Jezus vertelt erover in de gelijkenis van het onkruid.

In deze wereld groeien het goede zaad en het onkruid samen op.
Het goede zaad, dat zijn de mensen die horen bij Gods nieuwe wereld.
Het onkruid, dat zijn de mensen die bij de duivel horen.

God staat niet toe dat alle kwaad nu al vernietigd wordt.
Hij stelt de dag van het schiften van het koren en het onkruid bewust uit.
Hij stelt het uit, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen
op het goede nieuws over Jezus te reageren
en ze het meest waardevolle op deze aarde zullen ontdekken.
Hij wil het onkruid niet nu al weghalen,
omdat er dan ook koren mee uit de grond getrokken wordt.
Laat het maar samen opgroeien tot de dag van de oogst.
Dan zal eerst het onkruid van het land gehaald worden.
Daarna zal het koren geoogst worden.

Er komt een dag, bij het eind van deze wereld,
dat God Zijn engelen erop uit zal sturen.
De engelen zullen dan alle slechtheid uit de wereld halen,
alle mensen die steeds maar weer gedaan hebben wat God niet wil.
Het onkruid wordt dan van het land gehaald en verbrand.
Met deze mensen zal het niet goed aflopen.

Maar alle mensen die Gods wil gedaan hebben, zullen gelukkig zijn.
Want zij zullen mogen leven in de nieuwe wereld van hun Vader.
Dan zal alle kwaad verdwenen zijn.
En dat zal heerlijk zijn!

Heb jij al op Gods goede boodschap gereageerd?
Ontdek het meest waardevolle op deze aarde.
Leer Jezus kennen en doe wat God wil.
Zodat ook jij straks mag leven in de nieuwe wereld van je Vader.

N.a.v. Mattheüs 13: 24-30 en 36-43

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 15 januari 2015

Recht en genade ontmoeten elkaar in Jezus

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Recht en genade passen voor ons gevoel niet bij elkaar.
Het zijn in onze beleving twee tegengestelde begrippen die niet met elkaar verenigbaar zijn.
We verwachten óf recht óf genade, maar niet beiden tegelijk.

Zo verwachten wij van een rechter dat hij in een strafzaak
een rechtvaardige straf bepaalt, niet dat hij genade toont aan een dader.
Aan de andere kant verwachten wij in onze persoonlijke relaties genade.
Een liefhebbende ouder is genadig voor zijn kind.
We verwachten dat vrienden genadig en mild voor elkaar zijn.

Maar God is beide.
Hij is een God die rechtvaardig oordeelt én een God van genade.
Hoe kan God deze tegengestelde begrippen met elkaar combineren?
Het antwoord is dat het offer van Jezus aan het kruis
het voor God mogelijk heeft gemaakt om recht en genade te combineren.

Gods recht veroordeelt ons tot de dood, omdat we door onze zonde schuldig zijn.
Maar in Zijn genade en liefde komt Hij naar ons toe
in de persoon van Jezus Christus en betaalt de straf voor ons.
Door het offer van Jezus aan het kruis, is God zowel rechtvaardig als vol genade.
Er wordt recht gedaan, God straft de zonde.
Tegelijk is het God zelf die het offer brengt,
die de straf en de consequenties draagt van onze zonden.
In plaats dat jij sterft aan het kruis,
ondergaat Jezus de dood die jij verdiende.
Zo wordt jij vrijgemaakt van de straf en ontvang je onverdiende genade.
Aan het kruis ontmoeten recht en genade elkaar.

Geweldig dat recht en genade bij God samenkomen.
Wat kunnen we verlangen naar recht als we al het onrecht in deze wereld zien.
En wat hebben ook wij zijn genade nodig.
Wat is het dan geweldig dat bij God aan beiden wordt voldaan.
God zal eens alle onrecht recht zetten en vonnis vellen.
Maar je mag Gods genade ontvangen.
Schuil achter het bloed van Jezus.
Dan ben je niet langer schuldig meer, maar vrij.
Want wanneer je Zijn genade ontvangt,
dan is al je schuld vernietigt en uitgewist aan het kruis.
Recht en genade ontmoeten elkaar in Jezus.
Verheug je in het offer wat Jezus voor jou bracht!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 14 januari 2015

Vertrouw jezelf toe aan God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer, God regeert


God regeert.
Wat is het een troost en een reden tot hoop
om te weten dat onze liefhebbende God
alles in deze wereld in de hand heeft.
Er gebeurt niets buiten Hem om.
Hij regeert, daar mag je vast op vertrouwen.

In dit leven zullen we van sommige verschrikkelijke dingen
nooit weten waarom het gebeurde.
Maar blijf Hem vertrouwen,
Hij regeert en zal ons nooit in de steek laten.
God slaat acht op ons roepen.
Je kunt Hem vertrouwen.
Ontspan en laat God God zijn.

God werkt in deze wereld Zijn plannen uit,
dwars door onze zwakheden, kwetsbaarheden en zonden heen.
God heeft jouw leven in Zijn handen.
Hij werkt alle dingen ten goede
voor hen die Hem liefhebben en door Hem geroepen zijn.

Vertrouw jezelf toe aan God.
Hij weet wat Hij doet.
Laat God God in je leven mogen zijn.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 13 januari 2015

Wat mag het volgen van Jezus jou kosten?

Kruisdragen, Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Wil jij door God gebruikt worden?
Ben je voor Hem beschikbaar?
Wil jij Jezus volgen?
Wanneer dat je verlangen is,
wees dan bereid daar offers voor te brengen.

Jezus vraagt van zijn discipelen om bereid te zijn
alles op te offeren voor Zijn zaak.
Onze liefde voor Jezus dient de grootste liefde
die we voor nauwe verwanten hebben, te overstijgen.

Wees niet verbaasd wanneer je bij het volgen van Jezus
te maken krijgt met tegenstand.
We leven in een vijandige wereld.
Verwacht dat je tegenstand tegen zult komen.

Tegenstand en vijandigheid zijn pijnlijk en moeilijk te ondergaan.
Maar in Christus is ons beloofd dat we er doorheen zullen komen.
Christus zorgt voor de overwinning.
Prijs God daarvoor.

Wees bereid je kruis op je te nemen bij het volgen van Jezus.
Geef jezelf als een levend offer.
En weet dat niets van wat je doet in de dienst voor Jezus
verspilling en zonder waarde zal zijn.
God beloont wat je voor Hem doet.

Wat mag het volgen van Jezus jou kosten?

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 12 januari 2015

Wees niet bang, vertrouw op Jezus!Het leven is niet gemakkelijk.
Je zult te maken krijgen met testen, verleidingen,
zelfs met aanvallen van Gods tegenstander, de duivel.
Het kan stormen in je leven.

De stormen van het leven zijn velerlei:
ziekte, tegenstand, druk, werkloosheid,
relatieproblemen, verlies, rouw en vervolging.
En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen.

Onze natuurlijke reactie op levensstormen bestaat uit twijfel en angst.
Jezus zegt echter dat we niet bang hoeven te zijn.
Laat vertrouwen je reactie op stormen zijn.
Vertrouw op God die alles in de hand heeft.
Jezus is in staat de stormen in ons leven te stillen.
Vertrouw God wat er ook gebeurt.
Hij zal voorzien en geven wat je nodig hebt.
Hij is een God van genade.
Hij is bij je en helpt je door de stormen heen.
Daar mag je op vertrouwen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 8 januari 2015

In de wereld, maar niet van de wereld

Leef je geloof, Hillie SnoeijerAls zondaars proberen je over te halen, doe dan niet met hen mee.
Spreuken 1:10 (Het Boek)


Jezus zegt ons dat we ons niet moeten terugtrekken uit deze wereld.
Onze uitdaging is 'in de wereld', maar niet 'van de wereld'.
We zijn geroepen om de verleidingen van de wereld te weerstaan.

Laat je niet verleiden tot zondig gedrag, omdat iedereen het doet.
Volg de massa niet, maar luister naar wat God van je vraagt.
Je kunt slecht gedrag niet goedpraten op grond van hoe het werkt in de wereld.

Bid dat God je de kracht geeft om de verleidingen te weerstaan.
Laat je niet meelokken door anderen op de weg van het kwaad.
Bied krachtig weerstand tegen verleidingen.
Alleen dan kom je op de plek van je bestemming.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 7 januari 2015

Heb je vijanden lief

God is een God van genade.
Hij is niet slechts goed voor wie Hem liefhebben,
maar Zijn goedheid strekt zich ook uit
naar wie vijandig tegenover Hem staan.
Hij geeft zon en regen voor iedereen,
voor goede en slechte mensen. (Mat 5:45)

Wees genadevol naar anderen,
zoals God genadevol is voor jou.
Heb je vijanden lief, zegt Jezus.
Liefhebben van vrienden is niet uitzonderlijk.
Dat doen anderen ook.
Maar goed zijn voor alle mensen,
ook hen die je slecht behandelen,
dat valt op en maakt je anders dan anderen.
Door dat te doen lijk je op je Vader in de hemel.
Je vijand liefhebben onderscheidt je van de wereld.

Genadig en liefdevol zijn voor anderen begint in je gebed.
Bid voor mensen die jou in moeilijkheden brengen.
Bidden voor je vijanden helpt je
om hen te gaan zien zoals God hen ziet.
Dat zal je houding tegenover hen milder maken,
je helpen om ontferming te tonen.
Bidden voor je vijanden
zal je daardoor helpen om goed voor hen te zijn.
Net zoals God goed is voor iedereen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mattheüs 5:43-48 (Basic Bijbel)
43 Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd:
'Houd van je broeders en haat je vijanden.' ...
44 Maar Ik zeg tegen jullie: houd van je vijanden ...
en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden.
45 Want dan zijn jullie kinderen van jullie hemelse Vader.
Want Hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen.
Ook laat Hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen.
46 Als jullie houden van de mensen die ook van jullie houden,
waarom zou God jullie dan een beloning geven?
De slechte mensen doen toch precies hetzelfde?
47
En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie toch niets bijzonders?
De slechte mensen doen toch precies hetzelfde?
48 Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók volmaakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 6 januari 2015

Zoeken naar geluk


Een gelukkig nieuwjaar!
Dat wensen we elkaar deze dagen van het nieuwe jaar toe.
Maar waar zoek jij je geluk?

Mensen verlangen naar geluk.
Ze zijn op zoek naar liefde.
Ze hunkeren naar vrede.
Maar vaak zoeken we deze dingen op de verkeerde plaatsen.
Zoek je rust bij God.
Hij is de bron van al het goede.

Wij denken dat geld, bezit of succes het antwoord zijn.
Maar dat zijn illusies en allemaal namaakgoden.
Ware rust en vrede vind je bij God.
God heeft je gemaakt voor een relatie met Hem.
Om van Hem te genieten.
God alleen is de ware bron van vreugde en vrede.
Er is meer vreugde in de aanwezigheid van God in je leven
dan in materiële voorspoed en welvaart.
Welvaart en de schijnzekerheid die dat geeft,
leidt niet noodzakelijk tot een vredige slaap.
Alleen God biedt ons werkelijke veiligheid.

Loop niet achter afgoden aan.
Zoek God en vertrouw op Hem.
Laat je hart vullen met de vreugde van Zijn aanwezigheid.
Jaag naar een relatie met God.
Laat dat je belangrijkste prioriteit zijn.
Dat zal je hart vervullen met vrede en vreugde.
God zegent wie hongeren en dorsten naar Hem.

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 5 januari 2015

Een goede gewoonte


Maak er een vaste gewoonte van om tijd met God door te brengen.
Lees en bestudeer Zijn Woord en verheug je erover.
Denk erover na en pas het toe in je leven.
Wanneer je Gods Woord dag en nacht overdenkt,
dan belooft God je Zijn zegen!

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!