dinsdag 30 september 2014

Leven uit genade

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


God schenkt ons genade.
Wij hebben niets verdiend en toch schenkt Hij ons het leven.
Maar het valt voor ons niet altijd mee om te leven uit genade.
Heel gemakkelijk denken wij dat we toch iets moeten presteren
om daarmee Gods liefde te verdienen.
Maar dan hebben we het wel mis.
Gods liefde kunnen wij niet verdienen.
Gods liefde is niet gebaseerd op onze daden.
Gods liefde vloeit voort uit wie Hij zelf is.
God houdt van jou, omdat Hij liefde is.

Denk jij dat God meer van jou houdt wanneer jij goede dingen doet?
Of dat Gods liefde voor jou afneemt wanneer jij tegen zijn geboden ingaat?
Weet dan dat jij niks kunt doen om Gods acceptatie te verdienen of te verliezen.
Gods liefde hangt niet van jou en jouw gedrag af.
Al lang voor jij geboren werd, kende Hij jou.
Hij wist wie je zou zijn, Hij kende je slechte momenten.
En toch wil Hij je Vader zijn.
Hij houdt van je, want Hij is liefde.

Leven uit genade zal je leven veranderen.
Je beseft dat je hoe dan ook een kind van God bent.
Je weet je aanvaard door God.
Leven uit genade doet je beseffen dat je niet beter bent dan een ander.
Je kijkt niet neer op anderen, hoe zondig ze ook zijn.
Je gunt de ander dat hij of zij ook Gods genade mag leren kennen.
Leven uit genade laat je verder kijken dan je uiterlijke gedrag.
Het gaat maar niet om een voorbeeldige buitenkant.
Maar het gaat om wat er leeft in je hart.
Leven uit genade doet je reageren op Gods liefde.
Gods liefde roept jouw wederliefde op.
Uit liefde voor God ga je goede werken doen.
En die geven je een innerlijke vreugde.
Leven uit genade doet je beseffen dat je geen recht hebt op een prettig leven.
Tegenspoed en lijden betekent niet dat je niet genoeg je best hebt gedaan.
Ook in tegenspoed blijf je vertrouwen dat God goed is.
Wanneer je leeft uit genade
dan weet je dat je niet bang hoeft te zijn voor God.
Je weet dat Zijn liefde voor jou niet van jou afhangt.
En daarom hoeft God geen bedreiging voor jou te zijn.
Hij houdt immers van jou.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk dat ik volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.


Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 3


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 29 september 2014

God schenkt genade!

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Vanwege onze zonden staan we bij God in de schuld.
Zonde leidt tot de dood.
Wat is het dan verbazingwekkend
wanneer je mag horen van genade.
God biedt jou en mij vrijspraak!
Hij is niet uit op onze dood,
Hij wil dat we zullen leven,
zullen leven met Hem!

Wij hadden al onze kansen op een leven met God verspeeld.
Uit onszelf zijn we reddeloos verloren.
Maar God heeft ons zo lief,
dat Hij Zijn Zoon zond naar deze wereld,
opdat iedereen die in Hem gelooft
gered zal worden en zal leven.

God bedacht de grote ruil.
Jezus droeg onze zonden, onze schuld.
Hij stierf aan het kruis om voor ons verzoening te bewerken.
Daarvoor in de plaats ontvangen wij zijn heiligheid en rechtvaardigheid.
God ziet ons nu aan in Christus.
Omdat Hij heilig is, ziet God ons als heilig.
Omdat Hij rechtvaardig is, ziet God ons als rechtvaardig.
We worden bekleed met de gerechtigheid van Christus.
Daardoor ziet God onze zonde niet meer,
Hij ziet alleen de  rechtvaardigheid van Christus waarmee we zijn bekleed.
Wat een geweldige waarheid!

Dat is nu genade.
Wij hebben niets verdiend, maar toch krijgen we alles.
God houdt van ons, zelfs toen wij nog vijanden van Hem waren.
Hij sluit een verbond met ons.
Hij vergeeft ons onze zonden.
Hij maakt van ons nieuwe mensen.
Hij geeft ons vreugde en brengt ons tot onze bestemming.
Wat een genade!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 3

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 25 september 2014

Je hebt wedergeboorte nodig

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Zijn wij nu echt zó zondig?
Ja, zegt de Bijbel.
Zo staat in Jesaja 53: 6:
"Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg."
Allen zijn we opgestaan tegen God.
En Psalm 51 :7 laat zien:
"Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving."

We zijn machteloos.
We worden geen zondaars omdat we zondigen,
maar we zondigen omdat we zondaars zijn.
We zijn in de macht van de zonde.
Romeinen 3 tekent heel duidelijk hoe het met de mens gesteld is:
"Allen hebben zich afgewend, heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet, er is zelfs niet één."


Tegenover God zijn we failliet.
Uit onszelf komen we daar nooit bovenop.
We liggen onder Gods oordeel en onder Zijn toorn.
Zonder ingrijpen zijn we reddeloos verloren.
Zijn we dood voor God.

Jezus zei tegen Nicodemus dat als er niets verandert,
niemand toegang heeft tot het koninkrijk van de hemelen.
Wij moeten opnieuw geboren worden.
Maar dat kunnen we zelf niet.
Geen mens kan zichzelf het geloof geven waardoor hij wordt verlost.
Niemand kan uit zichzelf tot Christus komen.
Dat kan alleen als de Vader hem met grote kracht trekt.
Daarin zijn we voor 100% van Hem afhankelijk.

God is als eerste bezig om jou en mij voor Zich te winnen.
Als Hij niet werkt in je hart, zul jij nooit naar God gaan verlangen.
Jezus zegt het dan ook zo:
Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen.
Hij geeft ons nieuw leven, wedergeboorte.
Wedergeboorte gaat buiten ons om.
Dat brengt de Heilige Geest zonder ons in ons tot stand.
Wedergeboorte is iets bovennatuurlijks.

Bij de wedergeboorte geeft God ons een nieuw hart.
Het hart van steen verwijdert Hij uit ons lichaam
en Hij geeft ons er een warm kloppend hart voor terug.
God geeft ons een hart om Hem te kennen.
Hij redt ons door de wedergeboorte.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
In Christus zijn we een nieuwe schepping.

Wedergeboorte verandert ons leven.
Een wedergeboren mens heeft honger naar God.
Hij krijgt nieuwe verlangens en inzichten.
Hij hunkert naar intimiteit met God.
Hij vindt rust, omdat hij 'in Christus' veilig is.

Sommigen zullen het uur van hun wedergeboorte precies kunnen aanwijzen,
anderen blijven daarover in het duister tasten.
Maar wanneer je precies wedergeboren bent is niet zo belangrijk.
Wat telt is dát je wedergeboren bent.
Want alleen dan verdwijnt de last van je zonde
en zul je de vergevende liefde van God gaan ervaren.
O, wat een vreugde is dat!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 2

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 24 september 2014

Zonde is ons grootste probleem

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Praten over zonde is vandaag de dag niet echt 'in'.
Daar kun je volgens velen niet meer mee aankomen.
De moderne mens bepaalt zelf wat hij doet.
Hij heeft zijn eigen normen,
goed en kwaad bepaal jezelf.
Je laat je door niemand de wet voorschrijven.
Alles kan en mag.
Zonde is een uitgesleten begrip geworden,
dat hooguit nog oppervlakkig gebruikt wordt.
Zonde is het synoniem geworden van het woord jammer.
Maar al beseffen we het niet meer,
zonde is ons grootste probleem.
Dat is de werkelijkheid.

Zonde is ons grootste probleem.
Want zonde betekent dat je tegen Gods normen bent ingegaan.
Dat je Hem hebt genegeerd en Hem de rug hebt toegekeerd.
In plaats van Hem God in je leven te laten zijn,
speel je zelf voor god, net zoals satan deed en doet.
En dat maakt scheiding tussen jou en God.
Het gaat bij zonde niet slechts om het overtreden van regels,
maar je trapt God op Zijn liefdevolle Vaderhart.
En daarmee doe je God pijn en verdriet.
Zonde komt tussen jou en God in te staan.
God toornt daarom over de zonde.
God is heilig en rechtvaardig
en daarom zal Hij de zonde zeker niet ongestraft laten.
Daarom is zonde ons grootste probleem.
Want, zonder het ontvangen van genade,
zal zonde leiden tot onze veroordeling
en ons beroven van het eeuwige leven.
Zonde is echt ons grootste probleem.

Toch zijn wij vaak geneigd onze zonden te bagatelliseren.
We praten onze zonden gemakkelijk goed.
Dat ik zondig ligt niet aan mij maar aan een ander.
Of het komt door onze omstandigheden.
Of we geven nog wel toe dat het zonde is,
maar dat er wel ergere zonden zijn.
Gewoon openlijk toegeven dat we fout zitten,
is voor veel mensen moeilijk.

Gelukkig heeft God ons Zijn Heilige Geest gegeven.
De Heilige Geest is in ons aan het werk
om ons te overtuigen van zonde.
Niet om ons daarmee te veroordelen,
maar om ons juist te stimuleren
om met onze zonde naar God toe te gaan.
Om te erkennen dat we gezondigd hebben
en dat we daarover berouw hebben.

Wanneer we onze zonden aan God belijden
en Hem daarvoor vergeving vragen,
dan is God zo genadig
dat Hij ons onze zonden wil vergeven.
Hij scheldt ons onze schuld kwijt,
op grond van het werk van Christus aan het kruis.
Aan het kruis betaalde Jezus de schuld van jouw en mijn zonde.
Daardoor kan het weer goed worden tussen God en jou.
De zonde hoeft niet tot een blijvende scheiding te leiden.

Wees niet geestelijk zelfvoldaan,
denk niet dat het met jouw zonden wel wat meevalt.
Daarmee sta je de weg naar verlossing in de weg.
Erken je zonde, ga ermee naar het kruis.
Dan zul je ervaren dat God je genadig zal zijn.

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 2

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 23 september 2014

Hunkeren naar meer

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Veel mensen zoeken naar geluk en innerlijke bevrediging.
Er is iets dat ons drijft en doet verlangen.
We verlangen naar meer.
Herken jij dat ook in jouw leven?
Ken je dat gevoel dat er toch meer moet zijn?

Het menselijk hart kent verschillende soorten verlangens.
Larry Crabb, een christenpsycholoog, onderscheidt 3 cirkels van verlangens.
In de buitenste cirkel liggen onze oppervlakkige verlangens.
In deze cirkel gaat het om ons comfort, ons gemak,
onze vakanties, of alles naar wens verloopt.
Aan al deze dingen kunnen we veel van onze tijd en energie besteden.
Wanneer alles binnen deze cirkel prima gaat, voelen we ons al redelijk gelukkig.

De tweede cirkel heeft te maken met onze relaties.
Hoe anderen met ons omgaan in de verschillende levenssferen.
Zoals binnen het gezin, de kerk, op de werkvloer.
Wanneer onze relaties soepel en ongestoord verlopen,
dan voelen we ons over het algemeen prima.

De laatste cirkel heeft te maken met ons verlangen naar God.
Voor veel mensen is dit een verborgen verlangen.
Hoewel we dit verlangen niet altijd zullen herkennen,
het verlangen is er wel, want God zelf heeft dit in ieder mens gelegd.
God wil dat mensen Hem leren kennen
en daarom heeft Hij in ieder mens een verlangen naar Hem gelegd.
Met het doel dat mensen Hem zullen gaan zoeken.
En hun geluk vinden in Hem.

Mensen verlangen naar geluk.
En dat is niet verkeerd.
God maakt juist gebruik van dat verlangen
om mensen naar Hem op zoek te laten gaan.
Het gevaar is echter dat mensen veel te snel tevreden zijn.
Wanneer allerlei wensen in de eerste twee cirkels in vervulling gaan,
dan is het heel goed mogelijk dat we ons daarmee tevreden stellen.
Dat we God naar de rand van ons leven schuiven
alsof we wel zonder Hem kunnen.
C.S. Lewis zei daarover:
"Het probleem is niet dat wij geluk nastreven.
Het probleem is dat wij veel te snel tevreden zijn gesteld:
met drugs, alcohol, seks en macht.
En dat terwijl God ons zoveel meer, zoveel diepers biedt."


Wij klampen ons voor ons geluk zo gemakkelijk vast
aan de dingen uit de eerste twee cirkels.
Wij denken dat daar ons geluk van afhangt.
Maar God wil ons zoveel méér geven.
Hem kennen, daarin ligt ons diepste geluk.
Alleen Hem vinden en Hem leren kennen
zal de honger en dorst in ons stillen.
Daarom zegt Jezus ook:
" Wie van het water drinkt dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Dat water zal in hem als een fontein worden,
waaruit eeuwig leven voortkomt."


Ik daag je uit om naar je eigen leven te kijken.
Waar gaan jouw verlangens naar uit?
Waar hunkert jouw hart naar?
Waarin zoek jij je geluk?
Wat vul jij in op de stippellijn:
Ik zal pas echt gelukkig zijn als ik ....?
Wees niet te snel tevreden.
Zoek God, want alleen bij Hem
zal je hunkering naar meer gestild worden.
Zoek en vind bij Hem je diepste geluk!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk 1


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 22 september 2014

Vreugde vinden in God

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Wie is God voor jou?
Is Hij dé nummer 1 in je leven?
Neemt Hij de belangrijkste plaats in?
Heb jij passie voor God?
Verlang je naar God?
Vind je je vreugde in God?
Zomaar een aantal vragen
om je aan het denken te zetten
over jouw relatie met God.

Psalm 42 zegt:
"Zoals een hert smacht naar water,
zo smacht ik naar U, o God
."
U bent mijn leven, ik verlang naar U.
Herken je dat verlangen in je eigen leven?

Wanneer je eerlijk om je heen kijkt,
naar jezelf, naar andere christenen,
dan lijkt het soms alsof het ons meer gaat
om de dingen die God geeft dan om God zelf.
We willen God wel dienen,
maar gaan er dan wel van uit dat Hij ons zal zegenen.
Dat Hij ons gezondheid zal geven, een goede baan,
een gelukkig huwelijk, een mooi huis etc.
Tja en wanneer dan de zegen uitblijft?
Wankelt ons geloof dan?
Of kunnen we dan met Habakuk zeggen
"Ook al bloeit de vijgenboom niet en is er geen druif aan de wijnstok,
al wordt er geen olijf geplukt en geven de akkers geen voedsel meer,
al is er geen schaap meer in de kooi, en geen koe meer in de stal,
ik zal juichen om de Heer."


Waar gaat het je ten diepste om:
om God zelf of om wat God geeft?
Is God je vreugde?
Of zijn zijn zegeningen je vreugde?

Wees maar eerlijk.
Ik denk dat veel christenen aan het begin van hun geloofsweg
vooral gaan voor de geschenken die God biedt.
Dat ze zelf nog in het middelpunt van hun leven staan
en God vooral mag dienen om een bijdrage te leveren aan hun geluk.
Wanneer wij in het middelpunt staan,
verwachten wij dat God ons zal geven
wat wij op dat moment graag willen hebben.
En we worden kritisch naar God als Hij dat dan niet doet.

Maar wanneer we groeien in ons geloof,
God steeds beter leren kennen,
dan zal er een verschuiving gaan plaatsvinden.
Dan zullen we steeds meer gaan verlangen naar God zelf
en niet alleen naar de dingen die God ons geeft.
Dan willen we bij God zijn,
ook al verloopt ons leven niet zonder moeiten.
Dan wordt God het middelpunt van ons leven.
We zijn onder de indruk van God gekomen.
We hebben bewondering voor Hem,
we genieten van wie Hij is.
We raken vol van Hem.
We gaan hoe langer hoe meer van Hem houden.
We verlangen naar een relatie met Hem,
zoals Hij verlangt naar een relatie met ons.
Ons hart loopt warm voor God zelf,
Hij is onze passie geworden.
We gaan voor Hem.
Hij is het centrum van ons leven.
Ons geluk zoeken we niet langer in dingen,
ons geluk is in Hem, Hij is onze vreugde geworden.

Zou jij dat voor jezelf willen?
Dat God het centrum van je leven is?
Dat je warm loopt voor God zelf en niet zozeer voor Zijn gaven?
Dat Hij je vreugde is los van je omstandigheden?
Dan daag ik je uit om God beter te leren kennen.
Lees de Bijbel en ontdek steeds meer en meer wie God is.
Raak onder de indruk van Hem.
Word vervuld met Gods volheid.
Groei in je geloof.
Dan zul je steeds meer gaan verlangen naar Hem.
Van Hem gaan houden.
Dan doet al het andere er niet meer toe.
Het gaat je om Hem, om Hem alleen.
Hij is je vreugde!

Bron: Dit is mijn passie, Aad Kamsteeg, hoofdstuk1

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 18 september 2014

Zie de toekomst met vertrouwen tegemoet

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Hoe kijk jij uit naar de toekomst?
Dat kan vanuit twee perspectieven.
Of je kijkt enthousiast en vol vertrouwen naar morgen,
of je maakt je zorgen, bent onzeker of zelfs bang voor de toekomst.
Vanuit welk perspectief kijk jij?

Weet je hoe God tegen de toekomst aankijkt?
Hij zegt in Jeremia 29:11:
"Mijn plan met jullie staat vast.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
"
Je hoeft dus nergens bang voor te zijn,
want Gods plannen voor jou zijn goed.
Hij geeft je hoop voor de toekomst.
Er zullen goede dingen gebeuren.
Die wetenschap mag je helpen
om te genieten van het nu,
ook al zijn er problemen die opgelost moeten worden.

God heeft een geweldige toekomst voor je.
Dat mag je geloven.
Gods plan voor jou is prachtig en goed,
omdat Hij zo ontzettend veel van je houdt.
Geloof dat en neem dat aan.
De toekomst ligt voor je.
God is bij je en Hij zal je nooit in de steek laten.
Hij zal je leiden en je kracht geven.
Hij zal je helpen en beschermen.
Met Gods beloften kun je de toekomst positief tegemoet gaan.
Dus geniet van vandaag en kijk met vertrouwen uit
naar de prachtige toekomst die God voor jou in petto heeft.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 28

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 17 september 2014

Maak je geen zorgen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Wist je dat je je eigen plezier behoorlijk kunt bederven
door je elke dag zorgen te maken?
Wanneer je je constant zorgen maakt,
kun je veel minder genieten van de leuke dingen.
De Bijbel roept ons op diverse plekken op
om ons geen zorgen te maken,
maar op God te vertrouwen.

In ieders leven gebeuren dingen
waarover je je zorgen zou kunnen maken.
In die situaties is het de kunst
om je zorgen te leren loslaten
het aan God toe te vertrouwen
in de wetenschap dat Hij ervoor zal zorgen.
Je hoeft niet in paniek te raken.
Bid tot God, leg je zorgen bij Hem neer.
Geef Hem de ruimte om aan het werk te gaan
met de dingen waar jij je zorgen over maakt.
Vertrouw maar op Hem,
Hij heeft alles onder controle.
Het loopt Hem echt niet uit de hand.

Wij kunnen vaak slecht tegen onzekerheid.
We kunnen er moeilijk mee omgaan om geen antwoorden te hebben.
Dan gaan we ons al snel zorgen maken,
proberen we de boel verstandelijk op een rijtje te krijgen.
We bedenken wat God zou moeten doen om ons te helpen.
Maar verdoe je tijd daar niet mee.
Laat het los, vertrouw het God toe.
Jij hoeft niet te weten wat je moet doen,
je hoeft de uitkomst niet al te weten
of te weten hoe God het op zal lossen.
Het is genoeg om te weten
dat God alles onder controle heeft
en dat Hij goed is.
Dan kun je erop vertrouwen
dat Hij voor jou de weg zal banen.
Ook al is dat misschien op een heel andere manier
dan jij voor mogelijk hebt gehouden.
Bid tot Hem, rust in Hem,
en ga verder met je leven.

Op God vertrouwen betekent vaak ook geduld moeten hebben.
Gods timing is namelijk lang niet altijd onze timing.
Vaak moeten wij wachten en dat ligt de meesten niet.
Maar weet dat de tijd zal komen.
God handelt nooit te laat.
Hij weet wanneer het moment er is.
Word daarom niet ongeduldig.
Blijf het goede doen, geef niet op.
God zal handelen op het juiste moment.

God zal ons niet altijd bevrijden van moeilijke situaties.
Soms moeten we er eenvoudigweg doorheen gaan.
Omdat God ons daarmee iets wil leren,
ons karakter wil ontwikkelen,
ons wil laten groeien in volwassenheid.
God gebruikt zo'n situatie dan als een test.
Richt je op het doorstaan van die toets.
Verdraag de situatie.
Je zult er doorheen komen.

Maak je niet ongerust, verlies de moed niet.
Kies ervoor om kalm te blijven in tijden van crisis.
Houd je gedachten en emoties in bedwang,
weiger om je zorgen te maken.
God heeft het onder controle,
dus vertrouw je toe aan Hem.
Laat het los, ontspan en geniet van het leven,
terwijl God met jouw punt van zorg aan het werk is.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 27

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 16 september 2014

Leid een gedisciplineerd leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Discipline, een woord voor iets waar veel mensen niet van houden.
Toch hebben we discipline nodig om van het leven te kunnen genieten.
Zonder discipline lopen we veel vreugden van het leven mis.

Mensen zonder zelfdiscipline
zijn mensen die wel willen genieten
maar niet bereid zijn zich daarvoor in te spannen.
Ze zijn vaak jaloers op mensen die genieten van de vruchten van discipline.
Ze realiseren zich niet de discipline die nodig is geweest om zover te komen.

Goede dingen komen meestal niet vanzelf,
maar vragen van ons discipline en zelfbeheersing.
Discipline helpt om vrede en vreugde te krijgen.
Het helpt je meer van het leven te genieten.
Zie discipline niet als je vijand,
maar als een goede vriend
die je helpt om te doen en te zijn
wat God wil dat je zult doen en zult zijn.
God heeft ons een geest van discipline en bezonnenheid gegeven.
Maak daar gebruik van.
Voor je eigen bestwil.

Er zijn dingen in het leven waar we weerstand tegen moeten bieden.
Dingen die heel aantrekkelijk kunnen lijken,
maar in werkelijkheid niet goed voor ons zijn.
Je zult moeten leren daar nee tegen te zeggen.
Je zult weerstand moeten bieden
om je zo de nodige ellende te besparen.
Zeg nee tegen de zonde,
zeg nee tegen verkeerde gewoonten.
Leg je zelf discipline op.
Het zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Maar het gaat niet om gemak,
maar om resultaat.
En alleen door discipline boek je resultaat.
Door discipline haal je het beste uit jezelf.
Ontwikkel je je volledige potentieel.
Discipline leidt tot iets goeds.
Hoe meer discipline je hebt,
hoe meer je van het leven zult genieten,
nu en in de toekomst.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 26

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 15 september 2014

Ontvang van God


God is een goede en vrijgevige God, een God die ons veel wil geven.
Hij wil ons Zijn liefde geven, Zijn genade en vergeving.
God wil voorzien in wat we nodig hebben,
ons Zijn gunst en zegen tonen.
Hij zond Zijn Zoon Jezus
om ons leven in overvloed te geven (Joh 10:10).

Om van het leven te kunnen genieten,
moet je begrijpen dat je al die dingen van God ontvangt.
Ontvangen betekent dat jij niets meer hoeft te doen
dan aannemen wat je gratis wordt aangeboden.
Je hoeft er geen moeite en inspanning voor te doen.
Je mag ontvangen wat God je aanbiedt.

Ontvangen is voor ons niet altijd zo gemakkelijk.
In de wereld leren we dat je niets voor niets krijgt.
Je moet iets verdienen of ergens voor betalen.
En zo zijn we nogal eens geneigd
om ook te denken dat we Gods goedheid moeten verdienen.
We doen ons best en spannen ons in
in de veronderstelling dat God dan goed voor ons zal zijn.
Om daarmee Zijn liefde te verdienen.
Maar jij kunt niets doen om Zijn liefde en gunst te verdienen.
Gods goedheid is niet te koop,
die ontvang je gratis en voor niets.
Jezus heeft daarvoor de prijs reeds betaald.
Wij hoeven het alleen in geloof te ontvangen.

Leer van God te ontvangen.
Wees als een kind die zonder moeite een kado aanneemt.
God wil je zegenen, Hij staat al met Zijn zegeningen klaar.
Loop Zijn zegeningen niet mis doordat je niet ontvangt.
Neem aan wat God je wil geven.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 25

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 11 september 2014

Volg God, geef Hem de leiding

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Het leven is niet gemakkelijk.
Soms is het zelfs ronduit complex en verwarrend.
Weet je niet wat je moet doen.
Zie je door de bomen het bos niet meer.
Gelukkig is God er, Hij wil ons leiden.
We hoeven Hem alleen maar te volgen.
Maar ben jij daartoe bereid?

Hoewel we het niet altijd willen toegeven,
is het de realiteit dat wij slechts kleine beperkte mensen zijn.
Wij overzien lang niet alles wat er gebeurt.
We menen vaak wel te weten wat het beste voor ons is,
maar is dat ook werkelijk zo?
Hoe vaak loop je er tegenaan dat je inzicht te wensen over laat?
Dat je wijsheid tekort komt?
Ieder mens heeft het in zich om zelf zijn eigen weg te willen bepalen.
We willen niet graag dat een ander zegt wat we moeten doen.
Maar eigen wegen gaan leidt nogal eens tot een puinhoop.
Juist omdat het ons nogal eens aan inzicht ontbreekt
en we de toekomst niet kunnen overzien
nemen we nogal eens domme beslissingen
waardoor we onszelf in de nesten werken.

Wij zijn klein, maar God is groot.
Hij overziet je hele leven, van begin tot einde.
Hij kent je bestemming, Hij kent de toekomst.
Hij weet wat je nodig hebt
om Zijn plan met jouw leven te kunnen vervullen.
Hij weet precies welke dingen wel of geen voldoening geven.
Hij weet wat het beste voor je is.
En die God wil je graag voor gaan in je leven.
Hij nodigt je uit om Hem te volgen.
Om Hem de leiding in je leven in handen te geven.
Hij wil je de weg wijzen door het leven,
je behoeden en beschermen
en doen wat voor jou het beste is.
Wil jij met zo'n God samenwerken?

God wil je graag leiden.
Maar Hij zal je er niet toe dwingen.
Wanneer jij eigen wegen wilt gaan,
vast wilt houden aan je eigen plannen,
dan geeft God je daar de ruimte voor.
Hij respecteert je vrije wil.
Ook al weet Hij dat je daar soms erg ongelukkig door zult worden.
En dat je daardoor soms Zijn zegen mis zult lopen.
Maar Hij dwingt je nooit om Hem te volgen.
Jij moet kiezen of je je door Hem wilt laten leiden.
Hij verlangt ernaar je te leiden
en hoopt dat je niet koppig zult zijn.
Maar de keuze is aan jou.
Kies er toch voor om Hem de leiding te geven.
Laat God je de weg wijzen.
Volg Hem, dan baant Hij voor jou de weg.
Met Hem voorop,
zul je zoveel meer van je leven kunnen genieten.

Hoe geef je God de leiding in je leven?
Door Hem bij je leven te betrekken.
Hem te vragen wat Hij wil dat je zult doen.
En vervolgens te luisteren naar wat Hij tot je spreekt.
God wil tot je spreken, maar dan moet je wel horen.
Dat doe je door tijd met Hem door te brengen.
Door te lezen in Zijn Woord.
Door luisterend te bidden.
Door je af te stemmen op Hem.
God geeft in Zijn Woord heel veel richtlijnen om naar te leven.
Gods Woord is vol levenswijsheid.
Luister daarnaar en breng het in praktijk.
Ook spreekt God tot je hart.
Hij brengt je bepaalde waarheden in herinnering,
geeft je gedachten en inzichten waar je zelf nooit opgekomen zou zijn.
Leer daarnaar te luisteren, sta open voor die aanwijzingen.
Ga ook na of je vrede in je hart ervaart bij keuzes die je wilt maken.
Ook dat is een manier waarop God tot je wil spreken.
Leer Zijn stem herkennen, zodat je Hem kunt volgen.

Ga elke dag achter Jezus aan.
Volg Hem, geef Hem de leiding.
Door zo met Hem samen te werken,
zul je volop van het leven kunnen genieten.
Je laten leiden door Hem,
het is een van de geheimen van echt gelukkig zijn.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 24

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 10 september 2014

Goede gewoonten ontwikkelen

Leef je geloof, HillieSnoeijer
Wanneer je gelukkig wilt zijn,
is het goed om te kijken naar de gewoonten in je leven.
Welke gewoonten zijn er in jouw leven?
Goede gewoonten dragen bij aan je geluk,
slechte gewoonten staan je geluk in de weg.
Met het oog op je eigen geluk
is er de noodzaak om slechte gewoonten te doorbreken
en je goede gewoonten eigen te maken.

Gewoonten ontwikkel je door bepaald gedrag steeds te herhalen.
Door herhaling wordt gedrag tot een gewoonte,
hoef je er bijna niet meer bij na te denken om het te doen.
Om als christen aantrekkelijk te zijn voor de mensen om ons heen
is het belangrijk om te breken met slechte gewoonten
en ons goede gewoonten aan te wennen.
Zorg dat je bepaalde dingen met regelmaat doet.
Het zal je helpen om effectief christen te zijn.

Ontwikkel de volgende goede gewoonten:

1. Maak er een gewoonte van om tijd door te brengen met God.
Communiceer regelmatig met God.
Daarbij kun je denken aan bidden, bijbellezen,
zingen, in stilte naar Gods stem luisteren.
Maak er een gewoonte van om regelmatig Zijn tegenwoordigheid te zoeken.
Door dat te doen zul je meer vreugde ervaren

2. Maak er een gewoonte van om je geweten zuiver te houden.
Een schuldig geweten is een enorm obstakel om te genieten van het leven.
Doe daarom je best om je geweten zuiver te houden door het goede te doen.
Dan hoef je je niet schuldig te voelen.
Als je geweten wel gaat spreken, belijd dan wat je verkeerd deed.
Vraag God en degene die je verkeerd behandeld hebt je te vergeven.
Dat zal je geweten zuiveren en je bevrijden van schuld en veroordeling.
Een zuiver geweten helpt je om te genieten van het leven.
Je voelt je vrij en blij en bent bruikbaar voor God.

3. Maak er een gewoonte van om elke dag uit geloof te leven.
Geloof verwacht dat er goede dingen zullen gebeuren.
Geloof vertrouwt erop dat God alles onder controle heeft,
omdat God staat boven alle dingen die er gebeuren.
Leven uit geloof stelt je in staat het verleden in Gods handen te leggen
en Hem te vertrouwen voor de toekomst.
En dat stelt je in staat om te genieten van vandaag.

4. Maak er een gewoonte van om je best te doen.

Neem geen genoegen met middelmatigheid.
God is een uitmuntende God,
Hij blinkt uit in alles wat Hij doet,
en geeft nooit minder dan het beste.
Maak ook jij er een gewoonte van om uit te blinken.
Dan zul je Gods vreugde in je leven ervaren
en geef je de wereld het goede voorbeeld.
Zo zul je veel kunnen bereiken.

5. Maak er een gewoonte van om op een goede manier met kritiek om te gaan.
Iedereen krijgt in zijn leven wel te maken met kritiek.
Als je kritiek krijgt, reageer dan op een manier die God eer geeft.
Schiet niet in de verdediging, word niet boos en overstuur.
Sla niet terug met kritiek.
Kritiek is niet altijd terecht, maar kan het wel zijn.
Onderzoek daarom jezelf of er waarheid schuilt in de kritiek.
Doe je winst met de kritiek van een ander.
Sta open om je door een ander te laten corrigeren.
Het zal bijdragen aan je eigen geluk.

6. Maak er een gewoonte van een vredestichter te zijn.
Vrede staat tot onze beschikking, zo zegt Jezus in Johannes 14:27.
Kies daarom voor vrede.
Maak er een gewoonte van om kalm te blijven en de vrede te bewaren.
Wandel in de vrede en je zult veel voor anderen kunnen betekenen.

7. Maak er een gewoonte van om af te maken waar je aan begon.
Wanneer jij iemand bent die aan vele dingen begint,
maar weinig dingen afmaakt,
dan kom je niet heel geloofwaardig over bij anderen.
Maak af waar je aan begint.
Het voorkomt gevoelens van falen
en anderen weten dat ze op je aan kunnen.

8. Maak er een gewoonte van om goed onderscheid te maken.

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken.
Er is meer dan je met je blote oog kunt zien.
Daarom komt het aan op het maken van onderscheid.
Om goed te onderscheiden wat er gaande is,
hebben we geestelijk inzicht nodig.
Geestelijk inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkel je
door te groeien in je begrip van Gods Woord en je relatie met Hem.
Kijk verder dan alleen de natuurlijke kant van een zaak.
Ga na of er vrede in je hart is.
Luister naar je hart en niet slechts naar je gevoel.
Het zal je helpen om je te oefenen in goed onderscheiden.
En daarmee kun je jezelf voor veel ellende behoeden.

9. Maak er een gewoonte van om vrijgevig te zijn

De wereld is vol van egoïstische en zelfzuchtige mensen.
Maar God wil dat we vrijgevig zijn.
Zie geven niet als een verplichting, maar als een voorrecht.
Het geeft veel voldoening om anderen te helpen en te zegenen.
Maak er daarom een gewoonte van om te geven.
Geef jezelf, geef je tijd en energie,
geef je geld, zet je gaven en talenten in,
bied hulp en bemoedig anderen.
Het zal niet alleen de ander blij maken,
maar ook jezelf veel vreugde en voldoening geven.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 23


Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 9 september 2014

Maak je eigen keuzes

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Hoe neem jij je beslissingen?
Laat jij je in je beslissingen leiden door de mening en goedkeuring van anderen?
Geef jij regelmatig toe aan anderen ook al gaat het in tegen wat je zelf wilt?
Neem jij de beslissingen of doet een ander dat in feite voor je?
Wanneer dat laatste het geval is, zal dat je niet gelukkig maken.

God heeft ons gemaakt met een vrije wil.
Hij wil dat we die gebruiken om eigen keuzes te maken.
Jij mag kiezen.
Dat hoeft een ander niet van je over te nemen.
Laat niet toe dat andere mensen je overheersen.
Wanneer je dat wel doet, zul jij je moe,
verward, naar en ongelukkig gaan voelen.
Jij bent gemaakt om je eigen vrije wil te gebruiken,
om je eigen keuzes te maken.
God houdt je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt,
zorg er dan ook voor dat het werkelijk jouw eigen keuzes zijn.

Heel vaak laten wij ons leiden door wat andere mensen er van vinden.
Meestal zit daar achter dat we goedkeuring en acceptatie bij mensen zoeken.
Wanneer ik doe wat anderen zeggen dat ik moet doen,
dan zullen ze vast blij met me zijn en me waarderen.
En dus vragen we regelmatig advies aan anderen.
"Wat zou jij doen?" "Wat vind jij ervan?"
Op zich is er niets mis met advies vragen, dat kan zelfs heel wijs zijn.
Maar wanneer het horen van de mening van een ander
jou het gevoel geeft dat je er ook naar moet handelen,
ook al gaat het in tegen wat jezelf zou willen,
dan kan het wel eens zijn dat je teveel een mensen-pleaser bent.
Dat je anderen de controle over je leven in handen hebt gegeven.
Het is nooit de bedoeling dat andere mensen de koers van je leven bepalen.
Luister naar adviezen van anderen,
maar voel je vrij om daarin andere keuzes te maken.

Proberen andere mensen tevreden te stellen, zal je niet gelukkig maken.
Je zult er gefrustreerd door raken, je uitgeblust gaan voelen.
De Bijbel zegt dat we God moeten zoeken
en Hem moeten dienen in heel ons doen en laten.
Doe dingen niet om bij mensen in de gunst te komen.
Je zult nooit én God kunnen dienen én mensen tevreden kunnen stellen.
Maak de keuze om in je leven God te behagen,
stop ermee om te proberen mensen tevreden te stellen.
Het is belangrijker wat God vindt dan wat andere mensen vinden.
Het is belangrijker Zijn wil te doen dan om populair te zijn.
Zoek Gods leiding in je leven, laat je leiden door Zijn Geest.
Blijf trouw aan jezelf, aan wat God in jou heeft gelegd aan gaven en talenten.
Alleen dan zul je komen tot de bestemming die God voor je heeft weggelegd.

Eigen keuzes maken betekent dat je moet leren grenzen te stellen.
Geef je grenzen aan die de ander niet mag overschrijden.
Doe je dat niet dan zullen mensen je gebruiken,
over je heen gaan lopen en weinig respect voor je hebben.
Jij bent er verantwoordelijk voor om op te komen voor jouw grenzen.
Confronteer mensen die proberen jou te overheersen.
Weiger je te laten manipuleren.
Roep dergelijk gedrag een halt toe.
Geef duidelijk je grenzen aan.
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Maar leer anderen je keuzevrijheid te respecteren.
Alleen dan is een relatie op basis van wederzijdse liefde en respect mogelijk.
Alleen dan is er een gezonde basis voor geluk.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 22

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 8 september 2014

Sta positief in het leven

Leef je geloof, Hillie SnoeijerGezond leven en regelmatig bewegen is belangrijk.
Dat weten we allemaal.
Maar wist je dat het hebben van een positieve instelling
nog minstens zo'n grote invloed heeft op je gezondheid?
Optimistische mensen leven gemiddeld 7,5 jaar langer
dan mensen met een negatieve levenshouding.
Sta daarom positief in het leven.
Het helpt je beter met de stress van het leven om te gaan.
Het helpt je om meer van je leven te genieten.

"Maar ik ben van mezelf niet zo'n optimist."
Dat kan zo zijn, maar je kunt het wel leren.
We hebben het voorrecht om te kunnen kiezen
met welke houding we in het leven staan,
ongeacht onze omstandigheden.
Wanneer je ervoor kiest om positief te zijn,
zal je leven positiever verlopen.
Ook al ben je van nature niet zo optimistisch,
het is voor iedereen mogelijk een positieve houding te ontwikkelen
door er eenvoudigweg voor te kiezen.
Wat kies jij?

Veel mensen laten hun houding afhangen van hun omstandigheden.
Zijn de omstandigheden gunstig, dan zijn ze positief over het leven.
Zijn de omstandigheden ongunstig, dan bekijken ze alles negatief.
Maar wees niet afhankelijk van je omstandigheden.
Leer positief in het leven te staan ongeacht je omstandigheden.
Stop ermee te denken dat je pas positief en blij kunt zijn,
als je bepaalde problemen niet meer hebt.
Dan zul je waarschijnlijk nooit positief kunnen zijn.
Want 'als' komt bijna nooit.
Als het ene wat jou belemmert om positief in het leven te staan is opgeruimd,
kondigt de volgende belemmering zich vaak al weer aan.
Het leven is niet volmaakt.
Er is altijd wel iets wat opgelost en aangepakt moet worden.
Kies ervoor om die dingen positief tegemoet te treden.
Laat je er niet volledig door uit het lood slaan.
Toon karakter, blijf positief, ongeacht je omstandigheden.

Een positieve houding hebben, betekent niet dat je pijn en tegenspoed ontkent.
Maar het helpt je wel om beter door moeilijke situaties heen te komen.
Het geeft je kracht en helpt je om te overwinnen.
Je kunt positief zijn, omdat je erop mag vertrouwen,
dat God alles onder controle heeft
en dat Hij, voor wie Hem liefhebben,
alles doet meewerken ten goede.
Alles wat er gebeurt, laat Hij bijdragen aan het goede.
Niets zal jou blijvende schade kunnen toebrengen.
Dat mag de basis zijn voor jouw positieve houding.
Het leven zal echt niet altijd gemakkelijk zijn,
maar geloof dat God er iets goeds voor jou uit tevoorschijn zal halen.
Dat zal je helpen om je vreugde en blijdschap te behouden.
En dat is belangrijk, want de vreugde van de Heer is je kracht.
Vreugde geeft je weer nieuwe energie,
wanneer je omstandigheden je veel energie kosten.
Vreugde en een positieve houding helpen je
om moeilijke omstandigheden glansrijk te doorstsaan.

Wees vastbesloten om van je leven te genieten
door een positieve instelling vast te houden.
Denk positieve dingen en spreek positieve woorden.
Doe je best om een positieve houding te bewaren.
Dat kun je het beste doen door tijd met God door te brengen.
Betrek Hem bij je leven.
Vraag Hem je kracht te geven om positief in het leven te staan.
En dat Hij je wil laten zien wat het probleem is
op die momenten dat het je niet lukt om positief te blijven.
Doe daar dan wat aan.
Weiger om beheerst te worden door negatief denken en spreken.
Kies voor positiviteit.
Je zult dan zoveel meer genieten van vandaag
en de toekomst positiever tegemoet kunnen gaan.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 21

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

donderdag 4 september 2014

Wees genadig en barmhartig voor anderen

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
Een van de dingen die je geluk behoorlijk kan verstoren
is een houding van veroordeling en kritiek naar anderen en jezelf.
Als je van het leven wilt genieten,
zul je moeten leren genadig en begripvol
naar jezelf en anderen te kijken en te handelen.

Niemand is volmaakt.
Iedereen maakt fouten en heeft zijn zwakke kanten.
Hoewel we door de tijd heen groeien, wijzer en volwassener worden,
we blijven tekortkomingen en gebreken houden.
Tijdens dit leven komt niemand zover
dat hij of zij Gods genade niet meer nodig heeft.
We zijn niet volmaakt en worden hier ook niet volmaakt.

De Bijbel leert ons om ons naar anderen niet hard en veeleisend op te stellen.
Maar om vriendelijk, meelevend en genadig te zijn.
Zoals God elke dag genadig is naar ons,
zo zouden wij dat ook moeten zijn naar anderen en onszelf.
Maak het anderen niet zo moeilijk wanneer ze een fout maken.
Veroordeel niet, heb geen kritiek, maar help de ander.
Het is niet nodig dat je elke fout van een ander breed uitmeet.
Wees mild en genadig.
Heb geduld met hun fouten,
wees genadig wanneer anderen je irriteren.
Dek in liefde elkaars fouten toe.

Veel van onze frustraties en irritaties over anderen
worden veroorzaakt doordat we vaak op onszelf gericht zijn.
Het gaat ons vaak om wat ik nodig heb, wat ik verlang,
wat ik wil, wat mij interesseert en wat mijn prioriteit heeft.
En vaak gaan we er dan van uit dat
andere mensen er zijn om iets voor ons te betekenen.
We willen dat ze doen wat wij willen.
En ze moeten vooral niet doen wat ons ergert en irriteert.
Maar zo'n houding getuigt van een grote dosis egoïsme.
De Bijbel leert ons om egoïsme tegen te gaan,
om onszelf te verloochenen.

Egoïsme leidt gemakkelijk tot ontevredenheid.
We voelen ons ongelukkig wanneer de ander
niet tegemoet komt aan onze verlangens.
Zet je egoïsme aan de kant.
Leer anderen onbaatzuchtig lief te hebben.
Wees vriendelijk, vergevingsgezind en reken de ander zijn fouten niet te snel aan.
Met zo'n houding zul je zoveel meer van het leven
en de mensen om je heen kunnen genieten.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 20

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

woensdag 3 september 2014

Ken en doe Gods Woord

Leef je geloof, Hillie Snoeijer

Een van de geheimen van een gelukkig leven
is Gods Woord kennen, het in je hart bewaren en er naar leven.
Leg Gods Woord geen moment terzijde,
verdiep je erin, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat.
Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.
Zo staat het opgeschreven in Jozua 1: 8.
Woorden voor Jozua, maar zeker ook voor jou en mij.
Wil je een gelukkig leven,
ken dan Gods Woord en leef ernaar.

De Bijbel is niet maar een gewoon boek.
Het is Gods Woord.
De Bijbel geeft Gods gedachten weer,
vertelt ons hoe we moeten leven,
wat we moeten geloven,
hoe we moeten denken,
en hoe we met God en andere mensen moeten omgaan.
De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest
en is vol kracht om ons leven te veranderen.
De Bijbel is de gebruiksaanwijzing bij het christelijk leven.

Hoe ga jij met gebruiksaanwijzingen om?
Neem je de tijd om die te lezen?
Of denk je wel te weten hoe het zit?
Net zoals je je een hoop verwarring en frustraties kunt besparen
door de gebruiksaanwijzing van elektrische apparaten te lezen,
zo kun je je ook een hoop tegenslag besparen
door de Bijbelse gebruiksaanwijzing bij het leven te lezen.
Het lezen van de Bijbel is niet maar een religieuze verplichting.
Gods Woord lezen doe je niet voor God, maar voor jezelf.
Jij hebt het nodig om de Bijbel te lezen.
Leer Gods Woord op waarde schatten.
Leer het zien als de onmisbare gebruiksaanwijzing voor je leven.
Dan zul je graag tijd apart willen zetten om de Bijbel te lezen en te bestuderen.
Het is een tijdsinvestering die zich zeker terug zal verdienen.

Gods Woord heeft kracht om je leven te veranderen.
Het Woord is als een hamer die een rots verbrijzelt (Jeremia 23:29).
De Bijbel is als water dat ons reinigt (Efeze 5:26).
Het Woord is als een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105).
Gods Woord wijst je de weg door het leven.
Het brengt onze ware motieven aan het licht
en laat ons zien wie we werkelijk zijn.
Daardoor kunnen we veranderen, gereinigd worden
en genieten van de vreugde die vergeving en verlossing met zich meebrengt.
De Bijbel moedigt je aan om het goede te doen.
Gods Woord werkt als een genezend medicijn in je leven.
De Bijbel geeft je kracht in moeilijke omstandigheden.
Het versterkt je bij tegenslag en moeiten.
Het helpt je bij het nemen van goede beslissingen.
Kortom Gods Woord is krachtig en heilzaam voor je leven.

Geef Gods Woord daarom prioriteit in je leven.
Neem dagelijks de tijd om de Bijbel te lezen en te overdenken.
Pas het toe in je dagelijks leven.
Dan zul je kunnen genieten van het hier en nu
en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.
Lees en leef het Woord, dan zal het je wel gaan.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 19

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

dinsdag 2 september 2014

Leer geduldig wachten op Gods tijd

Leef je geloof, Hillie Snoeijer
God heeft je geschapen met een bepaald plan.
Hij geeft je dromen voor je leven.
Hij plant in jou iets wat tevoorschijn wil komen.
Maar vaak kost het tijd voor onze dromen ook verwezenlijkt worden.
Net zoals een zwangere vrouw moet wachten op de geboorte van haar kind,
zo moeten wij ook wachten op de geboorte van onze dromen.
Net zoals een boer na het zaaien op de oogst moet wachten,
zo moeten wij vaak ook wachten,
nadat God dromen of verlangens in ons hart heeft geplant.

Wachttijd is nodig omdat wij klaar gemaakt moeten worden.
God rust ons in die periode toe voor datgene wat Hij in ons hart heeft gelegd.
Hij zuivert ons karakter, rekent af met verkeerde houdingen.
Zodat wij op een volwassen manier om kunnen gaan
met wat Hij ons wil gaan geven.
Wachten op de vervulling van onze dromen
is een essentiële stap die niet overgeslagen kan worden.
God maakt ons in die periode klaar voor de taak waarvoor Hij ons roept.
Wachten hoort bij het leven.

Om van het leven te kunnen genieten,
moeten we leren om geduldig te wachten.
Om tijdens het wachten te genieten van vandaag.
Word niet totaal in beslag genomen door morgen,
maar geniet van de reis naar je einddoel.
Het komt bijna nooit voor dat God ons de ene dag een droom geeft
en dat die droom de volgende dag al werkelijkheid wordt.
Vaak zit daar een periode van wachten tussen.
Laat je in zo'n periode niet volledig in beslag nemen door je dromen.
Heb in de wachttijd aandacht voor je andere verantwoordelijkheden.
Loop de zegen van vandaag niet mis
doordat je alleen maar bezig bent met morgen.
Geef je droom de tijd om tot vervulling te komen,
terwijl jij geniet van je reis ernaar toe.

Wacht op Gods timing.
Wij willen vaak direct ontvangen waarnaar we verlangen.
Onderdruk de neiging om God een handje te willen helpen.
Handel niet zoals Abram en Sara,
die eigenhandig de vervulling van de belofte wilden verwezenlijken.
Wacht op Gods timing.
Want Zijn timing is volmaakt.
Hij weet dat iets wat te vroeg geboren wordt,
misschien niet zal overleven.
En daarom wacht Hij tot alles klaar is
voor Hij onze dromen werkelijkheid doet worden.
Hij doet alles volgens Zijn timing
en in overeenstemming met de wijsheid van Zijn plan.
Vertrouw God in deze dingen.
Hij weet wat er moet gebeuren en wanneer.
Hij is er mee bezig en maakt jou er klaar voor.
Alleen door Hem te vertrouwen,
zul je voldoening ervaren en van het leven kunnen genieten
terwijl je wacht op God voor de vervulling van je dromen.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 18

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

maandag 1 september 2014

Creatief leven draagt bij aan een gelukkig leven

Leef je geloof, Hillie Snoeijer


Hoe kun je ervoor zorgen dat je elke dag van het leven kunt blijven genieten?
Het antwoord daarop luidt: wees creatief!
Zorg voor afwisseling in je leven.
Voorkom dat je leven saai en voorspelbaar wordt.
Wees creatief, zodat je leven fris, levendig en leuk blijft.
Geniet van afwisseling en doe regelmatig nieuwe dingen.

God is oneindig creatief.
En zo heeft Hij ook de mens geschapen.
We worden rusteloos,
raken gefrustreerd en beginnen ons te vervelen
wanneer onze activiteiten, de mensen met wie we omgaan,
het werk dat we doen en onze leefomgeving te lang hetzelfde zijn.
We zijn soms gewoon toe aan verandering.
We hebben het nodig om de sleur te doorbreken,
niet verstrikt te raken in vaste patronen.
We hebben in het leven nieuwe uitdagingen nodig
om enthousiast te blijven en te blijven genieten van het leven.
God heeft ons geschapen voor afwisseling.
Blijf daarom niet vastzitten in je routine,
maar doorbreek je vaste gewoonten
en ga eens nieuwe dingen doen.
Een kleine verandering in je dagelijks doen en laten
kan een groot verschil maken hoe je je dag beleeft.

Raak niet verstrikt in routines.
Zorg voor afwisseling in je dagelijks leven.
Het zal je fris en levendig houden.
Je zult daardoor een gelukkiger mens zijn.
Probeer het maar eens uit.

Bron: Het geheim van echt gelukkig zijn, Joyce Meyer, hoofdstuk 17

Hillie Snoeijer
Leef je geloof

Populaire posts:

Steun Leef je geloof met je aankoop bij Bol.Com

bol.com Partner Koop bij bol.com
Ik ben partner van Bol.Com.
Dat betekent dat voor ieder boek/produkt dat jij via mij koopt bij Bol.Com,
ik daar een kleine provisie voor krijg.
Gebruik de "Koop bij Bol.Com"-button om naar de site van Bol.Com te gaan.
Bedankt voor je bestelling via mij!